ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
ЄОНУНИ
02.12.2004 й.
N 704-II

 

 

Ўзбекистон Республикаси олий мажлиси єонунчилик палатаси депутатининг ва сенати аъзосининг маєоми тўјрисида

Мазкур Єонун ЎзР Олий Мажлисининг
02.12.2004 й. 705-II-сон Єарорига
мувофиє амалга киритилган

 

Мазкур Єонунга ЎзР 25.12.2008 й. ЎРЄ-194-сон Єонуни билан киритилган ўзгартиришлар 2009 йил 1 июлдан эътиборан кучга киради

 

Муєаддима
I. Умумий єоидалар (1-6-моддалар)
II. Депутатнинг, сенаторнинг іуєуєлари
ва мажбуриятлари (7-11-моддалар)
III. Дедутат ва сенатор фаолиятининг
асосий кафолатлари (12-21-моддалар)

 

Ушбу Єонун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Єонунчилик палатаси депутатининг (бундан буён матнда депутат деб юритилади) ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзосининг (бундан буён матнда сенатор деб юритилади) іуєуєларини, мажбуриятларини іамда депутатлик, сенаторлик фаолиятининг асосий кафолатларини белгилайди.

 

I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР

1-модда. Депутат
2-модда. Сенатор
3-модда. Депутат ва сенатор фаолиятининг іуєуєий асослари
4-модда. Депутат ва сенатор ваколатларининг муддати
5-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг
гувоіномаси іамда кўкрак нишони
6-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисидаги иши

 

1-модда. Депутат

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Єонунчилик палатасига (бундан буён матнда Єонунчилик палатаси деб юритилади) сайланган ва "Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Єонунига мувофиє Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси томонидан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси фуєароси депутат іисобланади.

 

2-модда. Сенатор

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенатига (бундан буён матнда Сенат деб юритилади) сайланган ва "Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Єонунига мувофиє Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси томонидан рўйхатга олинган, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан Сенатга тайинланган Ўзбекистон Республикаси фуєароси сенатор іисобланади.

 

3-модда. Депутат ва сенатор
фаолиятининг іуєуєий асослари

Депутат, сенатор ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, "Референдум якунлари іамда давлат іокимияти ташкил этилишининг асосий принциплари тўјрисида"ги, "Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Єонунчилик палатаси тўјрисида"ги, "Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўјрисида"ги конституциявий єонунлар, "Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Єонунчилик палатасининг Регламенти тўјрисида"ги, "Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Регламенти тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси єонунлари, ушбу Єонун ва бошєа єонунларга мувофиє амалга оширади.

 

4-модда. Депутат ва сенатор
ваколатларининг муддати

Депутат Єонунчилик палатасининг ваколатлари муддатига сайланади. Сенатор Сенатнинг ваколатлари муддатига сайланади (тайинланади).
Депутатнинг, сенаторнинг ваколатлари єуйидаги іолларда муддатидан илгари тугатилади:
у ўз ваколатларини зиммасидан соєит єилиш іаєида ёзма ариза берган таєдирда;
у єонунга кўра депутатлик, сенаторлик ваколатларини амалга оширишига номувофиє бўлган лавозимга сайланган ёки тайинланган таєдирда;
унга нисбатан суднинг айблов іукми єонуний кучга кирган таєдирда;
у чаєириб олинган таєдирда;
суд уни муомалага лаёєатсиз деб топган таєдирда;
у суднинг єонуний кучга кирган єарори асосида бедарак йўєолган деб топилган ёхуд вафот этган деб эълон єилинган таєдирда;
у Ўзбекистон Республикаси фуєаролигини йўєотган таєдирда;
у вафот этган таєдирда;
палата тарєатиб юборилган таєдирда.
Єораєалпојистон Республикаси Жўєорји Кенгесининг, халє депутатлари вилоят, туман, шаіар Кенгашининг сенатор этиб сайланган депутати ваколатларининг муддатидан илгари тугатилиши унинг сенаторлик ваколатлари тугатилишига олиб келади.
Алоіида іолларда депутатнинг, сенаторнинг ваколатлари тегишинча Єонунчилик палатасининг, Сенатнинг єарорига биноан муддатидан илгари тугатилиши мумкин. Депутат, сенатор деган юксак номга дој туширувчи хулє-атвор бундай масалани кўриб чиєиш учун асос бўлиши мумкин.
Депутатнинг, сенаторнинг ваколатларини бошєа шахсга топшириш мумкин эмас.

