Ўзбекистон Республикаси
Адлия вазирлигида
2007 йил 27 ноябрда 1742-сон
билан рўйхатга олинган
Ўзбекистон алоєа ва
ахборотлаштириш агентлиги,
Мудофаа вазирлиги,
Миллий хавфсизлик хизмати,
Вазирлар Маікамасининг
Іукумат алоєа хизмати,
Фавєулодда вазиятлар вазирлиги,
Ички ишлар вазирлигининг
2007 йил 31 октябрдаги
02-8/3189, 15, 132, 8, 206,
17-сон єарори билан
ТАСДИЄЛАНГАН

 

Фавєулодда іолатларда Ўзбекистон телекоммуникациялар тармоєлари ва ресурсларини марказлашган іолда бошєаришнинг умумий єоидалари

Муєаддима
I. Умумий єоидалар
II. Фавєулодда іолатларда Ўзбекистон телекоммуникациялар тармоєлари ва ресурсларини марказлашган іолда бошєариш тартиби
III. Якуний єоидалар

 

Ушбу Єоидалар Ўзбекистон Республикасининг "Телекоммуникациялар тўјрисида"ги Єонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 20 февралдаги "Ўзбекистон Республикаси телекоммуникациялар тармоєларини бошєариш тизимини такомиллаштиришга оид єўшимча чора-тадбирлар тўјрисида"ги ПЄ-589-сон єарорига мувофиє ишлаб чиєилган бўлиб, фавєулодда іолатларда Ўзбекистон телекоммуникациялар тармоєлари ва ресурсларини марказлашган іолда бошєариш тизими ишлашининг тамойиллари іамда асосий єоидаларини белгилайди.

 

I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР

1. Мазкур Єоидаларда єуйидаги тушунчалар єўлланилади:
махсус истеъмолчилар — телекоммуникациялар ресурслари устувор тартибда таєдим этиладиган алоіида тоифадаги телекоммуникациялар хизматларининг истеъмолчилари іисобланган Єуролли кучлар Бирлашган штаби, Мудофаа вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Фавєулодда вазиятлар вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Іукумат алоєа хизмати, Ўзбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати;
телекоммуникациялар тармоєлари ва ресурсларини марказлашган іолда бошєариш — телекоммуникациялар тармоєлари ва ресурсларини махсус ваколатли орган томонидан фавєулодда іолатларда давлат іокимияти ва бошєаруви органлари, махсус истеъмолчилар манфаатлари учун телекоммуникациялар тармоєларининг ишлашини таъминлаш іамда алоєаларни тиклаш маєсадида телекоммуникациялар тармоєлари ва ресурсларини бошєариш бўйича чора-тадбирлар мажмуаси;
телекоммуникациялар тармојини бошєариш тизими — телекоммуникациялар тармоєларини режалаштириш, техник хизмат кўрсатиш, эксплуатация єилиш, тезкор ва маъмурий бошєариш бўйича ахборот технологиялари мажмуаси асосида тармоєни бошєариш іамда кўрсатиладиган хизматлар бўйича функцияларни бажарадиган тизим.

2. Фавєулодда іолатларда телекоммуникациялар тармоєлари ва ресурсларини марказлашган іолда бошєариш єонунчиликка мувофиє Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлигининг (кейинги ўринларда — Агентлик деб юритилади) махсус истеъмолчилар, шунингдек телекоммуникациялар операторларининг телекоммуникация тармоєлари (алоєаси)ни бошєариш марказлари, тасарруфида идоравий телекоммуникациялар тармоєлари бўлган давлат ва хўжалик бошєарув органлари билан іамкорликда амалга оширилади.

3. Радиочастота спектридан фойдаланиш ва уни бошєариш тартиби єонунчилик билан белгиланади.

4. Фавєулодда іолатларда Ўзбекистон телекоммуникациялар тармоєларини марказлашган іолда бошєариш режимига ўтказиш тўјрисидаги єарор Агентлик томонидан корхоналарнинг фуєаро муіофазасини тайёр іолатга келтириш тўјрисида тегишли давлат іокимияти органларидан, белгиланган тартибда, олинган фармойиши асосида єабул єилинади.

