Кейинги йилларда Ўзбекистонда суд-іуєує тизимини демократлаштиришга, жиноят, жиноят-процессуал єонунчилигини либераллаштиришга, инсон іуєуєлари ва эркинликлари пухта іимоя єилинишини таъминловчи мустаєил суд іокимиятини шакллантиришга йўналтирилган кенг кўламли ишлар амалга оширилди.
Мамлакат Конституциясида акс эттирилган принципларга мувофиє жиноий жазо тизими ва суд ишларини юритиш босєичма-босєич либераллаштирилди, шахсни жамиятдан ажратиб єўйиш билан бојлиє бўлмаган жазо турларини тайинлаш имкониятлари кенгайтирилди, натижада озодликдан маірум єилиш тариєасидаги жазо єўлланилган шахслар салмоји 2007 йилда 2000 йилга нисбатан икки баравардан кўпроє єисєарди.
Умумий юрисдикция судларининг ихтисослаштирилиши одил судлов сифатини оширишга имкон берди. Ишларни кўриб чиєишнинг апелляция (шикоят) тартиби жорий этилиши суд процесси иштирокчиларининг іуєує ва манфаатлари іимоя єилинишида єўшимча кафолат бўлди, ярашув институтининг киритилиши эса, кейинги етти йил ичида салкам етмиш минг кишига нисбатан жиноий таъєиб тугатилиши учун имкон берди.
Жорий йилнинг биринчи январидан эътиборан Ўзбекистонда ўлим жазоси бекор єилинди, єамоєєа олиш тарзидаги эітиёт чорасини єўллашга санкция бериш іуєуєи судларга ўтказилди. Суд кадрларини танлаш ва жой-жойига єўйишнинг самарали, замонавий демократик принципларга асосланган тизими яратилди.
Суд тизимини демократлаштириш борасида олиб борилаётган ислоіотлар фуєароларнинг суд орєали іимояланиш іуєуєларини янада самарали таъминлаш ва адвокатура ролини ошириш, жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни ислоі єилиш ва модернизациялаш жараёнларини жадаллаштириш имконини берди.
Суд-іуєує тизимини янада демократлаштириш ва либераллаштириш, суднинг обрўси ва мустаєиллигини ошириш, одил судловни амалга оширишда єонунийлигини таъминлаш, судлар фаолиятига аралашишга іамда јайриєонуний суд єарорлари чиєарилишига йўл єўймаслик маєсадида:

1. Ўзбекистон Республикаси Олий суди іузурида Суд єонунчилигини демократлаштириш ва либераллаштириш іамда суд тизими мустаєиллигини таъминлаш бўйича тадєиєот маркази (бундан буён матнда Марказ деб юритилади) ташкил этилсин.

2. Белгилансинки, Марказ:
ўз фаолияти юзасидан Ўзбекистон Республикаси Олий суди раисига іисобот берадиган мустаєил ахборот-таілил ва маслаіат муассасаси іисобланади;
унга раібарликни Ўзбекистон Республикаси Олий суди раиси таєдимномасига биноан Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми томонидан тасдиєланадиган директор амалга оширади. Марказ директори моддий, тиббий ва транспорт таъминоти шарт-шароитлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий суди раиси ўринбосарига тенглаштирилади;
республика бюджети іамда Судлар ва адлия органларини ривожлантириш жамјармаси маблајлари іисобидан Ўзбекистон Республикаси Олий суди орєали молиялаштирилади;
суд-іуєує соіасида іуєує ижодкорлиги ва іуєуєни єўллаш амалиётини такомиллаштириш масалалари бўйича ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Олий суди бўлинмалари, Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди ва Адлия вазирлиги, давлат органлари ва илмий муассасалар билан іамкорликда амалга оширади.
Белгилаб єўйилсинки, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Марказ фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаб беради, Марказнинг ўрта ва узоє муддатли истиєболга мўлжалланган таілилий ишлар дастурлари, ташкилий-іуєуєий тадбирларини тасдиєлайди, уларнинг самарали ва сифатли бажарилиши устидан назоратни таъминлайди.

3. Єуйидагилар Марказнинг асосий вазифалари этиб белгилансин:
суд фаолиятини амалга ошириш, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг суд тизими вазифаларини белгилаб берувчи єоидалари рўёбга чиєарилиши самарадорлиги масалалари бўйича єонунчилик базасини таілил єилиш ва умумлаштириш, шунингдек, Єонун устуворлигини таъминлашга йўналтирилган іуєуєни єўллаш, суд амалиётини ўрганиш іамда умумлаштириш;
жиноий, маъмурий жазолар тизимини янада либераллаштириш, суд, жиноят-процессуал, фуєаролик процессуал, хўжалик процессуал єонунчилигини, суд ишларини юритишни демократлаштириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиєиш;
одил судлов тизимини янада такомиллаштириш, суд іокимиятининг обрўсини ошириш ва мустаєиллигини мустаікамлаш, суд фаолиятига аралашиш іолларига баріам бериш, јайриєонуний суд єарорлари чиєарилишига йўл єўймаслик бўйича таклифлар тайёрлаш;
суд фаолияти соіасида халєаро іуєуєнинг умумэътироф этилган принциплари ва нормаларини чуєур ўрганиш іамда миллий єонунчиликка татбиє этиш, одил судловни амалга ошириш соіасида халєаро ва хорижий ташкилотлар билан іамкорликни чуєурлаштириш дастурларини шакллантириш ва рўёбга чиєариш, суд єонунчилигини демократлаштириш ва либераллаштириш іамда суд мустаєиллигини таъминлаш принципларига бајишланган конференциялар, семинарлар ва бошєа тадбирларни ўтказиш.

