ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ
ЄАРОРИ
20.02.2006 й.
N 27

 

 

ДАВЛАТ АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИ
ІАМДА УЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ,
УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА УЛАРНИ
ЄЎЛЛАБ-ЄУВВАТЛАШ УЧУН МАСЪУЛ
БЎЛГАН ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ
РЎЙХАТИНИ ТАСДИЄЛАШ ТЎЈРИСИДА

Мазкур Єарорга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР ВМ 16.02.2007 й. 34-сон Єарори,
ЎзР ВМ 07.05.2008 й. 87-сон Єарори

 

"Ахборотлаштириш тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Єонунини амалга ошириш іамда Вазирлар Маікамасининг "Ахборотлаштириш соіасида норматив-іуєуєий базани такомиллаштириш тўјрисида" 2005 йил 22 ноябрдаги 256-сон єарорини бажариш юзасидан Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Давлат ахборот ресурслари іамда уларни шакллантириш, улардан фойдаланиш ва уларни єўллаб-єувватлаш учун масъул бўлган давлат органлари рўйхати (кейинги ўринларда "Рўйхат" деб юритилади) иловага мувофиє тасдиєлансин.

2. Вазирликлар ва идоралар:
тегишли ахборот ресурслари шакллантирилиши, улардан фойдаланилиши, ўз ваєтида єўллаб-єувватланиши ва янгиланишини таъминласинлар;
Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлигига бир йилда икки марта 1 июнгача ва 1 декабргача давлат ахборот ресурслари бўйича ахборотни, шунингдек іар йили жорий йилнинг 31 декабригача кейинчалик Рўйхатга киритиш учун йил мобайнида шакллантирилган давлат ахборот ресурслари бўйича таклифларни киритсинлар.

3. Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги заруриятга кўра іар йили 1 февралгача вазирликлар ва идоралар билан биргаликда Рўйхатга ўзгартиришлар киритишга доир умумлаштирилган таклифларни Вазирлар Маікамасига киритсин.

4. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари А.Н.Арипов зиммасига юклансин.

 

Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири Ш.Мирзиёев

 

 

Вазирлар Маікамасининг
2006 йил 20 февралдаги
27-сон єарорига
ИЛОВА

Прикрепленные файлы:
утверждении перчня гос инф ресурсов UZ.doc