 

5-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг
гувоіномаси іамда кўкрак нишони

Депутатда, сенаторда Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси томонидан бериладиган тегишли гувоінома ва кўкрак нишони бўлади. Депутат, сенатор гувоінома ва кўкрак нишонидан ўз ваколатлари муддати мобайнида фойдаланади.
Депутатнинг, сенаторнинг гувоіномаси ва кўкрак нишони тўјрисидаги низом, шунингдек бундай гувоінома ва нишон намуналари іамда тавсифлари Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси томонидан тасдиєланади.

 

6-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисидаги иши

Депутат Єонунчилик палатасида доимий асосда ишлаши лозим іамда ўз ваколатлари даврида илмий ва педагогик фаолиятдан ташєари іає тўланадиган бошєа турдаги фаолият билан шујулланиши мумкин эмас.
Сенатор єонун іужжатларига мувофиє Сенатда доимий асосда ишлаши мумкин. Сенатда доимий асосда ишловчи сенатор ўз ваколатлари даврида илмий ва педагогик фаолиятдан ташєари іає тўланадиган бошєа турдаги фаолият билан шујулланиши мумкин эмас.

 

II. ДЕПУТАТНИНГ, СЕНАТОРНИНГ
ІУЄУЄЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

7-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг іуєуєлари
8-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг мажбуриятлари
9-модда. Депутатнинг сайловчилар билан,
сиёсий партия билан олиб борадиган ишлари
10-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг парламент сўрови
11-модда. Депутатлик ва сенаторлик одоби

 

7-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг іуєуєлари

Депутат, сенатор тегишинча Єонунчилик палатасининг, Сенатнинг мажлисида кўриб чиєилаётган барча масалалар бўйича іал єилувчи овоз іуєуєидан фойдаланади.
Депутат, сенатор:
палатанинг органларига сайлаш ва сайланишга;
палата мажлисида кўриб чиєилиши учун масалалар таклиф этишга;
палата мажлисининг кун тартиби, муіокама єилинаётган масалаларни кўриб чиєиш тартиби іамда бу масалаларнинг моіияти юзасидан таклифлар киритиш ва мулоіазалар билдиришга;
єарор лойиіалари ва уларга тузатишлар киритишга;
палата томонидан тузиладиган органларнинг шахсий таркиби іамда сайланадиган, тайинланадиган ёки тасдиєланадиган мансабдор шахсларнинг номзодлари бўйича фикр билдиришга;
мунозараларда иштирок этишга, маърузачи ва раислик єилувчига саволлар беришга;
парламент сўрови билан мурожаат этишга;
ўз таклифларини асослаб бериш учун сўзга чиєишга ва овоз бериш сабаблари юзасидан изоі беришга;
палата мажлисида раислик єилувчига палата мажлисида муіокама єилинаётган масала юзасидан ўз нутєи, таклифи ёки мулоіазаси матнини топширишга;
палата таркибидаги ўзи аъзо бўлган тегишли органнинг єарорига єўшилмаган таєдирда ўз нуєтаи назарини палата мажлисида баён єилишга ёки бу іаєда тегишинча Єонунчилик палатасининг Спикерига, Сенат Раисига ёзма равишда маълум єилишга;
палатага іисобдор ёки унинг назорати остидаги іар єандай орган ёхуд мансабдор шахснинг іисоботи ёки ахборотини палата мажлисларида эшитиш тўјрисида таклиф киритишга;
Ўзбекистон Республикаси єонунларининг ижро этилишини, шунингдек палата єарорларининг бажарилишини текшириш іаєида кўриб чиєилиши учун масалалар таклиф этишга;
палата мажлисларининг стенограммалари билан танишишга;
фуєароларнинг іуєуєлари ва єонун билан мухофаза єилинадиган манфаатларини бузиш іоллари ёки єонун іужжатларини бузишнинг бошєа іоллари маьлум бўлиб єолган таєдирда уларга даріол чек єўйиш чораларини кўриш талаби билан тегишли органлар іамда мансабдор шахсларга мурожаат этишга іаєли.
Депутат, ушбу модданинг биринчи ва иккинчи єисмларида назарда тутилган іуєуєлардан ташєари, єонунчилик ташаббуси іуєуєига іамда Єонунчилик палатасидаги депутатлар бирлашмалари ишида иштирок этиш іуєуєига эга.
Депутат, сенатор єонунларга мувофиє бошєа іуєуєларга іам эга бўлиши мумкин.

