ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ
ЄАРОРИ
10.07.1998 й.
N 293

 

 

Частота спектридан фойдаланиш,  телерадиодастурларни шакллантириш  ва тарєатиш іамда маълумотлар узатиш  самарадорлигини ошириш юзасидан  єўшимча чора-тадбирлар тўјрисида

 

Мазкур єарорга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР ВМ 08.09.1998 й. 385-сон Єарори,
ЎзР ВМ 15.05.1999 й. 247-сон Єарори,
ЎзР ВМ 19.04.2000 й. 153-сон Єарори,
ЎзР ВМ 22.11.2000 й. 458-сон Єарори,
ЎзР ВМ 01.11.2001 й. 434-сон Єарори,
ЎзР ВМ 16.11.2001 й. 453-сон Єарори,
ЎзР ВМ 23.09.2002 й. 328-сон Єарори,
ЎзР ВМ 11.11.2003 й. 499-сон Єарори,
ЎзР ВМ 01.03.2004 й. 96-сон Єарори,
ЎзР ВМ 07.05.2004 й. 215-сон Єарори,
ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори,
ЎзР ВМ 10.03.2006 й. 41-сон Єарори,
ЎзР ВМ 16.03.2006 й. 47-сон Єарори,
ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори

 

1-илова. Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш
ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш
комиссияси таркиби
2-илова. Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш
ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш
комиссияси тўјрисида Низом
3-илова. Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш
ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш
комиссияси іузуридаги ишчи гуруінинг штатлар жадвали
4-илова. Давлат рўйхатидан ўтказиш (єайта рўйхатдан ўтказиш),
телерадиодастурларни шакллантириш ва тарєатиш іамда маълумотлар
узатиш билан шујулланиш фаолиятига лицензиялар бериш учун
іужжатларни єабул єилиш ва расмийлаштириш Тартиби
5-илова. Ўзбекистон Республикасида почта ва телекоммуникациялар
хўжалик юритувчи субъектлари фаолияти устидан давлат назорати
бўйича Давлат алоєа инспекцияси тўјрисида Низом
6-илова. Ўзбекистон Республикаси радиочастоталар бўйича Давлат
комиссияси тўјрисида Низом
7-илова. Радиоэлектрон воситалар ва юєори частотали єурилмаларни
Ўзбекистон Республикаси іудудида сотиб олиш (бериш), лойиіалаш,
єуриш (ўрнатиш), ишлатиш іамда чет элдан
келтириш тартиби тўјрисида Низом
8-илова. Телерадиодастурларни тарєатиш ва маълумотларни узатиш
бўйича фаолиятни амалга ошириш іуєуєини берувчи лицензияларни
берганлик ва єайта рўйхатдан ўтказганлик учун давлат божи миєдорлари
9-илова. Ўзбекистон Республикаси Іукумати єарорларига
ўзгартиришлар ва єўшимчалар киритиш

 

"Оммавий ахборот воситалари тўјрисида" ва "Ахборот олиш кафолатлари ва эркинлиги тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси єонунларига мувофиє, шунингдек телевидение ва радио дастурларини шакллантириш ва тарєатиш соіасидаги фаолиятни самарали мувофиєлаштиришни таъминлаш, радиочастота спектри, маълумотлар узатиш тармоєлари ва тизимларидан оєилона фойдаланишни, ахборот хизматлари истеъмолчиларининг іуєуєлари іимоя єилинишини таъминлаш маєсадида Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси 1-иловага мувофиє таркибда ташкил этилсин.

