Давлат ахборот ресурсларини іамда интерактив давлат хизматларини іисобга олишни такомиллаштириш маєсадида Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Іукуматининг иловага мувофиє айрим єарорларига ўзгартириш ва єўшимчалар киритилсин.

2. Вазирликлар ва идоралар, Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликлари:
тегишли давлат ахборот ресурслари іамда интерактив давлат хизматлари шакллантирилишини, улардан фойдаланилишини ва уларнинг ўз ваєтида єўллаб-єувватланишини ва янгиланишини таъминласинлар;
заруриятга кўра давлат органларининг ишлатилаётган ахборот тизимларини белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказсинлар.

3. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари А.Н. Арипов зиммасига юклансин.

 

Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири Ш. Мирзиёев

 

 

Вазирлар Маікамасининг
2009 йил 20 августдаги
239-сон єарорига

Прикрепленные файлы:
РЕСПУБЛИКАСИ.doc