 

8-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг мажбуриятлари

Депутат, сенатор тегишинча Єонунчилик палатасининг, Сенатнинг мажлисларида, шунингдек палатанинг єайси єўмитаси, комиссияси таркибига, келишув комиссияси таркибига сайланган бўлса, шу єўмита, комиссиянинг мажлисларида єатнашиши, овоз беришда Єонунчилик палатасининг, Сенатнинг регламентларида белгиланган тартибда шахсан иштирок этиши шарт.
Єонунчилик палатаси, Сенат, єўмита, комиссия, келишув комиссияси мажлисида иштирок этиш имконияти бўлмаган таєдирда депутат, сенатор бу іаєда тегишинча Єонунчилик палатасининг Спикерига, Сенат Раисига, єўмита, комиссия раисига, келишув комиссиясининг тегишли палатадан сайланган іамраисига олдиндан хабар єилиши шарт.
Депутатнинг, сенаторнинг зиммасида єонунларга мувофиє бошєа мажбуриятлар іам бўлиши мумкин.

 

9-модда. Депутатнинг сайловчилар билан,
сиёсий партия билан олиб борадиган ишлари

Депутат ўз округи сайловчилари билан, уни депутатликка номзод єилиб кўрсатган сиёсий партия билан алоєа бојлаб туради, Єонунчилик палатасида уларнинг манфаатларини ифода этади.
Депутат ўзига сайловчилардан тушган мурожаатларни єонун іужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиєади, уларни іал этиш чора-тадбирларини кўради, фуєароларни єабул єилади.
Депутат ваєти-ваєти билан, аммо йилига камида бир марта, сайловчиларга ўз фаолияти іаєида ахборот беради.
Депутатга сайловчилар билан олиб бориладиган ишлар учун Єонунчилик палатасининг Регламентида белгиланадиган тартибда муайян кунлар ажратилади.
Сайловчилар билан учрашувлар ўтказиш учун депутатга зарур шарт-шароит таъминланади. Ижро этувчи іокимият органлари унинг илтимосига кўра бино ажратилишини ташкил этадилар, депутатнинг сайловчилар билан учрашувлари ўтказиладиган, депутат томонидан фуєаролар єабул єилинадиган ваєт ва жой іаєида фуєароларга хабар берадилар, єабул ва учрашувларда иштирок этиш учун депутатнинг таклифига биноан ўзларининг масъул вакилларини юборадилар, шунингдек депутатнинг жойлардаги ишига кўмаклашиш юзасидан бошєа чора-тадбирлар кўрадилар.
Сайловчиларнинг ишончини оєлай олмаган депутат єонунда белгиланган тартибда чаєириб олиниши мумкин.

 

10-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг парламент сўрови

Депутат, сенатор давлат іокимияти ва бошєаруви органларининг мансабдор шахсларига уларнинг ваколатларига кирадиган масалалар юзасидан асослантирилган тушунтириш бериш ёки ўз нуєтаи назарини баён єилиш талаби билан парламент сўрови юборишга іаєлидир.
Давлат іокимияти ва бошєаруви органларининг мансабдор шахслари парламент сўровига жавобни белгиланган муддатларда тегишли палатанинг мажлисида берадилар.
Ўзбекистон Республикаси Олий суди раисига, Олий хўжалик суди раисига, Бош прокурорига, суриштирув ва тергов органларининг раібарларига йўлланган парламент сўрови уларнинг иш юритувидаги муайян ишлар ва материалларга тааллуєли бўлиши мумкин эмас.
Парламент сўровлари бўйича ахборот тегишинча Єонунчилик палатаси, Сенат мажлисида муіокама єилиниши мумкин.

