ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ
ЄАРОРИ
11.06.2004 й.
N 274

 

ЎЗБЕКИСТОН МАТБУОТ ВА АХБОРОТ АГЕНТЛИГИ ФАОЛИЯТИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ТЎЈРИСИДА

Мазкур Єарорга ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарорига мувофиє ўзгартиришлар киритилган

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Республика давлат бошєаруви органлари тизимини такомиллаштириш тўјрисида" 2003 йил 9 декабрдаги ПФ-3358-сон Фармонини бажариш маєсадида Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Єуйидагилар:
Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг ташкилий тузилмаси, 1-иловага мувофиє; (ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори тахриридаги хат боши)
Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги тўјрисидаги Низом 3-иловага мувофиє;

ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарорига мувофиє 1 банднинг тўртинчи хат боши чиєариб ташланган

Оммавий ахборот воситалари мониторинги ва уларни лицензиялаш марказининг, Єораєалпојистон Республикаси матбуот ва ахборот агентлигининг тузилмалари, вилоятлар ва Тошкент шаіар матбуот ва ахборот бошєармаларининг намунавий тузилмаси 4-6а-иловаларга мувофиє тасдиєлансин.

2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директорига марказий аппарат тузилмасига, зарурат бўлганда, ходимларнинг чекланган умумий сони іамда уларни таъминлаш маблајлари доирасида ўзгартиришлар киритиш іуєуєи берилсин.

3. Єуйидагиларга:
Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, Ўзбекистон Республикаси Давлат мулки єўмитаси, Иєтисодиёт вазирлиги, Меінат ва аіолини ижтимоий муіофаза єилиш вазирлиги іамда Молия вазирлигининг Агентлик тизимига кирувчи нашриётлар ва матбаа корхоналари негизида нашриёт-матбаа ижодий уйлари ташкил этиш;
Ўзбекистон кўзи ожизлар жамияти ва Ўзбекистон Республикаси Давлат мулки єўмитасининг Жамиятга єарашли босмахонани давлат корхонаси сифатида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги ихтиёрига бериш;
А.Єодирий номидаги іамда Абу Али ибн Сино номидаги нашриётлар ижодий жамоаларининг уларни "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" давлат илмий нашриётига єўшиш тўјрисидаги таклифларига розилик берилсин.
Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" давлат илмий нашриёти тўјрисидаги низомни іамда унга А.Єодирий номидаги іамда Абу Али ибн Сино номидаги нашриётларнинг єўшилишини іисобга олган іолда унинг тузилмасини бир ой муддатда ишлаб чиєсин ва тасдиєласин.

ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарорига мувофиє 4 банд ўз кучини йўєотган

4. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги іар йили республика бюджетини шакллантиришда Оммавий ахборот воситалари мониторинги ва уларни лицензиялаш маркази іамда унинг іудудий бўлимлари таъминотига ва моддий-техника базасини мустаікамлашга зарур маблајлар, шунингдек битта енгил автомобиль харажатларига лимит ажратишни назарда тутсин.

ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарорига мувофиє 5 банд ўз кучини йўєотган

5. Ўзбекистон Республикаси Иєтисодиёт вазирлиги ва Молия вазирлиги Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Оммавий ахборот воситалари мониторинги ва уларни лицензиялаш маркази іамда унинг іудудий бўлимларини телерадиоэшиттиришларни ёзиб олиш ва архивлаштириш учун техник воситалар билан таъминлашни 2004 йил ва 2005 йил инвестиция дастурларига киритсинлар.

6. Єуйидагилар:
Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" давлат илмий нашриётини ташкил этиш тўјрисида" 1997 йил 20 мартдаги 154-сон єарорининг 6-банди іамда єарорга 2, 2а-иловалар;
Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўјрисида" 2002 йил 3 июлдаги 241-сон єарори (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 2002 й., 7-сон, 37-модда) ўз кучини йўєотган деб іисоблансин.

7. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари А.А.Азизхўжаев зиммасига юклансин.

 

Вазирлар Маікамасининг Раиси                            И.Каримов

 

 

Вазирлар Маікамасининг
2004 йил 11 июндаги
274 — сон єарорига
1-ИЛОВА

Прикрепленные файлы:
о дальнейшем совершентсвовании 274 uz.doc