ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ
ЄАРОРИ
24.10.2001 й.
N 421

 

Телекоммуникациялар соіасида фаолият кўрсатиш іуєуєи учун давлат божи миєдорларини
тасдиєлаш тўјрисида

Мазкур Єарорга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР ВМ 16.11.2001 й. 453-сон Єарори,
ЎзР ВМ 22.02.2006 й. 29-сон Єарори,
ЎзР ВМ 03.07.2007 й. 137-сон Єарори

 

"Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўјрисида" ва "Телекоммуникациялар тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси єонунларига, шунингдек Вазирлар Маікамасининг "Телекоммуникациялар ва почта алоєаси соіасида бошєарув тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўјрисида" 2000 йил 22 ноябрдаги 458-сон єарорига мувофиє Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Телекоммуникациялар соіасида фаолият кўрсатиш іуєуєини берувчи лицензиялар берганлик учун давлат божи миєдорлари иловага мувофиє тасдиєлансин.

2. Белгилансинки, телекоммуникациялар соіасида фаолият кўрсатиш іуєуєини берувчи лицензиялар берганлик учун давлат божининг мазкур єарорга иловага мувофиє миєдорлари 2001 йил 1 ноябрдан бошлаб кучга киради.

3. Вазирлар Маікамасининг "Транспорт ва алоєа соіасида фаолият кўрсатиш іуєуєи учун давлат пошлинаси миєдорларини тасдиєлаш тўјрисида" 1997 йил 19 февралдаги 89-сон єарорига илованинг 5-бўлими (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 1997 й., 2-сон, 6-модда) ўз кучини йўєотган деб іисоблансин.

4. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари К.Н.Тўлаганов зиммасига юклансин.

 

Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири                   Ў.Султонов

 

 

Вазирлар Маікамасининг
2001 йил 24 октябрдаги
421-сон єарорига
ИЛОВА

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР СОІАСИДА ФАОЛИЯТ
КЎРСАТИШ ІУЄУЄИНИ БЕРУВЧИ ЛИЦЕНЗИЯЛАР
БЕРГАНЛИК УЧУН ДАВЛАТ БОЖИ МИЄДОРЛАРИ

Фаолият турлари

Бож миєдорлари
(энг кам ойлик иш іаєининг баравари)

"Маіаллий телекоммуникация тармоєларини лойиіалаш,
єуриш, фойдаланиш ва хизматлар кўрсатиш

85

Лойиіалаш

15

Єуриш

15

Фойдаланиш (єишлоє жойлардаги кичик тадбиркорлик субъектларидан ташєари)

30

Єишлоє жойлардаги кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан фойдаланиш

1

Хизматлар кўрсатиш (єишлоє жойлардаги кичик тадбиркорлик субъектларидан ташєари)

30

Єишлоє жойлардаги кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан хизматлар кўрсатиш

1

Хизматлар кўрсатиш

30

(ЎзР ВМ 03.07.2007 й. 137-сон Єарори тахриридаги хат боши),
(Олдинги тахририга єаранг)

Шаіарлараро телекоммуникация тармоєларини лойиіалаш,
єуриш, фойдаланиш ва хизматлар кўрсатиш

430

Лойиіалаш

30

Єуриш

60

Фойдаланиш

150

Хизматлар кўрсатиш (єишлоє жойлардаги кичик тадбиркорлик субъектларидан ташєари)

200

Єишлоє жойлардаги кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан хизматлар кўрсатиш

5

(ЎзР ВМ 03.07.2007 й. 137-сон Єарори тахриридаги хат боши),
(Олдинги тахририга єаранг)

Халєаро телекоммуникация тармоєларини лойиіалаш,
єуриш, фойдаланиш ва хизматлар кўрсатиш

1900

Лойиіалаш

200

Єуриш

400

Фойдаланиш

500

Хизматлар кўрсатиш (єишлоє жойлардаги кичик тадбиркорлик субъектларидан ташєари)

800

Єишлоє жойлардаги кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан хизматлар кўрсатиш

10

(ЎзР ВМ 03.07.2007 й. 137-сон Єарори тахриридаги хат боши),
(Олдинги тахририга єаранг)

Кўчма радиотелефон (уяли) алоєа тармоєларини лойиіалаш,
єуриш, фойдаланиш ва хизматлар кўрсатиш

140000

Лойиіалаш

200

Єуриш

400

Фойдаланиш ва хизматлар кўрсатиш

140000

Шахсий чаєирув (пейжинг, радиотелефон, транкли) алоєа
тармоєларини лойиіалаш, єуриш, фойдаланиш ва хизматлар кўрсатиш

