Кыргыз республикасынын үйбүлө кодекси


Бишкек шаары
2003-жылдын 30-августу N 201

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ҮЙБҮЛӨ КОДЕКСИ

(Кыргыз Республикасынын
2004-жылдын 26-июлундагы N 96 Мыйзамынын,
2005-жылдын 25-февралындагы N 38 Мыйзамынын,
2005-жылдын 20-июнундагы N 80 Мыйзамынын,
2008-жылдын 12-июнундагы N 117 Мыйзамынын
редакцияларына ылайык)

I БӨЛҮМ. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
1-глава. Үйбүлө мыйзамдары
2-Глава. Үйбүлө укуктарын жүзөгө ашыруу жана коргоо
II БӨЛҮМ. НИКЕГЕ ТУРУУ ЖАНА ТОКТОТУУ
3-Глава. Никеге туруунун шарттары жана тартиби
4-Глава. Никенин токтотулушу
5-Глава. Никенин жараксыздыгы
III БӨЛҮМ. ЖУБАЙЛАРДЫН УКУКТАРЫ МЕНЕН МИЛДЕТТЕРИ
6-Глава. Жубайлардын жеке укуктары менен милдеттери
7-Глава. Жубайлардын мүлкүнүн мыйзамдуу режими
8-Глава. Үй эмгеги
9-Глава. Жубайлардын мүлкүнүн келишимдик режими
10-Глава. Жубайлардын милдеттенмелер боюнча жоопкерчилиги
IV БӨЛҮМ. АТА-ЭНЕЛЕР МЕНЕН БАЛДАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
11-Глава. Балдардын тегин аныктоо
12-Глава. Жашы жетпеген балдардын укуктары
13-Глава. Ата-энелердин (аларды алмаштырган адамдардын) укуктары
менен милдеттери
V БӨЛҮМ. ҮЙБҮЛӨ МҮЧӨЛӨРҮНҮН АЛИМЕНТТИК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ
14-Глава. Ата-эне менен балдардын алименттик милдеттенмелери
15-Глава. Жубайлардын жана мурдагы жубайлардын алименттик
милдеттенмелери
16-Глава. Үйбүлөнүн башка мүчөлөрүнүн алименттик милдеттенмелери
17-Глава. Алимент төлөө жөнүндө макулдашуу
18-Глава. Алимент төлөөнүн жана өндүртүп алуунун тартиби
VI БӨЛҮМ. АТА-ЭНЕСИНИН КӨЗӨМӨЛЧҮЛҮГҮНӨН АЖЫРАГАН БАЛДАРДЫ
ТАРБИЯЛООНУН ФОРМАЛАРЫ
19-Глава. Ата-энесинин көзөмөлчүлүгүнөн ажыраган балдарды табуу
жана жайгаштыруу
20-Глава. Бала (уул-кыз) асырап алуу
21-Глава. Балага камкорчулук жана көзөмөлчүлүк кылуу
22-Глава. Багып алуучу үйбүлө
VII БӨЛҮМ. ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ЖАРАНДАРДЫН ЖАНА ЖАРАНДЫГЫ ЖОК АДАМДАРДЫН
КАТЫШУУСУ МЕНЕН ҮЙБҮЛӨ МАМИЛЕЛЕРИНЕ КАРАТА ҮЙБҮЛӨ
МЫЙЗАМДАРЫН КОЛДОНУУ
VIII БӨЛҮМ. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

ВложенияРазмер
Кыргыз республикасынын үйбүлө кодекси.zip64.54 Кбайт