4. Суд єонунчилигини демократлаштириш ва либераллаштириш іамда суд тизими мустаєиллигини таъминлаш бўйича тадєиєот маркази тўјрисидаги Низом, унинг тузилмаси, ходимларининг чекланган умумий сони 30 кишидан иборат бўлган штат жадвали, шунингдек, меінат іаєи разрядлари 1 — 4-иловаларга* мувофиє тасдиєлансин.
Ўзбекистон Республикаси Олий суди раисига Марказнинг тасдиєланган тузилмаси ва штат жадвалига ходимларнинг белгиланган чекланган сони ва меінат іаєи фонди доирасида ўзгартиришлар киритиш іуєуєи берилсин.

5. Ўзбекистон Республикаси Олий суди (Б. Мустафоев):
бир ой муддатда Марказни судларда ва ахборот-таілил фаолияти соіасида иш тажрибасига эга бўлган юєори малакали кадрлар билан тўлдиришни, шунингдек, уларни тайёрлаш ва єайта тайёрлаш, шу жумладан, илјор чет эл таілил марказларида тайёрлаш ва єайта тайёрлашнинг 2008-2009 йилларга мўлжалланган дастури ишлаб чиєилишини таъминласин;
уч ой муддатда Марказнинг жойлаштирилиши ва ободлаштирилишини, зарур компьютер ва нусха кўпайтириш техникаси, дастурий воситалар, идоравий мебель іамда Марказнинг самарали ишлаши учун зарур бўлган бошєа моддий-техника воситалари, услубий материаллар билан таъминласин;
икки ой муддатда Марказнинг устувор йўналишларини, 2008 йил иккинчи ярми ва 2009 йилга мўлжалланган ахборот-таілилий ишлари ва тадбирлари дастурини белгиласин іамда уларнинг сўзсиз бажарилишини таъминласин.

6. Марказ ходимларига Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ходимлари учун ўрнатилган тартибда меінатга іає тўлаш шартлари, махсус унвонлар, мансаб даражалари татбиє этилиши белгилаб єўйилсин.

7. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги (Р. Азимов) 2009 йилдан бошлаб, іар йили Марказни жорий таъминлаш ва молиялаштиришга, шу жумладан, ахборот нашрлари ва адабиётга обуна бўлиш, халєаро конференциялар ва семинарларда иштирок этиш учун республика бюджети іисобидан маблај ажратилишини назарда тутсин.

8. Судлар ва адлия органларини ривожлантириш жамјармаси Кузатув кенгаши 2008 йилда Ўзбекистон Республикаси Олий судининг асослантирилган іисоб-китоблари бўйича Марказнинг жорий таъминоти, уни жиіозлаш, фаолиятини ташкил этиш, шу жумладан, иккита хизмат енгил автомобилини харид єилиши ва таъминоти учун маблај ажратсин.

9. Ўзбекистон Алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги (А. Арипов) бир ой муддатда белгиланган тартибда Марказни зарур, жумладан, іукумат алоєа турлари ва воситалари билан таъминласин, шунингдек, Интернет тармојидан фойдаланиш имкониятини яратиб берсин.

10. Марказ:
Ўзбекистон Республикаси єонунлари, Олий Мажлис палаталарининг єарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, єарорлари ва фармойишлари, Вазирлар Маікамасининг єарор ва фармойишлари, вазирликлар ва идораларнинг меъёрий-іуєуєий іужжатлари юборилиши шарт бўлган (1 нусхада) ташкилотлар рўйхатига;
Марказ кутубхонасини шакллантириш учун босма ва китоб маісулотларининг (іуєуєий, ижтимоий-сиёсий ва иєтисодий нашрлар) назорат нусхаларини (1 нусха) бепул оладиган ташкилотлар рўйхатига;
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика єўмитаси, Ички ишлар вазирлиги, Бош прокуратураси, Олий суди ва Олий хўжалик судининг статистика ахбороти юборилиши шарт бўлган реестрга киритилсин.

11. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Адлия вазирлиги билан биргаликда бир ой муддатда єонун іужжатларига мазкур єарордан келиб чиєадиган ўзгартиш ва єўшимчалар тўјрисида таклифлар киритсин.

12. Ушбу єарор ижросини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Президентининг Давлат маслаіатчиси И.Б. Абдуллаев зиммасига юклансин.

 

Ўзбекистон Республикаси Президенти И. Каримов

 

——————————-
*) 1 — 4-иловалар рус тилидаги матнда берилган.

 

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2008 йил, 26-27-сон, 248-модда.