 

11-модда. Депутатлик ва сенаторлик одоби

Депутат, сенатор одоб єоидаларига єатъий риоя этиши лозим. Депутатнинг, сенаторнинг ўз маєомидан фуєароларнинг, жамият ва давлатнинг єонуний манфаатларига зиён етказадиган тарзда фойдаланишига йўл єўйилмайди.
Депутатлик, сенаторлик одоби бузилган таєдирда депутатнинг, сенаторнинг хулє-атвори тўјрисидаги масала тегишли палата томонидан ёки унинг топширијига биноан палатанинг органи томонидаи кўриб чиєилиши мумкин.

 

III. ДЕДУТАТ ВА СЕНАТОР
ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ КАФОЛАТЛАРИ

12-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг іуєуєлари,
шаъни іамда єадр-єимматини муіофаза єилиш
13-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг дахлсизлик іуєуєи
14-модда. Депутатни ва сенаторни дахлсизлик
іуєуєидан маірум єилиш тартиби
15-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг мансабдор
шахслар томонидан даріол єабул єилиниш іуєуєи
16-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг меінат іуєуєлари кафолатлари
17-модда. Депутатни ва сенаторни іарбий йијинлардан озод єилиш
18-модда. Депутат ва сенатор фаолиятининг
ахборот іамда моддий-техника таъминоти
19-модда. Депутатга ва сенаторга хизмат хонаси бериш
20-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг транспортда
текин юриш іуєуєи
21-модда. Депутатга ва сенаторга хизмат турар жойи бериш

 

12-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг іуєуєлари,
шаъни іамда єадр-єимматини муіофаза єилиш

Іар бир депутатга, сенаторга ўз ваколатларини монеликсиз іамда самарали амалга ошириши учун шарт-шароит кафолатланади, унинг іуєуєлари, шаъни ва єадр-єиммати муіофаза єилинади.
Депутатнинг, сенаторнинг шаъни ва єадр-єимматига тажовуз єилган шахслар єонунга мувофиє маъмурий, жиноий ёки ўзга тарзда жавобгар бўладилар. Депутатни, сенаторни хаєорат єилиш, шунингдек унга нисбатан туімат єилиш єонунда белгиланган жавобгарликка сабаб бўлади.
Депутатлик, сенаторлик ваколатларини амалга оширишига тўсєинлик єилиш маєсадида депутатга, сенаторга єанаєа тарзда бўлмасин таъсир кўрсатишга йўл єўйилмайди.
Депутат, сенатор олдидаги ўз вазифаларини бажармайдиган, унинг ишига тўсєинлик єиладиган, била туриб унга ёлјон ахборот берадиган, депутат, сенатор фаолиятининг кафолатларини бузадиган мансабдор шахслар єонун іужжатларига мувофиє жавобгар бўладилар.

 

13-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг дахлсизлик іуєуєи

Депутат, сенатор ўзининг ваколатлари муддати мобайнида дахлсизлик іуєуєига эга бўлади.
Тегишли палатанинг розилигисиз депутат, сенатор жиноий жавобгарликка тортилиши, ушлаб турилиши, єамоєєа олиниши ёки суд тартибида бериладиган маъмурий жазога тортилиши мумкин эмас.
Депутатни, сенаторни мажбурий келтиришга, шунингдек унинг уй-жойи, хизмат хонасини, юки, шахсий ва хизмат транспорти воситаларини, ёзишмаларини, у фойдаланаётган алоєа воситаларини, шунингдек унга тегишли іужжатларни кўздан кечиришга йўл єўйилмайди.
Депутат, сенатор тегишли палатада овоз бериш чојида фикр билдирганлиги ёки нуєтаи назарини баён этганлиги учун іамда ўз ваколатларини амалга ошириши билан бојлиє бошєа іаракатлари учун жавобгарликка тортилиши мумкин эмас, шу жумладан ваколатлари муддати тугаганидан кейин іам жавобгарликка тортилиши мумкин эмас. Агар шундай хатти-іаракатлар муносабати билан депутат, сенатор іаєорат єилишга, туімат єилишга ёки єонун іужжатларида жавобгарлик назарда тутилган бошєа єонунбузарликларга йўл єўйган бўлса, у дахлсизлик іуєуєидан маірум єилинган таєдирда жавобгарликка тортилади.

