Вазирлар Маікамасининг
1998 йил 10 июлдаги
293-сон єарорига
5-ИЛОВА

Ўзбекистон Республикасида почта ва телекоммуникациялар хўжалик юритувчи субъектлари фаолияти устидан давлат назорати бўйича Давлат алоєа инспекцияси тўјрисида низом

 

Мазкур Низомга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР ВМ 07.05.2004 й. 215-сон Єарори,
ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори,
ЎзР ВМ 16.03.2006 й. 47-сон Єарори

 

I. Умумий єоидалар
II. Вазифалари
III. Функциялари
IV. Іуєуєлари
V. Жавобгарлик

 

I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР

1. Ўзбекистон Республикасида почта ва телекоммуникациялар хўжалик юритувчи субъектлари фаолияти устидан давлат назорати бўйича Давлат алоєа инспекцияси, кейинги ўринларда Давлат алоєа инспекцияси деб аталади, почта ва телекоммуникациялар соіасида телекоммуникациялар ва почта алоєаси хизмати кўрсатувчи, шунингдек телекоммуникациялар ва почта тизимлари ва иншоотларини лойиіалаштирувчи ва єурувчи, мулкчилик шакллари ва идоравий бўйсунишидан єатъи назар, юридик шахслар томонидан єонун іужжатлари ва норматив іужжатлар, давлат ва тармоє стандартлари талаблари, лицензиялар ва хизматлар кўрсатиш шартлари бажарилишини ва уларга риоя єилинишини таъминловчи давлат назорати органи іисобланади.

2. Давлат алоєа инспекцияси ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, Ўзбекистон Республикаси єонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг єарорлари ва бошєа іужжатларига, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг єарорлари ва фармойишларига, Бутунжаіон почта уюшмаси Конвенциясига ва Битимига, Электр алоєаси Халєаро Уюшмаси Тавсияларига, Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги буйруєлари, єоидалари, йўриєномаларига, мазкур Низомга ва бошєа норматив іужжатларга амал єилади. (ЎзР ВМ 07.05.2004 й. 215-сон Єарори таіриридаги банд)

3. Ўзбекистон Республикасида почта ва телекоммуникациялар хўжалик юритувчи субъектлари фаолияти устидан давлат назорати бўйича Давлат алоєа инспекциясининг ўзига берилган ваколатлар доирасида амалдаги єонун іужжатларига мувофиє єабул єиладиган єарорлари Ўзбекистон Республикаси іудудида почта ва телекоммуникациялар соіасида фаолиятни амалга оширувчи барча юридик шахслар томонидан бажарилиши мажбурий іисобланади.

4. Почта ва телекоммуникациялар ривожланишини давлат томонидан єўллаб-єувватлаш жамјармаси маблајлари ва Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатларига мувофиє бошєа маблајлар Давлат алоєа инспекциясини маблај билан таъминлаш манбалари іисобланади.

5. Давлат алоєа инспекциясига Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги бош директори томонидан лавозимга тайинланадиган ва лавозимдан озод єилинадиган бошлиє бошчилик єилади. (ЎзР ВМ 07.05.2004 й. 215-сон Єарори таіриридаги банд)

6. Давлат алоєа инспекцияси тузилмаси Давлат алоєа инспекцияси бошлији томонидан тасдиєланади, Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги билан келишилади ва Єораєалпојистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаіри давлат инспекцияларини ўз таркибига олади. (ЎзР ВМ 07.05.2004 й. 215-сон Єарори таіриридаги банд)

7. Давлат алоєа инспекцияси юридик шахс іисобланади, мустаєил балансга, Ўзбекистон Республикаси банк муассасаларида іисоб-китоб счётига, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва ўз номи давлат тилида ёзилган муірга эга бўлади.

 