5. Марказлашган іолда бошєаришнинг асосий вазифаси фавєулодда іолатларда давлат іокимияти ва бошєаруви органлари, махсус истеъмолчиларни алоєа билан таъминлаш іисобланади.

6. Фавєулодда іолатларда Ўзбекистон телекоммуникациялар тармоєлари ресурсларини марказлашган іолда бошєариш Агентликнинг бевосита бўйсунувида бўлган Ўзбекистон телекоммуникациялар тармоєларини Республика бошєариш маркази (кейинги ўринларда — РБМ деб юритилади) томонидан махсус истеъмолчилар, телекоммуникациялар ва идоравий тармоєлар операторларининг бошєариш марказлари билан биргаликда амалга оширилади.

7. Марказлашган іолда бошєариш Ўзбекистон Телекоммуникациялар тармоєларини бошєариш тизими (кейинги ўринларда — ЎзТТБТ деб юритилади) орєали амалга оширилади. Марказлашган іолда бошєаришда ЎзТТБТ єуйидагиларни таъминлайди:
телекоммуникациялар тармоєлари операторлари томонидан фавєулодда іолатларнинг олдини олиш ёки бартараф этиш билан бојлиє давлат бошєаруви, мудофаа, давлат хавфсизлиги ва іуєує-тартиботни таъминлаш соіасида кечиктириб бўлмайдиган тадбирларни ўтказишда кўрсатиладиган телекоммуникациялар хизматлари бўйича уларнинг фаолиятини мувофиєлаштириш;
телекоммуникацияларнинг исталган тармоєлари ва воситаларидан устувор фойдаланиш, ёхуд улардан фойдаланишни тўхтатиб єўйиш ёки чеклаш тўјрисидаги єарорлар бажарилишини ташкил єилиш;
зарур авария-тиклаш ишлари бажарилишини ташкил єилиш;
фавєулодда іолатларда телекоммуникациялар тармоєлари ва воситалари шикастланган іолатларда уларнинг ишлаш єобилиятини тиклаш мобайнида мониторинг;
махсус истеъмолчилар учун телекоммуникациялар операторлари томонидан алоєанинг режалаштирилган єўшимча каналлари ва воситалари ажратилишини назорат єилиш ва улар бўйича чора-тадбирларни єабул єилиш.

8. РБМ ва Алоєа соіасида минтаєавий іамдўстлик (кейинги ўринларда — АМІ деб юритилади) аъзолари билан уларнинг тармоєларидан фойдаланиш зарурати юзага келганда, ўзаро іамкорлик єилади. Ўзаро іамкорлик АМІ Алоєа маъмуриятлари ўртасида амалда бўлган битимлар асосида амалга оширилади.
Бошєа Алоєа маъмуриятлари ва операторлар билан ўзаро іамкорлик єонунчиликда белгиланган тартибда Агентлик билан икки томонлама тузилган битимлар асосида амалга оширилган бўлиши мумкин.

 

II. ФАВЄУЛОДДА ІОЛАТЛАРДА ЎЗБЕКИСТОН
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР ТАРМОЄЛАРИ
ВА РЕСУРСЛАРИНИ МАРКАЗЛАШГАН
ІОЛДА БОШЄАРИШ ТАРТИБИ

9. Агентликнинг ЎзТТБТни марказлашган бошєариш режимига ўтказиш тўјрисидаги фармойиши РБМ, телекоммуникациялар операторлари ва идоравий тармоєлар эгаларига, шу жумладан фавєулодда іолатлар минтаєасида жойлашганларга тезкорлик билан етказилади іамда бажарилиши учун мажбурий іисобланади.

10. Марказлашган іолда бошєариш режими фавєулодда іолатлар іаракатларининг іудудига бојлиє равишда ЎзТТБТнинг айрим єисмларида жорий этилиши мумкин.

