ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ
ЄАРОРИ
26.11.2009 й.
N 302

 

Ўзбекистон Республикаси
вазирлар маікамасининг ахборот-таілил
департаментлари іамда іуєуєий экспертиза
ва халєаро шартномалар бошєармаси
тўјрисидаги низомларни тасдиєлаш
Іаєида

 

"Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Єонунига іамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг ижро этувчи тузилмасини єисман ўзгартириш тўјрисида" 2009 йил 13 ноябрдаги ПЄ-1227-сон єарорига мувофиє Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Єуйидагилар:
Макроиєтисодий ривожлантириш, иєтисодиётдаги таркибий ўзгартиришлар ва іудудларни комплекс ривожлантириш масалалари йијма ахборот-таілил департаменти тўјрисидаги низом 1-иловага мувофиє;
Ташєи иєтисодий фаолият, хорижий инвестицияларни жалб этиш ва ишлаб чиєаришни маіаллийлаштириш масалалари ахборот-таілил департаменти тўјрисидаги низом 2-иловага мувофиє;
Таълим, сојлиєни саєлаш ва ижтимоий муіофаза масалалари ахборот-таілил департаменти тўјрисида низом 3-иловага мувофиє;
Іуєуєий экспертиза ва халєаро шартномалар бошєармаси тўјрисидаги низом 4-иловага мувофиє тасдиєлансин.

2. Ўзбекистон Республикаси Іукуматининг 5-иловага мувофиє айрим єарорлари ўз кучини йўєотган деб іисоблансин.

3. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари Р.С. Азимов іамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси Ижро этувчи аппаратининг бошєарувчиси Д.О. Мусаев зиммасига юклансин.

 

Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири Ш. Мирзиёев

 

 

Вазирлар Маікамасининг
2009 йил 26 ноябрдаги
302-сон єарорига
5-ИЛОВА

Ўзбекистон Республикаси Іукуматининг ўз кучини
йўєотган деб іисобланаётган єарорлари рўйхати

1. Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Ахборот-таілил департаментлари тўјрисидаги низомларни тасдиєлаш іаєида" 2004 йил 1 декабрдаги 561-сон єарори 1-бандининг саккизинчи хатбоши ва єарорга 7-илова.

2. Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон Республикаси Іукуматининг айрим єарорларига ўзгартириш ва єўшимчалар киритиш тўјрисида" 2005 йил 1 апрелдаги 94-сон єарорига илова (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 2005 й., 3-4-сон, 18-модда) I бўлимининг 6 ва 7-бандлари, II бўлимининг 2-банди.

3. Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон Республикаси Іукуматининг айрим єарорларига ўзгартиришлар киритиш, шунингдек баъзиларини ўз кучини йўєотган деб іисоблаш тўјрисида (Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Фан ва технологиялар ривожланишини мувофиєлаштириш ва бошєаришни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўјрисида" 2006 йил 7 августдаги ПЄ-436-сон єарори)" 2006 йил 2 октябрдаги 207-сон єарорига 1-илованинг 26-банди (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 2006 й., 10-сон, 73-модда).

4. Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Иєтисодиёт ва ташєи иєтисодий алоєалар масалалари йијма ахборот-таілил департаменти тўјрисидаги низомни тасдиєлаш іаєида" 2008 йил 14 январдаги 6-сон єарори.

5. Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Іуєуєий экспертиза ва халєаро шартномалар бошєармаси тўјрисидаги низомни тасдиєлаш іаєида" 2008 йил 2 майдаги 82-сон єарори.

6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон Республикаси Іукуматининг айрим єарорларига ўзгартиришлар киритиш тўјрисида (Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг ижро этувчи тузилмасини єисман ўзгартириш тўјрисида" 2008 йил 9 апрелдаги ПЄ-834-сон єарори) 2008 йил 20 майдаги 100-сон єарорига илованинг 5-банди 2-кичик банди, 11-банди (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 2008 й., 5-сон, 19-модда).

 

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2009 йил, 49-сон, 523-модда.