II. ВАЗИФАЛАРИ

8. Єуйидагилар устидан давлат назоратини амалга ошириш Давлат алоєа инспекциясининг асосий вазифалари іисобланади:
мулкчилик шакллари ва идоравий бўйсунишидан єатъи назар, почта ва телекоммуникациялар хизматлари кўрсатувчи барча корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар томонидан почта ва телекоммуникациялар соіасида амалдаги єонун іужжатлари ва норматив іужжатлар, давлат ва тармоє стандартлари талаблари, лицензиялар ва сертификатлаштиришнинг белгиланган тартиби бажарилиши;
истеъмолчиларнинг іуєуєларини іимоя єилиш іамда почта ва телекоммуникациялар хўжалик субъектлари томонидан кўрсатиладиган хизматлар сифати бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш;
почта ва телекоммуникациялар тармоји ахборот бехатарлигини, давлат іокимияти ва бошєарув, Ўзбекистон Республикаси мудофааси ва миллий хавфсизлиги манфаатлари іамда фавєулодда аазиятлар шарт-шароитларида улардан устувор фойдаланишни таъминлаш;
республика іудудида фойдаланиладиган почта алоєаси ва телекоммуникациялар тармоєларининг, техник воситалар ва тизимлар параметрларининг, радиоэлектрон воситалар ва юєори частотали єурилмаларнинг радионурланишлари параметрларининг амалдаги нормаларга мувофиєлиги;
радиоэлектрон воситаларнинг сотиб олиниши (берилиши), лойиіалаштирилиши, єурилиши (ўрнатилиши), Ўзбекистон Республикаси іудудида фойдаланилиши ва чет эллардан келтирилишининг, почта ва телеколлмуникациялар тармоєлари ва иншоотларида сертификатлаштирилган асбоб-ускуналар єўлланилишининг белгиланган тартибига риоя єилиниши;
сифат іамда почта ва телекоммуникациялар хўжалик юритувчи субъектлари томонидаи норматив іужжатлар, давлат, тармоє стандартлари ва кўрсатиладиган хизматлар сифати талаблари бузилганлиги учун санкциялар миєдорларини іисоблаш тартибига риоя єилиш бўйича іисобот маълумотларининг ишончлилиги.

 

III. ФУНКЦИЯЛАРИ

9. Давлат алоєа инспекцияси ўзига юкланган вазифаларга мувофиє єуйидаги функцияларни бажаради:
республика іудудида жойлашган почта ва телекоммуникациялар тармоєларида лицензиялар шартлари бажарилиши алоєа хизматлари параметрлари ва сифат кўрсаткичларининг амалдаги нормаларга мувофиєлиги бўйича єонун іужжатларида белгиланган тартибда текширишлар ўтказади;
почта ва телекоммуникациялар соіасида фаолиятнинг муайян турини тегишли лицензиясиз амалга ошираётган хўжалик юритувчи субъектларни аниєлайди;
почта ва телекоммуникациялар тармоєлари, радиоэлектрон воситалар ва юєори частотали єурилмалар лойиіалаштирилиши, єурилиши ва улардан фойдаланилиши бўйича давлат, тармоє стандартлари, амалдаги нормалар ва єоидалар бажарилиши устидан назорат єилади;
почта алоєаси хизматлари ташкил этилишини, почта жўнатмалари ва пул суммалари саєланиши таъминланишини, почта жўнатмалари єабул єилиниши, уларга ишлов берилиши, берилишига риоя єилинишини ва уларнинг белгиланган назорат муддатларида ўтишини текширади;
почта ва телекоммуникациялар соіасида ўлчаш техникасининг калибрланган воситалари белгилаган тартибда єўлланилишини назорат єилади;
юридик ва жисмоний шахсларнинг ариза ва шикоятларини амалдаги єонун іужжатларига мувофиє кўриб чиєади;
давлат органлари томонидан тартибга солинадиган тарифлар рўйхатига кирувчи почта ва телекоммуникациялар хизматлари тарифлари єўлланилиши тўјрилигини текширади;
истеъмолчилар учун кўрсатиладиган хизматлар, тарифлар, хизматлар кўрсатиш єоидалари, иш режими ва хўжалик юритувчи субъект ишини тартибга солувчи бошєа ахборот мавжудлигини ва улардан фойдаланиш имкониятини назорат єилади, шунингдек кўрсатилаётган хизматлар іажми тўлиєлигини ва муддатларини назорат єилади;
почта ва телекоммуникациялар тармоєлари єурилиши ва реконструкцияси янгидан ишга туширилаётган объектлари фойдаланишга єабул єилиб олиниши бўйича комиссияларда єатнашади;
текширишлар натижалари бўйича аниєланган тартиб бузишлар іаєида тегишли єарорлар єабул єилади, ёзма кўрсатмалар беради ва уларни бартараф этиш муддатларини белгилайди, шунингдек хўжалик юритувчи субъектлар лицензияларини амал єилишини тўхтатиш тўјрисида таклифлар киритади, тартибни бузишларга доир Давлат алоєа инспекцияси ваколатларига тегишли бўлмаган материалларни давлат назорати тегишли органларига уларнинг ваколатлари бўйича белгиланган тартибда беради; (ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
амалдаги єонун іужжатларига мувофиє маъмурий танбеілар беради;
хўжалик юритувчи субъектлар томонидан почта ва телекоммуникациялар томонидан кўрсатиладиган хизматлар сифати бузилганлиги учун санкциялар іисоблаш ва уларнинг миєдорлари тартибига риоя єилинишини назорат єилади, норматив іужжатлар, давлат ва тармоє стандартлари бузилган таєдирда хўжалик юритувчи субъектларга санкциялар єўллаш тўјрисида белгиланган тартибда ёзма кўрсатмалар беради;
алоєа маісулоти сифатига ва истеъмолчиларнинг іуєуєларини іимоя єилишга, телекоммуникациялар воситалари, радиоэлектрон воситалар радионурланишлари ва юєори частотали єурилмалар параметрларига тегишли давлат ва тармоє стандартлари, техник шартлар, єоидалар, йўриєномалар, лицензия шартлари ва бошєа норматив іужжатлар лойиіаларини кўриб чиєади ва улар бўйича хулосалар беради;
вазирликлар, идоралар, корхоналар (бирлашмалар), илмий-тадєиєот институтлари ва лабораториялардан почта ва телекоммуникациялар воситалари ва єурилмалари техник іужжатлари, єоидалари, иш нормаларини олади;
Давлат алоєа инспекцияси ходимларини тайёрлайди, єайта тайёрлайди ва уларнинг малакасини оширади;
ўтказилган назорат натижаларини таілил єилади ва умумлаштиради, аниєланган камчиликлар ва тартибни бузишларни бартараф этиш юзасидан таклифлар тайёрлайди, уларни бошєарувнинг тегишли органлари кўриб чиєиши учун киритади;
Ўзбекистон Республикаси давлат органлари билан єонун іужжатларида белгиланган тартибда ўзаро іамкорлик єилади.
Ўзбекистон Республикаси іудудида хорижий оммавий ахборот воситаларининг телерадиомаісулотларини тарєатиш тартибига риоя єилинишини белгиланган тартибда назорат єилади. (ЎзР ВМ 16.03.2006 й. 47-сон Єарори таіриридаги хатбоши)

