Мазкур Низомга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР ВМ 26.05.2005 й. 135-сон Єарори,
ЎзР ВМ 31.12.2009 й. 340-сон Єарори

 

1. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг меъёрий-іуєуєий іужжатларини Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базаси (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари маълумотларининг туркумланган давлат ягона электрон базаси) орєали Ўзбекистон Республикаси Єонун іужжатлари тўпламида, Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат єўмиталари ва идораларнинг меъёрий іужжатлари ахборотномасида, шунингдек, норасмий тартибда тарєатишнинг асосий шартларини белгилайди.
Меъёрий-іуєуєий іужжатлар расмий ва норасмий нашрларда, шу жумладан. электрон маълумотлар базаси орєали уларни эълон єилиш йўли билан тарєатилади, махфий тусга эга бўлган ёки эълон єилинмайдиган іужжатлар матнлари бундан мустасно.
Давлат іокимияти ва бошєаруви органлари томонидан єонун іужжатларида белгиланадиган расмий матбуот нашрларида меъёрий-іуєуєий  іужжатларнинг нашр этилиши меъёрий іуєуєий іужжатларнинг расмий нашрлари іисобланади.

2. Ўзбекистон Республикаси Єонун іужжатлари тўплами ва Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат єўмиталари ва идораларининг меъёрий іужжатлари ахборотномаси Ўзбекистон Республикаси амалдаги єонун іужжатларининг расмий даврий нашрлари іисобланади.

3. Ўзбекистон Республикаси Єонун іужжатлари тўпламига янгидан єабул єилинадиган:
Ўзбекистон Республикаси єонунлари;
Олий Мажлис Єарорлари;
Консититуциявий суд єарорлари;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва фармойишлари;
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси єарорларининг меъёрий тусдаги барча матнлари киритилади.

4. Ўзбекистон Республикаси Єонун іужжатлари тўпламида эълон єилинадиган іужжатлар тегишли тартиб раєамлари бўлган моддаларга жойлаштирилади. Іужжатларга иловалар іам іужжатлар жойлаштирилган моддаларга жойлаштирилади.

5. Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат єўмиталари ва идораларининг меъёрий іужжатлари ахборотномасига Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан рўйхатдан ўтказилган умумий мажбурий тусдаги идоравий меъёрий іужжатлар киритилади.

6. Меъёрий іужжатлар матнлари Ахборотномада уларнинг тартиб раєамлари ва Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказилган санасига мувофиє изчил тадрижий тартибда жойлаштирилади.

7. Катта іажмдаги меъёрий іужжатлар матнлари Ахборотномага киритилмаслиги мумкин. Бунда матнлар уларни єабул єилган органлар томонидан алоіида нашр іолида эълон єилиниши керак.

8. Ўзбекистон Республикаси Єонун іужжатлари тўплами ва Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат єўмиталари ва идораларининг меъёрий іужжатлари ахборотномаси іар ойда икки марта, ўзбек ва рус тилларида чиєади іамда очиє обуна йўли билан тарєатилади.

9. Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базасига меъёрий тусдаги єуйидаги іужжатлар матнлари киритилади:
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва єонунлари;
Ўзбекистон Республикасининг халєаро шартномалари;
Олий Мажлис єарорлари;
Конституциявий суд єарорлари;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва фармойишлари;
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг єарорлари;
Идоравий меъёрий іужжатлар.
Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базаси шаклланишига єараб унга жойлардаги давлат іокимияти органларининг меъёрий-іуєуєий іужжатлари босєичма-босєич киритиб борилади.

10. Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базасидан фойдаланиш Интернет тармоји орєали текин амалга оширилади. (ЎзР ВМ 31.12.2009 й. 340-сон Єарори таіриридаги банд) (Олдинги таіририга єаранг)

11. Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базаси Вазирлар Маікамасининг 1998 йил 27 октябрдаги 454-сон єарори билан тасдиєланган Ўзбекистон Республикаси Єонунчилик тармоєлари умуміуєуєий классификатори асосида шакллантирилади.

12. Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базасида єўлланган єонунчилик классификацияси Ўзбекистон Республикаси давлат ва хўжалик бошєаруви органларида єонун іужжатларини туркумлашда, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Єонунчилик тармоєлари умуміуєуєий классификаторини тижорат маєсадлари учун маълумотларнинг туркумланган базасида єўллашда эталон іисобланади.

13. Ўзбекистон Республикаси Єонун іужжатлари тўпламининг ўз ваєтида нашр этилишини таъминлаш ва Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базасини тўлдириш учун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг Єонунчилик палатаси ва Сенати аппаратлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Девони ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси Аппарати тегишли меъёрий-іуєуєий іужжатлар єабул єилинган кундан бошлаб бир кун мобайнида уларнинг матнларини єојоз ва электрон матнларда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига жўнатадилар. Бунда меъёрий-іуєуєий іужжатларнинг электрон матнлари электрон почта тизими орєали Адлия вазирлигига жўнатилади. (ЎзР ВМ 26.05.2005 й. 135-сон Єарори тахриридаги хатбоши)
Меъёрий-іуєуєий іужжатларнинг келиб тушган матнларидан уларнинг давлат іисобини юритиш ва Ўзбекистон Республикаси Єонунлари мажмуасини шакллантириш учун іам фойдаланилади.

14. Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат єўмиталари ва идораларининг меъёрий іужжатлари ахборотномаси ўз ваєтида нашр этилишини таъминлаш, шунингдек, Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базасини тўлдириш учун тегишли органлар ўз меъёрий іужжатларини Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказишда вазирликка ушбу іужжатларнинг электрон матнларини электрон матнларда ёки электрон почта тизими орєали таєдим этадилар.

15. Меъёрий-іуєуєий іужжатларни норасмий нашр этиш, шунингдек, яратилаётган єонун іужжатлари маълумотлари электрон базаси давлат ва хўжалик бошєаруви барча органлари, юридик ва жисмоний шахслар томонидан амалга оширилиши мумкин ва уларда меъёрий-іуєуєий іужжатларнинг барча реквизитлари, шунингдек, улар эълон єилинган расмий манбалар ва кучга кириш санаси кўсатилган бўлиши керак.

16. Меъёрий-іуєуєий іужжатларни эълон єилишнинг расмий манбаларидан давлат ва хўжалик бошєаруви органлари ўзларига юкланган вазифаларни бажариш маєсадида уларни єўллашда мажбурий равишда фойдаланадилар. Бунда давлат ва хўжалик бошєаруви органлари меъёрий-іуєуєий іужжатларнинг ўз марказий аппаратларига, таркибий ва іудудий бўлинмаларига ўз ваєтида келиб тушишини, шунингдек, меъёрий-іуєуєий іужжатларнинг туркумлаштирилган іисоби юритилишини таъминлашга мажбурдирлар.

17. Ўзбекистон Республикаси Єонунлар мажмуини ва Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат єўмиталари ва идораларининг меъёрий іужжатлари ахбортномасини нашр этишни ташкил этиш, Ўзбекистон Республикаси Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базасини ташкил этиш ва унинг ишлашига умумий раібарлик Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг Єонун іужжатларини туркумлаш ва іуєуєий ахборот бошєармаси томонидан амалга оширилади.
Ўзбекистон Республикаси Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базасини шакллантириш ва доимий равишда янгилаб бориш, маълумотлар базасини саєлаш, маълумотлар электрон базасидан белгиланган тартибда фойдаланишни таъминлаш Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги іузуридаги Іуєуєий ахборот билан таъминлаш маркази томонидан амалга оширилади.