ЎзР 25.04.1997 й. 409-I-сон Єонуни билан тасдиєланган
1997 йил 1 октябрдан амалга киритилган
Прикрепленные файлы:Ўзбекистон Республикасининг жиноят-ижроия Кодекси