11. РБМга фавєулодда іолатларда телекоммуникациялар тармоєларини бошєариш, тармоє єайта єурилиши ва алоєалар тикланишини тезкор бошєариш бўйича чора-тадбирларни єабул єилиш бўйича алоіида ваколатлар берилади.

12. РБМ єуйидагиларни амалга оширади:
фавєулодда іолатларда операторлар томонидан махсус истеъмолчиларни алоєа билан таъминлаш учун зарур ресурсларни таєдим этиш имкониятларини баіолаш маєсадида, операторлар телекоммуникациялар тармоєларининг жорий іолати тўјрисидаги ахборотни йијиш ва таілил єилиш;
махсус истеъмолчиларнинг телекоммуникациялар тармоєларини бошєариш марказларидан, уларга юклатилган вазифаларни бажариш учун телекоммуникациялар линиялари, алоєа каналлари, телекоммуникациялар воситаларини, жумладан охирги (терминал) ускунани фойдаланишга таєдим этиш учун тегишли сўровларни олиш;
махсус истеъмолчилар учун єўшимча алоєаларни ташкил єилиш учун фармойишларни бериш, ушбу фармойишлар бажарилишининг назорати ва мувофиєлаштирилишини таъминлаш;
операторлар томонидан фавєулодда іолатлар минтаєасида саєланган телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларидан устувор фойдаланиш, ёхуд улардан фойдаланишни тўхтатиб єўйиш ёки чеклаш тўјрисидаги фармойишларнинг бажарилишини назорат єилиш;
фавєулодда іолатлар минтаєаларидаги телекоммуникациялар тармоєларининг іолати, авария-тиклаш ишлари ўтказилишининг бориши ва уларни ўтказиш учун єўшимча ресурсларни жалб єилиш зарурлиги тўјрисидаги ахборотни Агентликка етказиш.

13. Телекоммуникациялар ва идоравий тармоєлари операторларининг бошєариш марказлари єуйидагиларни амалга оширадилар:
фавєулодда іолатлар минтаєасида саєланган телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларидан устувор фойдаланиш ёхуд улардан фойдаланишни тўхтатиб єўйиш ёки чеклаш тўјрисидаги Агентлик фармойишларини бажариш;
барча бўлинмаларни сафарбарлик режалари ва фавєулодда іолатлар оєибатларини бартараф этиш режаларига асосан иш режимига ўтказиш;
назорат єилинадиган мезонлар бўйича тармоєнинг жорий іолати тўјрисидаги ахборотни таєдим этиш;
РБМнинг фармойиши бўйича телекоммуникациялар линиялари, алоєа каналлари, телекоммуникациялар воситалари ва охирги (терминал) ускунани фойдаланишга таєдим этиш;
фавєулодда іолатлар минтаєаларидаги телекоммуникациялар тармоєларида авария вазиятларини ўз кучи билан ёки Агентликнинг Махсус авария-тиклаш бошєармасини жалб єилган іолда тугатиш.

14. Операторларнинг телекоммуникациялар тармоєларида алоєаларни ташкил этиш ва авария-тиклаш ишларини бошєариш масалалари бўйича ахборотнинг тезкор алмашинуви учун РБМ бошєариш марказлари, махсус истеъмолчилар, телекоммуникациялар ва идоравий тармоєлар операторлари ўртасидаги хизмат-технологик алоєа тармојидан фойдаланиш керак.

15. Хизмат-технологик алоєа тармоји ахборот хавфсизлиги бўйича белгиланган чора-тадбирларни таъминлаши керак.

 

III. ЯКУНИЙ ЄОИДАЛАР

16. Фавєулодда іолатларда Агентлик, махсус истеъмолчилар, РБМ ва операторлар телекоммуникациялар тармоєларини бошєариш марказлари ўртасидаги ўзаро іамкорлик телекоммуникациялар тармоєларини тезкор-техник бошєаришнинг олдиндан ишлаб чиєилган ва келишилган алгоритмлари билан амалга оширилади.

 

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2007 йил, 48-49-сон, 491-модда.