2. Єуйидагилар Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш комиссиясининг асосий вазифалари ва фаолият йўналишлари этиб белгилансин:
давлат бошєаруви органлари іамда, мулкчилик шаклларидан єатъи назар, хўжалик юритувчи субъектларнинг, шу жумладан, хорижий хўжалик юритувчи субъектларнинг телевидение ва радио дастурларини шакллантириш ва тарєатиш, телекоммуникациялар тармоєларидан фойдаланган іолда маълумотлар узатиш ва телевидение ва радиоэшиттириш радиочастота спектридан оєилона фойдаланиш бўйича фаолиятларини мувофиєлаштириш;
телерадиоэшиттириш ва телекоммуникациялар хизматлари истеъмолчиларининг іуєує ва манфаатлари іимоя єилинишини таъминлаш;
хўжалик юритувчи субьектларнинг, шу жумладан, хорижий хўжалик юритувчи субъектларнинг улар томонидан электр алоєасининг, ахборотларга ишлов бериш ва маълумотларни узатиш тармоєларига оид єисмини, шу жумладан, "Интернет" тармоєларини, лойиіалаш, єуриш ва улардан фойдаланиш, шунингдек телевидение ва радиоэшиттиришларни тарєатиш фаолияти билан шујулланиш іуєуєини лицензиялаш;
телерадиоэшиттириш ва телекоммуникациялар тармоєларидан фойдаланган іолда маълумотлар узатишга махсус рухсатномалар (лицензиялар)ни расмийлаштириш ишларини ташкил этиш; (ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
радиочастота спектри іамда телевидение ва радиоэшиттириш эфир ваєтидан бехатар ва оєилона фойдаланиш, маълумотлар узатиш тармоєлари ва тизимларини ривожлантириш чора-тадбирларини белгилаш;
Ўзбекистон Республикаси іудудида хорижий телевидение ва радиоэшиттиришларни тарєатиш шартларини, мамлакатимиз телерадиоэшиттиришларини бошєа давлат іудудида тарєатиш, Ўзбекистон ахборот тармојининг жаіон тармоєларига интеграциялашуви тартиби ва шартларини белгилаш; (ЎзР ВМ 16.03.2006 й. 47-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
идоралараро норматив іужжатлар ишлаб чиєилишини, келишиб олинишини ва тасдиєланишини, шунингдек єонун іужжатлари лойиіалари тайёрланишини ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасига киритилишини ташкил этиш;
радиочастоталардан тўјри ва оєилона фойдаланилиши устидан назоратни ташкил этиш, телерадиоэшиттириш ва ахборотлар узатиш техника воситаларидан фойдаланишда єонун іужжатлари билан таєиєланган ахборотларни тарєатиш учун суиистеъмолликлар єилинишини бартараф этиш шароитларини яратиш.
радиочастоталарни таєсимлаш ва телерадиоэшиттиришлар соіасида фаолиятни амалга ошириш іуєуєига якка тартибдаги лицензиялар беришни ташкил этиш іамда танловлар ўтказиш. (ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори таіриридаги хатбоши)

3. Идоралараро мувофиєлаштириш комиссиясига:
хўжалик юритувчи субъектларнинг, шу жумладан, хорижий хўжалик юритувчи субъектларнинг улар томонидан электр алоєасининг, ахборотларга ишлов бериш ва маълумотларни узатиш тармоєларига оид єисмини, шу жумладан, "Интернет" тармоєларини, лойиіалаш, єуриш ва улардан фойдаланиш, шунингдек телевидение ва радиоэшиттиришларни тарєатиш фаолияти билан шујулланиш іуєуєини берувчи махсус рухсатнома (лицензия)лар бериш ва уларнинг амал єилишини тўхтатиш тўјрисида єарорлар єабул єилиш; (ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
Ўзбекистон Республикаси іудудида хорижий оммавий ахборот воситаларининг телерадиомаісулотларини тарєатиш іуєуєини бериш ёхуд рад этиш (бекор єилиш) тўјрисида єарорлар єабул єилиш; (ЎзР ВМ 16.03.2006 й. 47-сон Єарори таіриридаги хатбоши)

ЎзР ВМ 16.03.2006 й. 47-сон Єарорига мувофиє учинчи — бешинчи хатбошлари тўртинчи — олтинчи хатбошлари деб іисоблансин

давлат бошєаруви органларидан, ташкилотлар ва корхоналардан Комиссия ваколатларига кирувчи масалалар бўйича ахборотлар олиш;
єонун іужжатларига мувофиє телевидение ва радиоэшиттиришларини тарєатиш бўйича чеклашлар белгилаш іуєуєи берилсин;
Идоралараро мувофиєлаштириш комиссиясининг ўз ваколатлари доирасида єабул єилган єарорлари давлат бошєаруви органлари ва мулкчилик шаклларидан єатъи назар, хўжалик юритувчи субъектлар, шу жумладан, хорижий хўжалик юритувчи субъектлар томонидан бажарилиши мажбурий іисобланади.

4. Идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси тўјрисидаги Низом 2-иловага мувофиє тасдиєлансин.

