Вазирлар Маікамасининг
2004 йил 20 декабрдаги
592-сон єарорига
ИЛОВА

 

 

Радиочастоталарни танлов йўли билан таєсимлаш ва телерадиоэшиттириш соіасида фаолиятни амалга ошириш іуєуєига якка тартибдаги лицензиялар бериш тартиби тўјрисида низом

Мазкур Низомга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори,
ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори

 

I. Умумий єоидалар
II. Танловни ўтказишга тайёргарлик кўриш
III. Танловда єатнашиш шартлари
IV. Танловни ўтказиш тартиби
V. Лицензияни ва лицензияланаётган фаолият билан
бојлиє бошєа рухсат берувчи іужжатларни бериш тартиби
VI. Якуний єоидалар
1-илова. Радиочастоталарни танлов асосида таєсимлаш ва телерадиоэшиттиришлар соіасида фаолиятни амалга ошириш іуєуєига якка тартибдаги лицензиялар бериш бўйича танлов ўтказиш юзасидан іужжатларни єабул єилиш ва расмийлаштириш Схемаси
2-илова. Телерадиоэшиттириш соіасида радиочастоталардан фойдаланиш учун танловда иштирок этишга Буюртманома

Прикрепленные файлы:
радиочастот 592 UZ.doc