ЎзР АВ 2007 йил 13 августда
1703-сон билан рўйхатга олинган
"Ўзархив" агентлиги бош директорининг
2007 йил 17 июлдаги
18-сон буйруји билан
ТАСДИЄЛАНГАН

 

 

Муєаддима
I. Умумий єоидалар
II. Ахборот ресурсларининг таснифланиши
III. Ахборот ресурсларининг єимматини экспертиза єилиш
IV. Ахборот ресурсларининг архив нусхаларини яратиш тартиби
V. Архив нусхаларини давлат архивига топшириш тартиби
VI. Ахборот ресурсларидан фойдаланиш ва муіофазасини
таъминлаш учун давлат архивларининг жавобгарлиги
VII. Якуний єоидалар

 

Ушбу Йўриєнома Ўзбекистон Республикасининг "Ахборотлаштириш тўјрисида"ги Єонуни (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси, 2004 й., 1-5-сон, 10-модда), Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 2005 йил 22 ноябрдаги "Ахборотлаштириш соіасида норматив-іуєуєий базани такомиллаштириш тўјрисида"ги 256-сон єарорига (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2005 й., 47-48-сон, 355-модда) мувофиє ахборот ресурслари єимматининг экспертизасини ўтказиш ва архив нусхаларини яратиш, шунингдек уларни республика давлат архивларига саєлаш учун топшириш тартибини белгилайди.

 

I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР

1. Йўриєномада єуйидаги асосий атамалар ва тушунчалар єўлланилган:
ахборот ресурсининг архив нусхаси — ахборот ресурсининг муайян белгиланган ваєтдаги аниє нусхаси бўлган ёки архив саєлови форматида ахборот ресурсининг мазмуни бўйича шаклланадиган электрон іужжат (кейинги ўринларда ЭІ деб юритилади);
депозитар саєлов — ахборот ресурси архив нусхалари мулкдори билан давлат архиви ўртасидаги келишув (шартнома) бўйича белгиланган шартлар асосида мулкдорнинг ахборот ресурсига нисбатан мулк іуєуєини саєлаб єолган іолда архив нусхаларини давлат архивида саєлаш;
ахборот тизими — ахборотни тўплаш, саєлаш, излаш, унга ишлов бериш іамда ундан фойдаланиш имконини берадиган, ташкилий жиіатдан тартибга солинган жами ахборот ресурслари, ахборот технологиялари ва алоєа воситалари;
ахборот технологияси — ахборотни тўплаш, саєлаш, излаш, унга ишлов бериш ва уни тарєатиш учун фойдаланиладиган жами услублар, єурилмалар, усуллар ва жараёнлар;
ахборот ресурси — ахборот тизими таркибидаги электрон шаклдаги ахборот, маълумотлар банки, маълумотлар базаси;
Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди (ЎзР МАФ) — Ўзбекистон Республикаси халєлари тарихий-маданий меросининг ажралмас єисми іисобланадиган, тарихий, илмий, ижтимоий, иєтисодий, сиёсий ва маданий аіамиятга эга бўлган, Ўзбекистон іудудида яшаган ва яшаётган халєларнинг моддий ва маънавий іаётини акс эттирувчи, яратилган жойи, ваєти, манба тури ва мулкчилик шаклидан єатъи назар, тарихан пайдо бўлган, доимо тўлдириб бориладиган ва доимий саєланиши керак бўлган архив іужжатларининг мажмуи;
марказий эксперт комиссияси (МЭК) — вазирлик, давлат єўмитаси, идора, юридик шахслар бирлашмаларида іужжатларни, шу жумладан бошєарув (иш юритиш), илмий-техникавий, кино, суръат, овозли ва бошєа махсус іужжатларнинг єимматини экспертиза єилиш ва іужжатларни архив саєловига топширишга тайёрлаш бўйича услубий ва амалий ишларни олиб бориш, шунингдек ташкилотларнинг таркибий бўлинмалари ва унга идоравий мансуб корхона ва ташкилотларнинг эксперт комиссиялари (ЭК) фаолиятини бошєариш ва мувофиєлаштиришни амалга ошириши учун тузиладиган комиссия;
эксперт-текширув комиссияси (ЭТК) — іужжатларнинг єимматини экспертиза єилишнинг илмий-услубий ва амалий масалаларини кўриб чиєиш ва улар томонидан давлат ва идоравий архивларни жамлаш, иш юритишда іужжатларни ташкиллаштириш, шунингдек марказий эксперт комиссиялари ва ташкилотларнинг эксперт комиссияларининг фаолиятини ташкилий-услубий жиіатдан бошєаришни амалга ошириш учун Ўзбекистон Республикаси марказий давлат архивлари, Єораєалпојистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаіар архив иши бошєармаларида тузиладиган комиссия;
эксперт комиссияси (ЭК) — мулкчилик шаклидан єатъи назар, корхона, муассаса, ташкилотда іужжатлар, шу жумладан бошєарув (иш юритиш), илмий-техникавий ва бошєа махсус іужжатларнинг єимматини экспертиза єилиш ва уларни давлат саєловига топширишга тайёрлаш бўйича ишларни ташкил єилиш ва олиб бориш учун тузиладиган комиссия.

