I. Умумий єоидалар
II. Лицензия талаблари ва шартлари
III. Лицензия олиш учун зарур бўлган іужжатлар
IV. Аризаларни кўриб чиєиш ва лицензия бериш ёки
лицензия беришни рад этиш тўјрисида єарор єабул єилиш
V. Лицензияни єайта расмийлаштириш, унинг
амал єилиш муддатини узайтириш, дубликат бериш
VI. Лицензия талаблари ва шартларига риоя этилишини назорат єилиш
VII. Лицензиянинг амал єилишини тўхтатиб туриш,
тўхтатиш ва лицензияни бекор єилиш
VIII. Лицензиялар реестри
Илова. Ахборотнинг криптографик іимоя воситаларини
лойиіалаштириш, тайёрлаш, ишлаб чиєариш, реализация єилиш,
таъмирлаш ва улардан фойдаланиш фаолиятини лицензиялаш Схемаси

Прикрепленные файлы:
Маікамасинин3.rar