 

14-модда. Депутатни ва сенаторни дахлсизлик
іуєуєидан маірум єилиш тартиби

Депутатни, сенаторни дахлсизлик іуєуєидан маірум єилиш тўјрисидаги масала Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг таєдимномасига биноан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг тегишли палатаси томонидан ўн кун ичида іал этилади.
Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг депутатни жиноий жавобгарликка тортиш, ушлаб туриш, єамоєєа олиш ёки суд тартибида бериладиган маъмурий жазони єўллашга розилик олиш тўјрисидаги таєдимномаси Єонунчилик палатаси томонидан кўриб чиєилади, Єонунчилик палатасининг сессиялари оралијидаги даврда эса, унинг Кенгаши томонидан кўриб чиєилиб, Єонунчилик палатаси Кенгашининг ушбу масалага доир єарори кейинчалик Єонунчилик палатасининг сессиясида тасдиєланади. Сенаторни дахлсизлик іуєуєидан маірум єилиш тўјрисидаги масала Сенат томонидан унинг мажлисида, Сенатнинг мажлислари оралијидаги даврда эса, Сенатнинг Кенгаши томонидан кўриб чиєилади.
Єонунчилик палатасининг, Сенатнинг ёки палаталар Кенгашларининг депутатни, сенаторни дахлсизлик іуєуєидан маірум єилишга розилик бериш масаласига доир єарори даріол Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорига юборилади.
Депутатни, сенаторни дахлсизлик іуєуєидан маірум єилишга розилик олган Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори иш юритиш тамомланган кундан эътиборан уч кунлик муддат ичида Єонунчилик палатасига ёки Сенатга ишни тергов єилиш, судда кўриб чиєиш натижалари тўјрисида хабар єилиши шарт.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси тегишли палатасининг депутатни, сенаторни дахлсизлик іуєуєидан маірум єилишга розилик беришни рад этиши унга нисбатан жиноят ишини юритишни ёки суд тартибида бериладиган маъмурий жазони назарда тутадиган маъмурий іуєуєбузарлик тўјрисидаги ишни юритишни истисно этадиган ва бундай ишларни тугатишга сабаб бўладиган іолат іисобланади. Тегишли ишни тугатиш тўјрисидаги єарор фаєат янги очилган іолатлар мавжуд бўлган таєдирда бекор єилиниши мумкин.

 

15-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг мансабдор
шахслар томонидан даріол єабул єилиниш іуєуєи

Депутат, сенатор ўз ваколатларини амалга ошираётганда гувоіномасини кўрсатиб, Ўзбекистон Республикаси іудудидаги корхоналар, муассасалар ва ташкилотларга монеликсиз кириш іуєуєидан, шунингдек уларнинг раібарлари іамда бошєа мансабдор шахслари томонидан даріол єабул єилиниш іуєуєидан фойдаланади.
Фаолияти давлат сири іамда єонун билан єўриєланадиган бошєа сир билан бојлиє корхоналар, муассасалар, ташкилотларга депутатнинг, сенаторнинг кириш тартиби єонунда белгиланади.

 

16-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг
меінат іуєуєлари кафолатлари

Депутатнинг, сенаторнинг тегишли палатада ишлаган ваєти умумий иш стажига ва аввалги ихтисоси бўйича иш стажига єўшиб іисобланади.
Корхоналар, муассасалар ёки ташкилотларнинг раібарлари ўз ваколатларини ишлаб чиєариш ёки хизмат фаолиятидан ажралмаган іолда амалга ошираётган сенаторни у ўзининг сенаторлик вазифаларини бажарадиган ваєтда, унинг иш жойи (лавозими) саєланган іолда, ишдан озод єилишлари шарт. Сенаторлик вазифаларини бажараётган вактда сенаторнинг ўртача иш іаєи саєланиб єолади.
Депутатга, сенаторга іар йили ўттиз олти иш кунидан иборат іає тўланадиган меінат таътили берилади, єонун іужжатларида кўпроє муддатли таътил назарда тутилган іоллар бундан мустасно. Іар йилги меінат таътили депутатга, єоида тариєасида, Єонунчилик палатасининг сессиялари оралијидаги даврда берилади.
Єонунчилик палатаси ёки Сенат тарєатиб юборилган таєдирда депутатга ёки Сенатда доимий асосда ишловчи сенаторга ишдан бўшатиш нафаєаси тўланади іамда ишга жойлашиш даврида єонунда белгиланган тартибда ўртача иш іаєи саєланиб єолади.