 

IV. ІУЄУЄЛАРИ

10. Давлат алоєа инспекцияси єуйидаги іуєуєларга эгадир:
ўз ваколатлари доирасида, мулкчилик шакллари ва идоравий єарашлилигидан єатъи назар, республика іудудида жойлашган почта ва телекоммуникациялар хизматлари кўрсатувчи корхоналар, муассасалар, ташкилотларда текширишлар ўтказиш;
почта ва телекоммуникациялар соіасида фаолиятни амалга оширувчи хўжалик юритувчи субъектлар томонидан почта ва телекоммуникациялар соіасида норматив іужжатлар ва давлат, тармоє стандартлари талаблари ва кўрсатиладиган хизматлар сифати бузилган таєдирда уларга нисбатан амалдаги єонун іужжатларига мувофиє санкциялар єўллаш;
почта ва телекоммуникациялар иш сифатини текшириш учун тегишли хўжалик юритувчи субъектлар мутахассисларини жалб єилиш;
почта ва телекоммуникациялар соіасида фаолият кўрсатувчи ва талаб этиладиган нормалар, давлат, тармоє стандартлари ва почта ва телекоммуникацияларнинг кўрсатиладиган хизматлари сифати, республика іудудида ишлатиладиган телекоммуникациялар воситалари, радиоэлектрон воситалар радионурланишлар ва юєори частотали єурилмалар параметрлари мунтазам равишда бузилишига йўл єўювчи хўжалик юритувчи субъектларнинг айрим єурилмалари ва технологик участкалари ишини аниєланган камчиликлар бартараф этилгунга єадар ваєтинча тўхтатиш тўјрисида єарор єабул єилиш;
телерадио єабул єилиб олишига тўсєинлик яратилишига олиб келган радионурланиш нормалари бузилган таєдирда радиоэлектрон воситалар ва юєори частотали єурилмалардан фойдаланишга берилган рухсатномаларнинг амал єилишини тўхтатиб єўйиш;
почта ва телекоммуникациялар соіасида фаолият кўрсатувчи хўжалик юритувчи субъектлардан Давлат алоєа инспекцияси ваколатига тегишли масалалар бўйича зарур маълумотлар ва материалларни талаб єилиш.

 

V. ЖАВОБГАРЛИК

11. Давлат алоєа инспекцияси ўзига юкланган вазифалар ва ўз ваколати доирасида єабул єилинган єарорлар бажарилиши учун Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатларига мувофиє жавоб беради.