Вазирлар Маікамасининг
1998 йил 10 июлдаги
293-сон єарорига
2-ИЛОВА

Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни  такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси тўјрисида низом

Мазкур Низомга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР ВМ 23.09.2002 й. 328-сон Єарори,
ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори,
ЎзР ВМ 10.03.2006 й. 41-сон Єарори,
ЎзР ВМ 16.03.2006 й. 47-сон Єарори,
ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори

 

I. Умумий єоидалар
II. Комиссиянинг вазифалари
III. Комиссиянинг функциялари
IV. Комиссиянинг іуєуєлари
V. Комиссиянинг давлат бошєаруви
органлари билан ўзаро муносабатлари

 

I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР

1. Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси (кейинги ўринларда Идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси дейилади) давлат бошєарув органларининг, мулкчилик шакллардан єатъи назар, хўжалик юритувчи субъектларнинг, шу жумладан, хорижий хўжалик юритувчи субъектларнинг ахборотларни шакллантириш ва тарєатиш іамда телекоммуникациялар воситаларидан фойдаланган іолда маълумотларни узатиш, радиочастота спектридан бехатар ва оєилона фойдаланиш, телерадиоэшиттириш ва телекоммуникациялар хизматларидан фойдаланувчилар іуєуєлари іимоя єилинишини таъминлаш фаолиятини мувофиєлаштирувчи орган іисобланади.

2. Идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси єонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси єарорларига ва бошєа іужжатларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва фармоймшларига, Вазирлар Маікамасининг єарорлари ва фармойишларига, халєаро битимлар ва шартномаларга іамда ушбу Низомга амал єилади. Комиссия ўз фаолияти тўјрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасига іисобот беради.

3. Идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси ўз фаолиятини жамоатчилик асосида амалга оширади.

4. Идоралараро мувофиєлаштириш комиссиясининг шахсий таркиби Вазирлар Маікамаси томонидан тасдиєланади.
Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари комиссия раиси іисобланади.

5. Идоралараро мувофиєлаштириш комиссиясининг жорий фаолиятини амалга ошириш учун унинг іузурида 5 кишидан иборат доимий ишлайдиган ишчи гуруі ташкил этилади.
Ишчи гуруі раібари Вазирлар Маікамаси томонидан тайинланади ва комиссиянинг масъул котиби іисобланади.
Ишчи гуруі харажатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси, Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги іамда "Ўзбекистон МТРК" маблајлари іисобига штатлар жадвали ва жорий харажатлар бўйича тенг улушлар доирасида амалга оширилади. (ЎзР ВМ 10.03.2006 й. 41-сон Єарори таіриридаги банд)

 

II. КОМИССИЯНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

6. Єуйидагилар Идоралараро мувофиєлаштириш комиссиясининг асосий вазифалари ва фаолияти йўналишлари іисобланади:
давлат бошєаруви органларининг ва мулкчилик шаклларидан єатъи назар, хўжалик юритувчи субъектларнинг, шу жумладан, хорижий хўжалик юритувчи субъектларнинг телевидение ва радио дастурларини шакллантириш іамда тарєатиш ва телекоммуникациялар воситаларидан фойдаланган іолда маълумотларни узатиш, телевидение ва радиоэшиттириш радиочастота спектридан бехатар ва оєилона фойдаланиш бўйича фаолиятини мувофиєлаштириш;
телерадиоэшиттириш ва телекоммуникациялар хизматлари истеъмолчилари іуєує ва манфаатларининг іимоя єилинишини таъминлаш;
хўжалик юритувчи субъектларнинг, шу жумладан, хорижий хўжалик юритувчи субъектларнинг улар томонидан электр алоєасининг, ахборотларга ишлов бериш ва маълумотларни узатиш тармоєларига оид єисмини, шу жумладан, "Интернет" тармоєларини, лойиіалаш, єуриш ва улардан фойдаланиш, шунингдек телевидение ва радиоэшиттиришларни тарєатиш фаолияти билан шујулланиш іуєуєини лицензиялаш;
телерадиоэшиттириш ва телекоммуникациялар тармоєларидан фойдаланган іолда маълумотлар узатишга махсус рухсатномалар (лицензиялар)ни расмийлаштириш ишларини ташкил этиш; (ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
радиочастота спектри іамда телевидение ва радиоэшиттириш эфир ваєтидан бехатар ва оєилона фойдаланиш, маълумотлар узатиш тармоєлари ва тизимларини ривожлантириш чора-тадбирларини белгилаш;
Ўзбекистон Республикаси іудудида хорижий телевидение ва радиоэшиттиришларни тарєатиш шартларини, мамлакатимиз телерадиоэшиттиришларини бошєа давлат іудудида тарєатиш, Ўзбекистон ахборот тармојининг жаіон тармоєларига интеграциялашуви тартиби ва шартларини белгилаш; (ЎзР ВМ 16.03.2006 й. 47-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
идоралараро норматив іужжатлар ишлаб чиєилиши, келишиб олиниши ва тасдиєланишини, шунингдек єонун іужжатлари лойиіалари тайёрланишини ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасига киритилишини ташкил этиш;
радиочастоталардан тўјри ва оєилона фойдаланилиши устидан назоратни ташкил этиш, телерадиоэшиттириш, ахборотлар узатиш техника воситаларидан фойдаланишда єонун іужжатлари билан таєиєланган ахборотларни тарєатиш учун суиистеъмоллар єилинишини бартараф этиш шароитларини яратиш.
радиочастоталарни таєсимлаш ва телерадиоэшиттириш соіасида фаолиятни амалга ошириш іуєуєига якка тартибдаги лицензиялар беришни ташкил этиш іамда танловлар ўтказиш. (ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори таіриридаги хатбоши)

 

III. КОМИССИЯНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ

7. Идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси ўз зиммасига юкланган вазифаларга мувофиє:
хўжалик юритувчи субъектларнинг, шу жумладан, хорижий хўжалик юритувчи субъектларнинг уларнинг телевидение ва радиоэшиттириш дастурларини шакллантириш ва тарєатиш, телекоммуникациялар воситаларидан фойдаланган іолда маълумотларни узатиш соіасидаги фаолиятини ташкил єилиш масалалари бўйича, телевидение ва радиоэшиттириш радиочастота спектридан бехатар ва оєилона фойдаланилишини таъминлаш бўйича тегишли давлат бошєарув органлари билан ўзаро іамкорлигини мувофиєлаштиради;
телерадиоэшиттириш ва маълумотларни узатиш соіасидаги фаолиятни лицензиялаш бўйича асосий талаблар ва норматив іужжатларни ишлаб чиєишни ва тасдиєлашни ташкил єилади;
тегишли давлат органлари хулосалари асосида тўјрисида, электр алоєасининг, ахборотларга ишлов бериш ва маълумотларни узатиш тармоєларига оид єисмини, шу жумладан, "Интернет" тармоєларини, лойиіалаш, єуриш ва улардан фойдаланиш, шунингдек телевидение ва радиоэшиттиришларни тарєатишга лицензиялар бериш, уларни бекор єилиш, ва уларнинг амал єилишини тўхтатиш тўјрисида єарорлар чиєаради; (ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
телерадиодастурларни тарєатишни, маълумотларни узатиш тармоєлари ва тизимларини такомиллаштириш ва ривожлантириш, шу жумладан, уларни жаіон ахборот тизимларига интеграциялаш давлат дастурларини экспертизадан ўтказиш ва келишиб олишни ташкил єилади;
лицензия битимлари шартларига ва электрон оммавий ахборот воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартибига риоя єилиниши устидан назоратни ташкил этади; (ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
электр алоєаси тармоєлари ва воситалари, радиоэшиттириш ва телевидение фаолият кўрсатишининг ахборот бехатарлигини таъминлаш талабларини белгилайди;
Ўзбекистон Республикаси іудудида радиочастоталарни тартибга солиш ва бошєаришнинг асосий тамойилларини белгилайди;
радиоэлектрон воситалар ва юєори частотали єурилмалардан фойдаланишни назорат єилиш ишларини ташкил этади;
Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш жамјармаси іамда Оммавий ахборот воситаларини ривожлантириш ва єўллаб-єувватлаш ижтимоий-сиёсий жамјармасининг телерадиодастурларни шакллантириш ва тарєатиш іамда маълумотларни узатиш маселалари бўйича фаолиятини мувофиєлаштиради; (ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
хорижий давлатлар ва компанияларнинг телекўрсатувлари ва радиоэшиттиришларини Ўзбекистон Республикаси іудудида тарєатиш имкониятини ва маєсадга мувофиєлигини аниєлайди, іукуматлараро битимлар ва халєаро шартномалар тузиш бўйича таклифлар киритади;
Ўзбекистон телевидение ва радиоэшиттиришларини тарєатиш іамда ахборот тизимларини жаіон ахборот тармоєларига интеграциялаш масалалари бўйича хорижий давлатларнинг ваколатли органлари билан музокараларда єатнашади;
Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлигининг электр алоєасини лойиіалаштириш, єуриш ва ундан фойдаланишни лицензиялаш масалалари бўйича, шунингдек радиочастоталар бўйича Давлат комиссиясининг телерадиоэшиттиришлар радиочастоталари спектридан бехатар ва оєилона фойдаланиш масалалари бўйича іисоботларини мунтазам равишда эшитиб боради; (ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
республикада телерадиоэшиттиришларни, маълумотларни узатиш тармоєлари ва тизимларини такомиллаштириш ва ривожлантириш бўйича ташкилий-техникавий тадбирларни ишлаб чиєади;
Комиссиянинг иш тартиби ва режасини, Комиссия іузуридаги доимий ишлайдиган ишчи гуруі тўјрисидаги Низомни тасдиєлайди.
радиочастоталарни таєсимлаш ва телерадиоэшиттириш соіасида фаолиятни амалга ошириш іуєуєига якка тартибдаги лицензиялар беришни ташкил этади іамда танловлар ўтказади. (ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
Тегишли давлат органларининг хулосаларига асосан Ўзбекистон Республикаси іудудида хорижий оммавий ахборот воситаларининг телерадиомаісулотларини тарєатиш іуєуєини бериш масалалари бўйича єарорлар єабул єилади. (ЎзР ВМ 16.03.2006 й. 47-сон Єарори таіриридаги хатбоши)

IV. КОМИССИЯНИНГ ІУЄУЄЛАРИ

8. Идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси єуйидаги іуєуєларга эгадир:
хўжалик юритувчи субъектларга, шу жумладаи, хорижий хўжалик юритувчи субъектларга улар томонидан электр алоєасининг, ахборотларга ишлов бериш ва маълумотларни узатиш тармоєларига оид єисмини, шу жумладан, "Интернет" тармоєларини, лойиіалаш, єуриш, ва улардан фойдаланиш, шунингдек телевидение ва радиоэшиттиришларни тарєатиш фаолияти билан шујулланиш іуєуєини берувчи махсус рухсатнома (лицензия)лар бериш ва уларнинг амал єилишини тўхтатиш тўјрисида тўјрисида єарорлар єабул єилиш; (ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
Ўзбекистон Республикаси іудудида хорижий оммавий ахборот воситаларининг телерадиомаісулотларини тарєатиш іуєуєини бериш ёхуд рад этиш (бекор єилиш) тўјрисида єарорлар єабул єилиш; (ЎзР ВМ 16.03.2006 й. 47-сон Єарори таіриридаги хатбоши)