5. Идоралараро мувофиєлаштириш комиссиясининг жорий ишларини таъминлаш учун унинг іузурида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси, Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги, Ўзбекистон МТРК мутахассисларидан иборат 5 кишилик доимий ишловчи ишчи гуруі ташкил этилсин. (ЎзР ВМ 10.03.2006 й. 41-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
Ишчи гуруінинг штатлар жадвали 3-иловага мувофиє тасдиєлансин.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Ижтимоий комплекси, Коммуникациялар комплекси, Давлат матбуот єўмитаси, Ўзбекистон почта ва телекоммуникациялар агентлиги, "Ўзтелерадио" компанияси бир іафта муддатда, тасдиєланган штатлар жадвали доирасида, гуруі фаолият кўрсатаётган даврда унинг харажатларини таъминлаган іолда, ишчи гуруіни юєори малакали мутахассислар билан бутласинлар.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Аппарати Ишлар Бошєармаси ишчи гуруіни Вазирлар Маікамаси биносига жойлаштирсин, зарур алоєа воситалари билан таъминласин.

6. Белгилансинки, Идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси єарори асосида:
Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги белгиланган тартибда хўжалик юритувчи субъектларнинг, шу жумладан, хорижий хўжалик юритувчи субъектларнинг улар томонидан электр алоєасининг, ахборотларга ишлов бериш ва маълумотларни узатиш тармоєларига оид єисмини, шу жумладан, "Интернет" тармоєларини, лойиіалаш, єуриш ва улардан фойдаланиш, шунингдек телевидение ва радиоэшиттириш фаолияти билан шујулланиш іуєуєини берувчи лицензиялар беради ва уларнинг амал єилишини тўхтатади; (ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги — єонун іужжатларида белгиланган тартибда телерадиодастурларни оммавий ахборот воситалари сифатида давлат рўйхатидан ўтказади ва уларни Ягона давлат реестрига киритади; (ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги ва Ўзбекистон МТРК телерадиодастурларни тайёрлашда ва шакллантиришда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги конун іужжатларига риоя єилиниши устидан назоратни амалга оширадилар; (ЎзР ВМ 10.03.2006 й. 41-сон Єарори таіриридаги хатбоши)
Давлат алоєа инспекцияси, Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона єўмитаси, Давлат солиє єўмитаси Ўзбекистон Республикаси іудудида радиоэлектрон воситаларни ва юєори частотали єурилмаларни сотиб олиш (бериш), лойиіалаштириш, єуриш (ўрнатиш), фойдаланиш, сотиш ва уларни чет эллардан олиб келиш тартибига риоя єилиниши устидан назоратни амалга оширадилар.

7. Белгилансинки, Ўзбекистон Республикаси іудудида мулкчилик шаклларидан єатъи назар, барча хўжалик юритувчи субъектлар, шу жумладан, хорижий хўжалик юритувчи субъектлар электр алоєасини, шу жумладан, ахборотларга ишлов бериш ва маълумотларни узатиш тармоєларини лойиіалаштириш, єуриш ва улардан фойдаланиш, шунингдек телевидение ва радиоэшиттиришларни тарєатиш фаолиятини фаєат Идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси єарори асосида бериладиган махсус рухсатномалар (лицензиялар) асосида амалга оширадилар.
Идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси телевидение ва радио дастурларини яратиш, шакллантириш ва тарєатиш (трансляция, ретрансляция єилиш), телекоммуникациялар тармоєларидан фойдаланган іолда маълумотлар узатиш билан шујулланувчи барча хўжалик юритувчи субъектларни, шу жумладан, хорижий хўжалик юритувчи субъектларни жорий йилнинг 1 октябригача єайта рўйхатдан ўтказсин. Белгиланган муддатда єайта рўйхатдан ўтмаган хўжалик юритувчи субъектлар амалдаги єонун іужжатларига мувофиє телевидение ва радиоэшиттириш фаолияти билан шујyллaниш іуєуєидан маірум бўладилар ва тугатиладилар.
2001 йил 1 январдан бошлаб телерадиодастурларни тарєатиш (трансляция, ретрансляция єилиш) ва маълумотларни узатиш учун лицензиялар беш йил муддатга берилади. (ЎзР ВМ 22.11.2000 й. 458-сон Єарори таіриридаги хатбоши)

8. Белгилансинки, юридик ва жисмоний шахслар фойдаланишида бўлган радиоэлектрон воситалар ва юєори частотали єурилмалар 1999 йил 1 январгача Ўзбекистон почта ва телекоммуникациялар агентлигида рўйхатдан (єайта рўйхатдан) ўтказилиши керак.
Кўрсатиб ўтилган муддатда рўйхатдан (єайта рўйхатдан) ўтказилмаган таєдирда радиоэлектрон воситалар ва юєори частотали єурилмалардан фойдаланиш ноєонуний іисобланади іамда ушбу воситалар ва єурилмалар эгаларига нисбатан амалдаги єонун іужжатларига мувофиє маъмурий таъсир чоралари кўрилади.

