Законы

Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўјрисида

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
ЄОНУНИ
25.05.2000 й.
N 71-II

Фаолиятнинг айрим турларини
лицензиялаш тўјрисида

Ўзбекистон Республикасининг конституциявий суди тўјрисида

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
ЄОНУНИ
30.08.1995 й.
N 103-I

 

 

Ўзбекистон Республикасининг конституциявий суди тўјрисида

 

Закон Республики Узбекистан "О конституционном суде Республики Узбекистан"

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
30.08.1995 г.
N 103-I

О конституционном суде Республики Узбекистан

В настоящий Закон внесены изменения в соответствии с
Законом РУз от 13.12.2002 г. N 447- II,
Законом РУз от 30.08.2003 г. N 535-II

Давлат тили іаєида

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
ЄОНУНИ
21.10.1989 й.
N 3561-XI

Давлат тили іаєида

Мазкур Єонунга ЎзР 03.12.2004 й. 714-II-сон
Єонунига мувофиє ўзгартиришлар киритилган

 

Закон Республики Узбекистан "О государственном языке"

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
21.10.1989 г.

 

О государственном языке

 

В настоящий Закон внесены изменения в соответствии с
Законом РУз от 03.12.2004 г. N 714-II

Журналистлик фаолиятини іимоя єилиш тўјрисида

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
ЄОНУНИ
24.04.1997 й.
N 402-I

 

 

Журналистлик фаолиятини
іимоя єилиш тўјрисида

 

Давлат статистикаси тўјрисида

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
ЄОНУНИ
12.12. 2002 й.
N 441-II

 

 

Давлат статистикаси тўјрисида

Мазкур Єонунга ЎзР 20.12.2005 й. ЎРЄ-16-сон Єонунига мувофиє ўзгартиришлар киритилган

 

Закон Республики Узбекистан "О государственной статистике"

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
12.12.2002 г.
N 441-II

О государственной статистике

В настоящий Закон внесены изменения в соответствии с
Законом РУз от 20.12.2005 г. N ЗРУ-16