Кириш єисми:

I. Журналист кадрларни тайёрлаш ва єайта
тайёрлаш тизимининг жорий аіволи

II. Оммавий ахборот воситалари соіасида кадрлар
тайёрлаш ва єайта тайёрлаш Давлат дастурининг
маєсади, асосий йўналишлари ва вазифалари

III. Давлат дастурини амалга ошириш босєичлари
ва молиялаштириш манбалари

Иловалар:

1-илова. Оммавий ахборот воситалари соіасида кадрлар
тайёрлаш ва єайта тайёрлаш Давлат дастурини
амалга ошириш бўйича тадбирлар режаси

2-илова. Оммавий ахборот воситалари соіасида кадрлар
тайёрлаш ва єайта тайёрлаш Давлат дастурини
молиялаштириш манбалари

3-илова. Оммавий ахборот воситалари соіасида кадрлар
тайёрлаш ва єайта тайёрлаш Давлат дастурини амалга
ошириш доирасида маблајларни ўзлаштириш жадвали

Прикрепленные файлы:
Маікамасинин4.zip