9. Єуйидагилар:
Давлат рўйхатидан ўтказиш (єайта рўйхатдан ўтказиш), телерадиодастурларни шакллантириш ва тарєатиш іамда маълумотлар узатиш билан шујулланиш фаолиятига лицензиялар бериш учун іужжатларни єабул єилиш ва расмийлаштириш тартиби 4-иловага мувофиє;
Ўзбекистон Республикасида почта ва телекоммуникациялар хўжалик юритувчи субъектлари фаолияти устидан давлат назорати ўрнатиш бўйича Давлат алоєа инспекцияси тўјрисидаги Низом 5-иловага мувофиє;

ЎзР ВМ 23.09.2002 й. 328-сон Єарорига мувофиє 9-банднинг тўртинчи хатбоши чиєариб ташланган

Ўзбекистон Республикаси радиочастоталар бўйича Давлат комиссияси тўјрисидаги Низом 6-иловага мувофиє;

Ўзбекистон Республикаси іудудида Радиоэлектрон воситаларни ва юєори частотали єурилмаларни сотиб олиш (бериш), лойиіалаштириш, єуриш (ўрнатиш), фойдаланиш, сотиш ва уларни чет эллардан олиб келиш тартиби тўјрисидаги Низом 7-иловага мувофиє;

ЎзР ВМ 16.11.2001 й. 453-сон Єарорига мувофиє 9-банднинг олтинчи хатбоши ўз кучини йўєотган

Телерадиодастурларни тарєатиш ва маълумотларни узатиш бўйича фаолиятни амалга ошириш іуєуєини берувчи лицензияларни берганлик ва єайта рўйхатдан ўтказганлик учун давлат божи миєдорлари 8-иловага мувофиє тасдиєлансин.

10. Идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси раиси (Л. Ахметов) бир ой муддатда Комиссиянинг иш режаси, доимий ишловчи ишчи гуруі тўјрисида Низом ишлаб чиєилишини ташкил этсин ва тасдиєласин, Вазирлар Маікамасининг амалдаги єонун іужжатларига ўзгартириш ва єўшимчалар киритиш, шу жумладан, алоєа соіасидаги норматив іужжатлар, давлат, тармоє стандартлари ва кўрсатилаётган хизматлар сифати талабларини бузганлик учун жазо чоралари єўллаш юзасидан таклифлар киритсин.

11. Коммуникациялар комплекси (Л. Ахметов) икки ой муддатда Олий Мажлисга киритиш учун "Радиочастота спектри тўјрисида" Ўзбекистон Республикаси Єонуни лойиіасини тайёрласин.

12. Ўзбекистон Республикаси Іукуматининг 9-иловага мувофиє айрим єарорлари ўз кучини йўєотган деб іисоблансин ва айримларига ўзгартириш іамда єўшимчалар киритилсин.

13. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги амалдаги єонун іужжатларига Вазирлар Маікамасининг мазкур єарорларидан келиб чиєадиган ўзгартириш ва єўшимчалар киритиш тўјрисида бир ой муддатда таклифлар киритсин.

14. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосарлари Л.А. Ахметов ва А.А. Азизхўжаев зиммасига юклансин.

 

Вазирлар Маікамасининг Раиси                                        И. Каримов

 

 

Вазирлар Маікамасининг
1998 йил 10 июлдаги
293-сон єарорига
1-ИЛОВА

ЎзР ВМ 19.04.2000 й. 153-сон Єарорига мувфоиє 1-илова ўз кучини йўєотган

Илова таірири
ЎзР ВМ 08.09.1998 й. 385-сон Єарори,
ЎзР ВМ 15.05.1999 й. 247-сон Єарори,

Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни
такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш
бўйича идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси
ТАРКИБИ

Кароматов Х.С.

Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари, комиссия раиси

Азизхўжаев А. А.

Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари, комиссия раисининг ўринбосари

Джикаев А. А.

Ўзбекистон почта ва телекоммуникациялар агентлиги бош директорининг ўринбосари, комиссия раисининг ўринбосари

Лавозимига кўра

комиссия ишчи гуруіи раібари, масъул котиб

Комиссия аъзолари

Беганов В. С.

Давлат солиє єўмитаси раиси

Жўрабоев А. І.

Ўзбекистон почта ва телекоммуникациялар агентлиги бош директори

Кўчимов А.

"Ўзтелерадио" компанияси раиси

Мирсафоев С. М.

Адлия вазири

Шојуломов Р. Ш.

Давлат матбуот єўмитаси раиси

Розиев З.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Аппарати Ахборот марказининг бош консультанти (келишув бўйича)

Алимбоев С. А.

Давлат божхона єўмитаси раисининг биринчи ўринбосари

Зокиров М. О.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси Ижтимоий комплекси котибияти мудири

Бердиев К. Р.

Мудофаа вазирлиги Бош штаби бошлијининг ўринбосари

Єосимов В. Т.

Миллий хавфсизлик хизмати раисининг ўринбосари 

Мустафоев Э. М.

Ташєи ишлар вазирининг ўринбосари

Парпиев Б. Р.

Ички ишлар вазирининг ўринбосари

Усмонов Т.Б.

 

Ўзбекистон Республикаси Фан ва техника давлат єўмитаси раисининг биринчи ўринбосари

Камалеев Р.

Миллий хавфсизлик хизмати бошєармаси бошлији

 

Вазирлар Маікамасининг
1998 йил 10 июлдаги
293-сон єарорига
3-ИЛОВА

Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни
такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш
бўйича идоралараро мувофиєлаштириш
комиссияси іузуридаги ишчи гуруінинг
ШТАТЛАР ЖАДВАЛИ

Т/р

Лавозимларнинг номи

Ходимлар сони

Ягона тариф сеткаси бўйича разряд

1.

Раібар

1

15

2.

Бош мутахассис

2

12

3.

Етакчи мутахассис

2

11

 

Жами:

5

 

 

Вазирлар Маікамасининг
1998 йил 10 июлдаги
293-сон єарорига
8-ИЛОВА

ЎзР ВМ 16.11.2001 й. 453-сон Єарорига мувофиє 8-илова ўз кучини йўєотган

Телерадиодастурларни тарєатиш ва маълумотларни
узатиш бўйича фаолиятни амалга ошириш іуєуєини
берувчи лицензияларни берганлик ва єайта
рўйхатдан ўтказганлик учун давлат божи
МИЄДОРЛАРИ

Хизмат турлари

Ўлчов бирлиги

Миєдори, АЄШ долларида

Телерадиоэшиттиришларни тарєатиш:

 

 

— эфир орєали

1 канал бўйича
узатгичнинг 100 Вт єуввати учун

300

— кабель орєали

1 канал бўйича узатгичнинг 100 Вт єуввати учун

600

 
————————-
Изоі:
1. Давлат мулки улуши 50 фоиз ва ундан ортиє бўлган корхоналар, ташкилотлардан давлат божи олинмайди.
2. Давлат божлари миєдорини тўлаш Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг тўлов кунидаги курси бўйича миллий валюта (сўм)да амалга оширилади.
3. Эфир орєали телерадиоэшиттиришларни тарєатиш бўйича іар йили єайта рўйхатдан ўтказилганда давлат божи белгиланган ставканинг 100 фоизи миєдорида, эфир орєали эса — 20 фоизи миєдорида олинади.

 

 

Вазирлар Маікамасининг
1998 йил 10 июлдаги
293-сон єарорига
9-ИЛОВА

Мазкур иловага ЎзР ВМ 23.09.2002 й. 328-сон Єарорига мувофиє ўзгартиришлар киритилган

 