2. Йўриєнома Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 1999 йил 30 октябрдаги 482-сон єарори билан тасдиєланган "Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди тўјрисидаги низом"га мувофиє МЭК ёки ЭКнинг хулосаси асосида іужжатлари Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фондига киритилган корхоналар, ташкилотлар, муассасаларга (кейинги ўринларда ташкилотлар деб юритилади) мўлжалланган.

3. Мазкур Йўриєнома асосида іар бир ташкилот архив нусхаларини яратиш, уларни давлат саєловига топшириш тартиби ва шартлари батафсил баён єилинган ахборот ресурсларининг архив нусхаларини яратиш ва уларни давлат саєловига топшириш тартиби бўйича ўзининг ички идоравий йўриєномасини ишлаб чиєади. Йўриєнома ташкилот раібари томонидан тасдиєланади ва ЎзР тегишли марказий давлат архиви, Єораєалпојистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаіар архив иши бўйича іудудий бошєармасининг эксперт-текширув комиссияси билан келишилади.

4. ЭТКга архив нусхаларини электрон іужжатлар архивига топшириш жадвали іам келишиш учун таєдим єилинади. Жадвал янги ахборот ресурсини єўллайдиган ахборот технологиясини фойдаланишга жорий этишда ишлаб чиєилади ёки тўлдирилади.

 

II. АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИНИНГ
ТАСНИФЛАНИШИ

5. Ахборот ресурсларида ахборот матн, график, видео-, аудио- ва мультимедия (матн, график, овозли ва аудио форматлар комбинацияси) шаклларида таєдим этилиши мумкин.

6. Ахборот ресурслари уларни яратишда єўлланиладиган технологиялар турлари ва саєлаш муддатлари бўйича таснифланади.

7. Ахборот ресурсларига уларни яратишда єўлланиладиган технологиялар турлари бўйича таснифлашда єуйидагилар киради:
Маълумотлар базалари ва банки, улар ўз навбатида:
давлат кадастрлари;
давлат регистрлари;
давлат реестрлари;
іисоб-статистик характердаги маълумотлар базаси;
илмий-тадєиєотлар маълумотлари базалари;
норматив, маълумот ва библиографик ва і. к маълумотлар базаларига бўлинади.
Интернет нашрлар, жумладан:
іукумат сайтлари;
давлат іокимияти ва бошєаруви органлари сайтлари;
ўєув ва илмий сайтлар;
оммавий ахборот воситалари сайтлари;
электрон тўлов бўйича сайтлар;
электрон кутубхоналар сайтлари ва і. к.

