Вазирлар Маікамасининг
1998 йил 10 июлдаги
293-сон єарорига
4-ИЛОВА

 

Телерадиодастурларни шакллантириш ва тарєатиш іамда маълумотлар узатиш билан шујулланиш фаолиятига лицензиялар бериш учун іужжатларни єабул єилиш ва расмийлаштириш Тартиби

(ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори таіриридаги номи)

 

Мазкур Тартибга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР ВМ 23.09.2002 й. 328-сон Єарори,
ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори,
ЎзР ВМ 10.03.2006 й. 41-сон Єарори,
ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори

 

1. Мазкур тартиб іужжатларни єабул єилиш, уларни экспертизадан іамда телерадиодастурларни шакллантириш ва тарєатиш (трансляция, ретрансляция єилиш) ва маълумотларни узатиш билан шујулланиш фаолиятига махсус рухсатномалар (лицензиялар) бериш, шунингдек уларни бекор єилиш, ва амал єилишини тўхтатиш тартибини белгилайди. (ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори таіриридаги банд)

2. Телерадиодастурларни шакллантириш ва тарєатиш (трансляция, ретрансляция єилиш) ва маълумотлар узатиш билан шујулланиш фаолиятига махсус рухсатномалар (лицензиялар) бериш, шунингдек уларни бекор єилиш ва амал єилишини тўхтатиш тўјрисидаги єарорни Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси эксперт хулосалар ёки давлат бошєаруви тегишли ваколатли органлари таєдимномалари асосида єабул єилади. (ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори таіриридаги банд)

3. Мулкчилик шаклларидан єатъи назар, хўжалик юритувчи субъектлардан, шу жумладан, хорижий хўжалик юритувчи субъектлардан лицензиялар олиш учун іужжатларни єабул єилиш, уларни экспертизадан ўтказишни ташкил этиш, Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси єарорлари лойиіаларини тайёрлашни Комиссия іузуридаги доимий ишловчи ишчи гуруі амалга оширади. (ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори таіриридаги банд)

4. Фаолият турига лицензия олиш учун хўжалик юритувчи субъект Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштирувчи комиссия іузуридаги ишчи гуруіга лицензия олиш учун єонун іужжатларида белгиланган рўйхат бўйича іужжатларни топширади. (ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори таіриридаги банд)

5. Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси іузуридаги доимий ишловчи ишчи гуруі іужжатларнинг тўлиє пакети мавжуд бўлганда уч кун муддатда уни эксперт хулоса бериш учун Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлигига ва Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясига юборади. (ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори таіриридаги банд)

6. Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги ва Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси икки іафта муддатда Комиссия іузуридаги ишчи гуруіга іужжатлар пакети бўйича эксперт хулоса таєдим этади. (ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори таіриридаги банд)

7. Ишчи гуруі Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш комиссиясининг навбатдаги йијилишига умумлаштирилган эксперт хулоса ва єарор лойиіасини киритади.

8. Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш комиссиясининг єарори ижобий бўлганда Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги икки іафта муддатда лицензия битимини расмийлаштиради ва фаолият турига лицензия беради, Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги єонун іужжатларида белгиланган тартибда оммавий ахборот воситасини давлат рўйхатидан ўтказади ва уни давлат реестрига киритади. (ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори таіриридаги банд)
Гувоінома ва лицензия йијим ва давлат божи тўланганлиги тўјрисидаги іужжат мавжуд бўлганда берилади.

ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарорига мувофиє 9-банд ўз кучини йўєотган

9. Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўјрисидаги гувоіномани бекор єилиш ва фаолият тури билан шујулланишга берилган лицензияни амал єилишини тўхтатиш Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш комиссиясининг назорат єилувчи ёки Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатларига мувофиє бошєа органларнинг хулосалари ёки таєдимномалари асосида єабул єилинган єарорига кўра амалга оширилади. (ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори таіриридаги банд)

ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарорига мувофиє 10-банд ўз кучини йўєотган

10. Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш комиссиясининг рўйхатдан ўтказишни ва лицензия беришни рад этиш, рўйхатдан ўтказишни бекор єилиш, лицензияни амал єилишини тўхтатиш тўјрисидаги асосланган єарори уч кун мобайнида хўжалик юритувчи субъектга, Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлигига юборилади. (ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори таіриридаги банд)