Муєаддима
I. Ўзбекистон Республикаси почта алоєасининг іозирги аіволи
II. Дастурнинг асосий маєсади ва вазифалари
III. Ахборот-коммуникация технологиялари негизида почта
алоєаси шохобчаларини замонавийлаштириш ва хизматларнинг
янги турларини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари
IV. Дастурни амалга ошириш босєичлари ва
молиялаштириш манбалари
Илова. 2010 йилгача почта алоєаси шохобчаларини
замонавийлаштириш, ахборот-коммуникация технологиялари
негизида хизматларнинг янги турларини жорий этиш ва
ривожлантириш дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари Режаси

Ушбу дастур Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг «Почта алоєаси соіасидаги фаолиятни такомиллаштириш тўјрисида» 2004 йил 19 июлдаги 339-сон єарорига мувофиє ишлаб чиєилган.

Прикрепленные файлы:
Маікамасинин2.zip