8. Саєлаш муддатлари бўйича ахборот ресурслари єуйидагиларга бўлинади:
тегишли давлат архивига давлат саєлови учун топшириладиган, саєлаш муддати доимий бўлган ахборот ресурслари;
давлат архивига топширилмайдиган, ташкилотда саєлаш муддати доимий бўлган ахборот ресурслари;
ваєтинчалик саєланиш муддатига эга бўлган ахборот ресурслари.

9. Саєлаш муддати доимий бўлган, тегишли давлат архивига давлат саєлови учун топшириладиган ахборот ресурсларига єуйидагилар киради:
асосий давлат ахборот ресурслари;
іисоб-статистик характердаги ва норматив ахборотларнинг расмий маълумотлар базалари ва банки;
илмий-тадєиєотлар маълумотлари базалари;
давлат іокимияти ва бошєарув органларининг интернет нашрлари;
илмий-тадєиєот ва таълим муассасалари, оммавий ахборот воситалари ва бошєаларнинг алоіида сайтлари (МЭК ва/ёки ЭК єарори бўйича).

10. Ташкилотда саєлаш муддати доимий бўлган давлат архивларига топширилмайдиган ахборот ресурсларига єуйидагилар киради:
ташкилотларга Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 1999 йил 30 октябрдаги 482-сон єарори билан тасдиєланган "Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди тўјрисидаги низом"га мувофиє іужжатларни (кадастрлар, регистрлар, шунингдек норматив, маълумот-услубий ва бибилиографик маълумотлар базалари) доимий саєлаш іуєуєи берилган расмий маълумотлар базалари ва банклари;
давлат архивларига топширилмайдиган, лекин ташкилот учун доимий єимматликка эга бўлган интернет нашрлар.
Ушбу турдаги ахборот ресурсларининг саєловини таъминлаш учун давлат архивларида архив нусхаларининг депозитар саєлови єўлланилади.

11. Ваєтинчалик саєланиш муддатига эга бўлган ахборот ресурсларига, ташкилотларда зарурат муддати тугагунга єадар саєланадиган ва МЭК ёки ЭК єарори билан йўє єилиниши мумкин бўлган, амалий ва ёрдамчи характерга эга бўлган ахборот маълумотлар базалари киради.

 

III. АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИНИНГ
ЄИММАТИНИ ЭКСПЕРТИЗА ЄИЛИШ

12. Ахборот ресурсларидаги маълумот электрон раєамли имзо билан тасдиєланган электрон іужжат іисобланади ва єојоз нусхасидаги іужжатлар билан тенг юридик кучга эга бўлади.
Тарихий, илмий, ижтимоий, иєтисодий, сиёсий ва маданий аіамиятга эга бўлган ахборот ресурслари ЎзР МАФга тегишли бўлиб, доимо (муддатсиз) саєланиши лозим.

13. Саєланиш муддати доимий бўлган ахборот ресурсларини саралаб олиш учун ташкилотнинг МЭК ёки ЭК томонидан уларнинг єимматлилик экспертизаси ўтказилади.
Ташкилотнинг МЭК ёки ЭК ахборот ресурсларининг єимматлилик экспертизасини уларни яратиш даврида ўтказади.

14. Ахборот ресурсларининг єимматини экспертиза єилиш єуйидаги маєсадларда амалга оширилади:
ахборот ресурсларининг саєлаш муддатларини аниєлаш;
ахборот ресурслари орасидан доимий саєланиши лозим бўлган тоифаларини ажратиб олиш;
ахборот ресурсларидан ўчирилаётган маълумот янгиланиш жараёнида амалий ва/ёки илмий-тарихий єимматликка эгалигини белгилаш;
амалий ва/ёки илмий-тарихий єимматликка эга бўлган ўчирилаётган маълумотнинг саєланишини таъминлаш.

15. МЭК ёки ЭК давлат саєловига топширилиши лозим бўлган ахборот ресурсларининг архив нусхаларини єуйидаги мезонлар асосида саралайди:
янгилик даражасини;
ахборотнинг ноёблиги, унинг ижтимоий аіамияти;
тижорат єимматлиги ва тарихий аіамияти.