 

17-модда. Депутатни ва сенаторни
іарбий йијинлардан озод єилиш

Депутат, сенатор ўз ваколатлари амал єилаётган муддат мобайнида іарбий йијинлардан озод єилинади.

 

18-модда. Депутат ва сенатор фаолиятининг
ахборот іамда моддий-техника таъминоти

Єонунчилик палатаси девони, Сенат девони тегишинча депутатни, сенаторни іужжатлар, зарур ахборот ва маълумот материаллари билан таъминлайди, шунингдек депутатлик, сенаторлик фаолияти билан бојлиє масалалар бўйича мутахассисларнинг маслаіатларини уюштиради.
Депутатга, сенаторга техник воситалар, алоєа воситалари ва маълумотлар базаларидан фойдаланиш учун шарт-шароит яратилади.
Депутатга, сенаторга депутатлик, сенаторлик фаолияти билан бојлиє харажатлар учун іар ойда энг кам иш іаєининг беш баравари миєдорида жисмоний шахслардан олинадиган даромад солији солинмайдиган маблај тўланади.

 

19-модда. Депутатга ва сенаторга
хизмат хонаси бериш

Депутатга, сенаторга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси тегишли палатасининг биносида идора мебели, зарурий техника воситалари ва девонхона ашёлари билан жиіозланган алоіида хизмат хонаси (ёки хизмат хонасида иш жойи) берилади.

 

20-модда. Депутатнинг ва сенаторнинг
транспортда текин юриш іуєуєи

Депутат, сенатор Ўзбекистон Республикаси іудудида іаво, темир йўл, автомобиль йўловчилар транспортида (такси ва шаіар йўловчилар транспорти бундан мустасно) текин юриш іуєуєидан фойдаланади.
Депутат, сенатор аэропортлар ва аэровокзаллар, темир йўл вокзаллари іамда станцияларининг расмий шахслар ва делегациялар учун мўлжалланган залларидан текин фойдаланиш іуєуєига эга.
Депутат, сенатор ўз гувоіномасини кўрсатганидан кейин темир йўл вокзаллари ва станцияларининг чипта сотадиган кассалари, фуєаро авиацияси агентлиги ёки аэропортлар унга поезднинг ётоєли ёки юмшоє ўриндиєли вагонидан, самолёт салонидан навбатсиз жой беришлари шарт. Депутат, сенатор палатанинг мажлисига бораётганда унга самолёт чиптаси парвоздан камида икки соат олдин, бошєа іолларда эса, камида бир сутка олдин берилади.
Чиптасида ўриндиєнинг тартиб раєами іам кўрсатиладиган шаіарлараро; шунингдек шаіар атрофига єатнайдиган автобусларда депутат, сенатор автовокзаллар ва автостанцияларнинг кассаларидан навбатсиз олинадиган текин чипта билан юради. Єолган барча іолларда депутатнинг, сенаторнинг йўловчилар транспортида юриши (такси ва шаіар йўловчилар транспорти бундан мустасно) депутатнинг, сенаторнинг гувоіномаси бўйича амалга оширилади.
Депутат, сенатор іар бир транспорт турида амалда бўлган нормаларга мос єўл юкини текин олиб юриш іуєуєига эга.
Транспорт ташкилотлари билан іисоб-китоб єилиш тартиби єонун іужжатларида белгиланади.

 

21-модда. Депутатга ва сенаторга
хизмат турар жойи бериш

Депутатга, Сенатда доимий асосда ишловчи сенаторга, агар улар Тошкент шаірида турар жойга эга бўлмаса, берган аризаларига биноан ваколатлари амал єиладиган муддатга оила аъзолари билан яшаш учун Тошкент шаірида хизмат турар жойи берилади.
Депутат, сенатор ўзига ушбу модданинг биринчи єисмига мувофиє берилган іамда ўзи эгаллаб турган хизмат турар жойини депутатлик, сенаторлик ваколатлари тугаган кундан эътиборан ўн кундан кечиктирмай бўшатиб бериши шарт. Мазкур талабнинг бажарилмаслиги суд тартибида кўчиртирилишга сабаб бўлади.

 

Ўзбекистон Республикасининг Президенти                  И. Каримов

 

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2005 йил, 3-4-сон, 18-модда.