ЎзР ВМ 16.03.2006 й. 47-сон Єарорига мувофиє учинчи-еттинчи хатбоши тегишли равишда тўртинчи-саккизинчи хатбоши іисоблансин

давлат бошєаруви органларидан, ташкилотлар ва корхоналардан Комиссия ваколатига кирувчи масалалар бўйича ахборотлар олиш;
ўз мажлисларида комиссия аъзоларининг іамда вазирликлар ва идоралар масъул вакилларининг ахборотларини эшитиш, тегишли єарорлар єабул єилиш;
єонунчиликка мувофиє телевидение ва радиоэшиттиришларни тарєатиш бўйича чеклашларни белгилаш;
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасига ахборот бехатарлиги даражасини таъминлаш ва ошириш бўйича таклифлар киритиш.
Идоралараро мувофиєлаштириш комиссиясининг ўз ваколати доирасида єабул єилган єарорларининг давлат бошєаруви органлари ва мулкчилик шаклларидан єатъи назар, хўжалик юритувчи субъектлар, шу жумладан, хорижий хўжалик юритувчи субъектлар томонидан бажарилиши мажбурийдир.

 

V. КОМИССИЯНИНГ ДАВЛАТ БОШЄАРУВИ
ОРГАНЛАРИ БИЛАН ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ

9. Идоралараро мувофиєлаштириш комиссиясининг єарори асосида:
Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги белгиланган тартибда хўжалик юритувчи субъектларнинг, шу жумладан, хорижий хўжалик юритувчи субъектларнинг улар томонидан электр алоєасининг, ахборотларга ишлов бериш ва маълумотларни узатиш тармоєларига оид єисмини, шу жумладан "Интернет" тармоєларини, лойиіалаш, єуриш ва улардан фойдаланиш, шунингдек телевидение ва радиоэшиттиришларни тарєатиш фаолияти билан шујулланиш іуєуєини берувчи лицензиялар беради;
Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги — єонун іужжатларида белгиланган тартибда телерадиодастурларни оммавий ахборот воситалари сифатида давлат рўйхатидан ўтказади ва уларни Ягона давлат реестрига киритади. (ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори таіриридаги хатбоши)

10. Идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси:
Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги ва "Ўзбекистон МТРК" орєали телерадиодастурларни тайёрлаш ва шакллантиришда Ўзбекистон Республикаси єонунчилигига риоя єилинишини; (ЎзР ВМ 10.03.2006 й. 41-сон Єарори таіриридаги банд)
Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги орєали телерадиодастурларни тарєатиш бўйича фаолиятнинг іамда маълумотларни узатишнинг лицензия битимларига, техникавий нормалар ва стандартларга мувофиє амалга оширилишини, радиоэлектрон воситалар ва юєори частотали єурилмалардан фойдаланилишини;
Іукумат алоєа хизмати орєали ахборот бехатарлиги таъминланишини;
Ўзбекистон Республикаси Давлат алоєа инспекцияси, Давлат божхона єўмитаси, Давлат солиє єўмитаси орєали радиоэлектрон воситалар ва юєори частотали єурилмаларни Ўзбекистон Республикаси іудудида сотиб олиш (бериш), лойиіалаштириш, єуриш (ўрнатиш), фойдаланиш, сотиш іамда уларни чет эллардан олиб келиш тартибини;
Ўзбекистон муаллифлик іуєуєи республика агентлиги, "Ўзбеккино" миллий агентлиги орєали телерадиомаісулотларга муаллифлик іуєуєлари іимоя єилинишини; (ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
Ўзбекистон Республикаси Ташєи иєтисодий алоєалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги, Ташєи ишлар вазирлиги орєали телерадиоэшиттиришларни тарєатиш, Ўзбекистон ахборот тизимларини жаіон ахборот тармоєларига интеграциялаш масалалари бўйича іукуматлараро битимлар ва халєаро шартномаларнинг бажарилишини назорат єилади. (ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори таіриридаги хатбоши)