16. Єимматлилик экспертизаси натижалари ташкилот томонидан тузиладиган давлат саєловига топширилиши лозим бўлган лойиіалар, ЭІ рўйхатида акс эттирилади.

17. Ташкилотнинг МЭК ёки ЭК єарори билан єуйидаги аіамиятга эга бўлган архив нусха яратилади:
ахборот ресурси мазмунининг тўлиє нусхаси;
ўчирилаётган маълумот мазмунининг нусхаси;
ўзгартирилаётган ёзувларнинг (файлларнинг) олдинги ва янги аіамияти (мазмуни) нусхаси.

18. Ташкилотнинг МЭК ёки ЭК ахборот ресурси мазмунининг тўлиє нусхаси ёки ўчирилаётган маълумот мазмунининг нусхасини яратиш тўјрисидаги єарорни ахборот ресурсининг іажми жуда катта, киритилаётган ўзгартишлар кам аіамиятга эга, маълумотларнинг тўлиє іажми билан солиштириб бўлмайдиган даражада бўлган іолларда єабул єилинади. Бундай іолларда ваєт бўйича биринчи яратилган архив нусхаси ахборот ресурси мазмунининг тўлиє нусхасини албатта ўз ичига олган бўлиши лозим.

 

IV. АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИНИНГ
АРХИВ НУСХАЛАРИНИ ЯРАТИШ ТАРТИБИ

19. Ахборот ресурсларининг архив нусхалари єуйидаги іолларда яратилади:
доимий саєланиши лозим бўлган ахборот ресурсларига аввалги маълумотларни ўчиришга олиб келадиган ўзгартишлар киритиш;
ахборот ресурсини янги (замонавийроє) ахборот ташувчиларга ўтказилаётганда.
Киритилаётган ўзгартишлар (єўшимчалар) мавжуд маълумотларнинг ўчирилишига ёки ўзгаришига олиб келмаса, ёки ўчирилаётган маълумот єимматлилик экспертизаси натижалари бўйича амалий ва/ёки илмий-тарихий єимматликка эга эмас деб топилган іолларда архив нусхасининг яратилиши талаб єилинмайди.

20. Ахборот ресурсларининг архив нусхалари ташувчилари сифатида магнитооптик дисклар ёки маълумотларни ишончли ва узоє муддат саєловчи бошєа электрон маълумот ташувчилардан (флэш-хотира, ташєи дисклар ва бошє.) фойдаланиш лозим.

21. Ахборот ресурсларининг архив нусхалари яратилаётганда ташкилотлар єуйидагиларни таъминлаши лозим:
таєдим этилаётган маълумотнинг ишончлилиги ва тўлиєлигини;
ахборот ресурсларининг ахборот ва технологик мослашувчанлигини.

22. Архив нусхаларининг яратилиши ва ишончлилиги учун ахборот ресурсига ўзгаришлар киритишга масъул бўлган шахс масъул этиб тайинланиши лозим.

23. Іар бир архив нусхаси умумий талабларга мувофиє расмийлаштирилган ва тасдиєланган алоіида ЭІ іисобланади. ЭІнинг номида унинг єайси ахборот ресурсининг архив нусхаси эканлиги кўрсатилган бўлиши лозим. Ташкилотнинг МЭК ёки ЭК ахборот ресурси мазмунининг тўлиє нусхаси ёки ўчирилаётган маълумот мазмунининг нусхасини яратилишини єарор єилган іолларда, ЭІ реквизитлари ахборот ресурсининг умумий тузилишида ўзгартирилаётган єисмнинг ўрнини кўрсатиши шарт.

24. Архив нусхалари іисоби ва саєланиши архивга топширилгунга єадар ташкилотда ЭІни іисобга олиш ва саєлашнинг умумий талабларига мувофиє амалга оширилади.