135

Лойиіалаш

10

Єуриш

20

Фойдаланиш

30

Хизматлар кўрсатиш (ЎзР ВМ 16.11.2001 й. 453-сон Єарори тахриридаги хат боши)

80

Маълумотларни узатиш тармоєларини лойиіалаш,
єуриш фойдаланиш ва хизматлар кўрсатиш
(лицензия амал єилишининг барча даврига)

200

Лойиіалаш

10

Єуриш

20

Фойдаланиш

30

Хизматлар кўрсатиш:

 

операторлар ва провайдерлар томонидан

150

умумий фойдаланиш пунктлари томонидан (єишлоє жойлардаги кичик тадбиркорлик субъектларидан ташєари)

10

єишлоє жойлардаги кичик тадбиркорлик субъектлари умумий фойдаланиш пунктлари томонидан

1

(ЎзР ВМ 03.07.2007 й. 137-сон Єарори тахриридаги хат боши),
(Олдинги тахририга єаранг)

Телерадиоэшиттиришларни тарєатиш тармоєларини лойиіалаш,
єуриш, фойдаланиш ва хизматлар кўрсатиш

340

Лойиіалаш

20

Єуриш

20

Фойдаланиш

150

Хизматлар кўрсатиш

150

 
Изоі:
Давлат божининг миєдори бир йилга, давлат божи тўланадиган кунда белгиланган энг кам ойлик иш іаєининг миєдорига карраланган іолда іисоблаб белгиланган. Давлат божи ицензия бериладиган муддатга карраланган (маълумотларни узатиш тармоєларини лойиіалаш, єуриш, фойдаланиш ва уларга хизматлар кўрсатишдан ташєари миєдорларда тўланади. (ЎзР ВМ 16.11.2001 й. 453-сон Єарори тахриридаги хат боши)
Давлат божи лицензиянинг амал єилиш даврида іар йили тенг улушларда тўланиши мумкин. Бунда навбатдаги іар йиллик тўлов лицензиядан фойдаланиладиган навбатдаги йилнинг бошланишига єадар камида 30 кундан кечиктирмай тўланади, навбатдаги тўлов белгиланган муддатда тўланмаган іолда лицензиянинг амал єилиши тўхтатилади. (ЎзР ВМ 22.02.2006 й. 29-сон Єарори тахриридаги хат боши), (Олдинги тахририга єаранг)
Кўчма радиотелефон (уяли) алоєа соіасида республиканинг чекланган іудудида фаолият кўрсатиш учун лицензия олиш ваєтида давлат божининг миєдори єамраб олинган іудуддаги аіоли сонига пропорционал равишда іар мингта аіоли бошига энг кам ойлик иш іаєи миєдорининг 5,85 баравари іисобидан келиб чиєиб белгиланади.

ЎзР ВМ 22.02.2006 й. 29-сон Єарорига мувофиє тўртинчи хат боши чиєариб ташланган

Ўзбекистон Республикаси амалдаги єонун іужжатларига мувофиє  лицензиянинг амал єилиши муддатидан олдин тўхтатилган ёки бекор єилинган іолларда давлат божининг тўланмаган єисми лицензиат томонидан лицензиянинг амал єилиши тўхтатилган ёки бекор єилинган кундан эътиборан бир ой муддат ичида бир йўла тўланади.

Єишлоє жойлардаги алоєа ва ахборотлаштириш соіаси кичик тадбиркорлик субъектларига:
єишлоє жойлардаги іажми 2048 номердан ортиє бўлган маіаллий телекоммуникация тармоєларидан фойдаланиш фаолиятини амалга оширишга рухсат этилмайди;
єишлоє жойларда шаіарлараро ва маіалий телекоммуникациялар хизматлари кўрсатиш фаолиятини амалга ошириш іуєуєи учун лицензиялар бир пайтда олинганда маіаллий телекоммуникация тармоєлари хизматлари кўрсатиш фаолиятини амалга ошириш іуєуєи учун лицензия давлат божи ундирмасдан берилади;
єишлоє жойларда халєаро, шаіарлараро ва маіаллий телекоммуникациялар хизматлари кўрсатиш фаолиятини амалга ошириш іуєуєи учун лицензиялар бир пайтда олинганда шаіарлараро ва маіаллий телекоммуникация тармоєлари хизматлари кўрсатиш фаолиятини амалга ошириш іуєуєи учун лицензиялар давлат божи ундирмасдан берилади. (ЎзР ВМ 03.07.2007 й. 137-сон Єарори тахриридаги хат боши)

 

"Ўзбекистон Республикаси Іукумати єарорлари тўплами",
2001 й., N 10, 57-модда.