Законы

Қазақстан Республикасының Заңы Ақпараттандыру туралы

(2009.10.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

1-тарау. Жалпы ережелер
(1-3-баптар)

2-тарау. Ақпараттандыру саласындағы
мемлекеттік реттеу мен бақылау
(4-9-баптар)

Закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан"

Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 267-II
О праздниках в Республике Казахстан
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.04.2009 г.)

Настоящий Закон определяет правовые основы праздников, отмечаемых в Республике Казахстан.

Конституционный закон Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.06.2007 г.)

Глава I. Общие положения (статьи 1 - 4)
Глава II. Компетенция Парламента Республики и организационные формы ее осуществления (статьи 5 - 14)
Глава III. Законодательный процесс в Парламенте Республики (статьи 15 - 20)

Закон Республики Казахстан " О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.04.2009 г.)"

О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.04.2009 г.)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Рабочими органами Парламента Республики Казахстан являются постоянные комитеты Сената и Мажилиса, а также совместные комиссии Палат.

Байланыс туралы 2004 жылғы 5 шілдедегі № 567-II Қазақстан Республикасының Заңы (2009.10.07 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағында байланыс саласындағы қызметтің құқықтық негіздерін белгілейді, мемлекеттік органдардың аталған қызметті реттеу жөніндегі өкілеттіктерін, байланыс қызметтерін көрсететін немесе пайдаланатын жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен міндеттерін айқындайды.

О внесении изменений и дополнения в Закон Кыргызской Республики "О рекламе"

г.Бишкек
от 29 января 2009 года N 34

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнения в Закон
Кыргызской Республики "О рекламе"

Статья 1.

Закон Республики Таджикистан "Об информации"

Закон Республики Таджикистан "Об информации"

Настоящий Закон  закрепляет  право граждан Республики Таджикистан на информацию,  закладывает правовые основы информационной деятельности.