 

V. АРХИВ НУСХАЛАРИНИ ДАВЛАТ
АРХИВИГА ТОПШИРИШ ТАРТИБИ

25. Ахборот ресурсларининг архив нусхалари мазкур ресурсни яратиш учун єўлланиладиган дастур воситалари, дастурий таъминот ва ЭІ учун электрон раєамли имзонинг очиє калити билан бирга тегишли марказий давлат архиви, Єораєалпојистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаіар архив иши бошєармалари ЭТКси томонидан тасдиєланган рўйхат бўйича давлат архивига топширилади.

26. Ахборот ресурсларининг архив нусхаларини давлат саєловига топшириш тасдиєланган жадвал асосида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 1999 йил 30 октябрдаги 482-сон єарори билан тасдиєланган Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди тўјрисидаги низомда белгиланган ЎзР МАФ іужжатларини ташкилотларда ваєтинчалик саєлаш муддатлари тугагандан сўнг амалга оширилади.

 

VI. АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ
ВА МУІОФАЗАСИНИ ТАЪМИНЛАШ УЧУН
ДАВЛАТ АРХИВЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

27. Іужжатлаштирилган ахборот ресурсининг муіофазасини таъминлаш бўйича чоралар уни давлат архивига топшираётган ташкилот томонидан белгиланади.

28. Ахборот ресурсини давлат саєловига єабул єилишда хавфсизликни муіофаза єилишни єуйидаги дастурий-техник воситалар ва ташкилий чоралар ёрдамида тегишли давлат архиви таъминлайди:
ахборот хавфсизлигига таідидларни аниєлаш ва бартараф этиш;
ахборот ресурсининг архив нусхасини топшириш, архивни шакллантириш, уни саєлаш ва ундан фойдаланишда маълумотларнинг тўлиєлигини таъминлаш;
рухсат берилмаган ахборот ресурсидан фойдаланиш, унга єўшимча ва ўзгартишлар киритишдан муіофаза єилиш;
архив маълумотларнинг захира ва єайта тикланиши тизимини таъминлаш.

29. Умумий фойдаланишга мўлжалланган ахборот ресурслари (юридик ва жисмоний шахслар, норматив-іуєуєий актлар, табиий ресурслар, давлат органларининг веб-сайтлари ва бошєалар бўйича маълумотлар базалари) барча давлат органлари, юридик ва жисмоний шахсларга давлат архивлари томонидан уларга белгиланган ваколатлар доирасида таєдим этилади.
Махсус давлат ахборот ресурсларидан (давлат сири ва конфиденциал маълумотларга эга бўлган идоралар, іудудий бошєарув ва іокимият органлари, давлат юридик шахслари ва жисмоний шахслар) фойдаланиш учун рухсат бериш давлат архивлари томонидан уларни шакллантириш, єўлланилиши ва янгиланиб борилишига масъул бўлган органлар билан келишилган іолда амалга оширилади.

30. Ахборот ресурсларини давлат саєловига топширган ташкилотлар ундан фойдаланиш іуєуєидан маірум бўлмайдилар.

31. Ахборот ресурсларини давлат саєловига єабул єилган давлат архивлари єуйидагилар учун жавобгардирлар:
маълумотлар билан ишлаш єоидаларини бузганлик, маълумот алмашинувини амалга оширишда іуєуєбузарлик іаракатларидан фойдаланганлик ва йўл єўйганлик;
жисмоний шахслар іаєида шахсий маълумотларга эга бўлган ахборотларни тарєатганлик;
ахборот ресурсларининг іимоя єилинишини таъминлаш;
ахборот ресурсларидаги маълумотларни ўјирлаш, йўєотиш, бузиш, блокировка єилиш ва сохталаштириш;
муаллифлик іуєуєлари ва интеллектуал мулк бўйича єонунчиликни бузганлик.
Давлат архивларига амалдаги єонунчиликка мувофиє бошєа жавобгарлик іам юклатилиши мумкин.

 

VII. ЯКУНИЙ ЄОИДАЛАР

32. Мазкур Йўриєнома Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги билан келишилган.

 

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2007 йил, 33-34-сон, 350-модда.