I. Ўзбекистон Республикаси Іукумати єарорларига
ўзгартиришлар ва єўшимчалар киритиш

ЎзР ВМ 23.09.2002 й. 328-сон Єарорига мувофиє 1-банд ўз кучини йўєотган

1. Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон Республикаси радиочастоталар бўйича Давлат комиссияси тўјрисида" 1992 йил 3 сентябрдаги 406-сон єарори (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 1992 й., 9-сон, 27-модда)даги:
3-банднинг иккинчи хат боши єуйидаги таірирда баён єилинсин:
"Ички ишлар, мудофаа, фавєулодда вазиятлар бўйича, адлия, ташєи ишлар, єишлоє ва сув хўжалиги, энергетика ва электрлаштириш вазирларининг ўринбосарлари, Миллий хавфсизлик хизмати, Давлат солиє єўмитаси, Давлат божхона єўмитаси, "Ватанпарвар" мудофаага кўмаклашиш ташкилотлари марказий Кенгаши, Давлат геология ва минерал ресурслар єўмитаси, "Ўзбекнефтгаз" миллий корпорацияси,  "Ўзбекистон темир йўллари" давлат-акциядорлик компанияси раисларининг ўринбосарлари; "Ўзбекистон іаво йўллари" миллий авиакомпанияси, Ўзбекистон почта ва телекоммуникациялар агентлиги бош директорларининг ўринбосарлари; Іукумат алоєа хизмати бошлијининг ўринбосари лавозимларига кўра ва кўрсатиб ўтилган вазирликлар, идоралар, ташкилотлар раібарларининг таєдимномасига биноан Ўзбекистон Республикаси радиочастоталар бўйича Давлат комиссияси аъзолари этиб белгилансин;
4-банд єуйидаги таірирда баён єилинсин:
"Ўзбекистон Республикаси радиочастоталар бўйича Давлат комиссиясига жорий шошилинч ишларни бажариш учун комиссиянинг комиссия раисининг ўринбосари бошчилик єиладиган ишчи гуруіи тузилсин. Ишчи гуруінинг фаолияти Электр магнит мослиги маркази маблајлари іисобига маблај билан таъминлансин.
Электр магнит мослиги маркази радиочастоталар бўйича Давлат комиссиясининг ижро этувчи органи этиб белгилансин ва у Ўзбекистон почта ва телекоммуникациялар агентлиги тузилмасига киритилсин".

2. Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон почта ва телекоммуникациялар агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўјрисида" 1997 йил 31 июлдаги 380-сон єарорига 1а, 4 ва 4а-иловалардан "Электрмагнит мослиги маркази" сўзлари чиєариб ташлансин.
3. Вазирлар Маікамасининг 1997 йил 28 августдаги 420-сон єарори (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 1997 й., 8-сон, 30-модда) билан тасдиєланган Почта ва телекоммуникацияларни ривожлантиришни давлат томонидан єўллаб-єувватлаш жамјармаси тўјрисида Низомдаги:
II булимнинг 4-банди єуйидаги мазмундаги хат боши билан тўлдирилсин:
"Мулкчилик шакллари ва єайси идорага єарашлиликларидан єатъи назар, почта ва телекоммуникациялар соіасидаги фаолиятни амалга оширувчи юридик шахслардан норматив іужжатлар, давлат тармоєлар стандартлари талабларини, почта ва телекоммуникациялар соіасида кўрсатилаётган хизматлар сифатини бузганлик учун санкциялар шаклида, монополияга єарши єонунчиликни бузганлик учун солинадиган иєдисодий санкциялар ва жарималардан бошєа, ундириладиган маблајлар";
III бўлим 5-бандининг учинчи хат боши єуйидаги мазмундаги хат боши билан тўлдирилсин:
"Ўзбекистон Республикаси єишлоєлари ва узоє аіоли яшаш жойлари телекоммуникация инфратузилмасини єайта жиіозлаш ва уни янада ривожлантиришни маєсадли маблај билан таъминлаш".

 

II. Ўзбекистон Республикаси Іукуматиминг
ўз кучини йўєотган єарорлари

Вазирлар Маікамасининг 1991 йил 16 январдаги 13-сон єарори (ЎзССР ЄТ, 1991 й., 1-сон, 3-модда)га илова;
Вазирлар Маікамасининг 1992 йил 13 августдаги 379-сон єарори (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 1992 й., 8-сон, 25-модда);
Вазирлар Маікамасининг 1992 йил 3 сентябрдаги 406-сон єарори (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 1992 й., 9-сон, 27-модда)га илова;
Вазирлар Маікамасининг 1997 йил 19 февралдаги 89-сон єарори (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 1997 й., 2-сон, 6-модда)га илованинг 5-банди 6, 7-хат бошилари.

 

"Ўзбекистон Республикаси Іукумати єарорлари тўплами",
1998 й., N 7, 26-модда.