Ўзбекистон республикаси олий мажлисининг єонунчилик палатаси тўјрисида


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
КОНСТИТУЦИЯВИЙ
ЄОНУНИ
12.12. 2002 й.
N 434-II

 

 

Ўзбекистон республикаси олий мажлисининг єонунчилик палатаси тўјрисида

ЎзР ОМ 12.12.2002 й. 435-II-сон Єарорига мувофиє амалга киритилган

 

Мазкур Єонунга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни,
ЎзР 11.04.2007 й. ЎРЄ-90-сон Єонуни,
ЎзР 23.07.2007 й. ЎРЄ-105-сон Єонуни,
ЎзР 25.12.2008 й. ЎРЄ-194-сон Єонуни билан киритилган ўзгартиришлар 2009 йил 1 июлдан эътиборан кучга киради

 

I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР (1-7 моддалар)
II. ЄОНУНЧИЛИК ПАЛАТАСИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ ВА
ФАОЛИЯТИНИНГ ТАШКИЛИЙ ШАКЛЛАРИ (8-12 моддалар)
III. ЄОНУНЧИЛИК ПАЛАТАСИ СПИКЕРИ ВА УНИНГ
ЎРИНБОСАРЛАРИ. ЄОНУНЧИЛИК ПАЛАТАСИ КЕНГАШИ,
ЄЎМИТАЛАРИ ВА КОМИССИЯЛАРИ (13-22 моддалар)
IV. ДЕПУТАТЛАР БИРЛАШМАЛАРИ (23-26 моддалар)
V. ЄОНУН ЛОЙИІАЛАРИНИ КЎРИБ ЧИЄИШ. КЕЛИШУВ
ТАРТИБ-ЄОИДАЛАРИ (27-33 моддалар)
VI. ЯКУНЛОВЧИ ЄОИДАЛАР (34-38 моддалар)

ВложенияРазмер
Ўзбекистон республикаси олий мажлисининг єонунчилик палатаси тўјрисида.doc86.5 Кбайт