uz

Оммавий коммуникациялар соҳасида мониторинг тизимини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ
ҚАРОРИ
5 август 2011 й. N 228
Оммавий коммуникациялар соҳасида мониторинг тизимини
такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида
"Оммавий ахборот воситалари тўғрисида" ҳамда "Ахборот эркинлиги

Ўзбекистон Республикаси "Почта алоєаси тўјрисида"

Мазкур Єонуннинг янги таірири
ЎзР 22.04.2009 й. ЎРЄ-211-сон Єонуни билан тасдиєланган
(Эски таіририга єаранг)

 

Интеллектуал мулк объектларини баіолаш тартиби тўјрисида Низом

Муєаддима
I. Умумий єоидалар
II. Даромадли ёндошув
III. Єиёсий ёндошув
IV. Харажатли ёндошув
V. Якуний єоидалар

 

Меъёрий-іуєуєий іужжатларни тарєатиш тартиби тўјрисида Низом

Мазкур Низомга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР ВМ 26.05.2005 й. 135-сон Єарори,
ЎзР ВМ 31.12.2009 й. 340-сон Єарори

 

Интернет тармојида Ўзбекистон Республикасининг Іукумат портали тўјрисида Низом

Вазирлар Маікамасининг
2007 йил 17 декабрдаги
259-сон єарорига
1-ИЛОВА

Мазкур Низомга ЎзР ВМ 21.04.2009 й. 116-сон Єарорига мувофиє ўзгартиришлар киритилган

I. Умумий єоидалар
II. Порталнинг маєсадлари
III. Порталдаги ахборотларнинг мазмунига єўйиладиган талаблар
IV. Портални ахборот билан таъминлашни ташкил этиш тартиби

Ахборот ресурсларининг архив нусхаларини яратиш ва уларни давлат саєловига топшириш тартиби бўйича Йўриєнома

ЎзР АВ 2007 йил 13 августда
1703-сон билан рўйхатга олинган
"Ўзархив" агентлиги бош директорининг
2007 йил 17 июлдаги
18-сон буйруји билан
ТАСДИЄЛАНГАН

 

 

2010 йилгача почта алоєаси шохобчаларини замонавийлаштириш, ахборот-коммуникация технологиялари негизида хизматларнинг янги турларини жорий этиш ва ривожлантириш Дастури

Муєаддима
I. Ўзбекистон Республикаси почта алоєасининг іозирги аіволи
II. Дастурнинг асосий маєсади ва вазифалари
III. Ахборот-коммуникация технологиялари негизида почта
алоєаси шохобчаларини замонавийлаштириш ва хизматларнинг
янги турларини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари
IV. Дастурни амалга ошириш босєичлари ва

Ўзбекистон Республикасининг “Іакамлик судлари тўјрисидаги” Єонунига Шарі

Мундарижа

Кириш
1-боб. Умумий єоидалар (1-8-моддалар)
2-боб. Іакамлик судлари томонидан іал этиладиган низолар.
Іакамлик битими (9-13-моддалар)
3-боб. Іакамлик судьялари.
Іакамлик судининг таркиби (14-19-моддалар)
4-боб. Низони іакамлик судида іал єилиш
билан бојлиє харажатлар (20-23-моддалар)
5-боб. Іакамлик муіокамаси (24-37-моддалар)

2006-2010 йиллар даврида оммавий ахборот воситалари соіасида кадрлар тайёрлаш ва єайта тайёрлаш Давлат Дастури

Кириш єисми:

I. Журналист кадрларни тайёрлаш ва єайта
тайёрлаш тизимининг жорий аіволи

II. Оммавий ахборот воситалари соіасида кадрлар
тайёрлаш ва єайта тайёрлаш Давлат дастурининг
маєсади, асосий йўналишлари ва вазифалари

III. Давлат дастурини амалга ошириш босєичлари
ва молиялаштириш манбалари

Иловалар:

"UZ" доменидаги домен номларини рўйхатдан ўтказиш ва улардан фойдаланиш тартиби тўјрисида Низом

Муєаддима
§-1. Умумий єоидалар
§-2. Асосий тушунчалар ва таърифлар
§-3. "UZ" домени Маъмури
§-4. Домен номини Рўйхатдан ўтказувчи
§-5. Домен номининг Маъмури
§-6. Асосий Реестр
§-7. Домен номини Рўйхатдан ўтказиш
§-8. Давлат домен номи
§-9. Захираланган домен номи
§-10. Географик домен номи
§-11. Интеллектуал домен номи