Вазирлар Маікамасининг
2000 йил 22 ноябрдаги
458-сон Єарорига
2-ИЛОВА

 

 

Телекоммуникациялар соіасидаги фаолиятни лицензиялаш тўјрисида низом

Мазкур Низомга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР ВМ 23.09.2002 й. 328-сон Єарори,
ЎзР ВМ 27.09.2003 й. 413-сон Єарори,
ЎзР ВМ 05.07.2005 й. 155-сон Єарори,
ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори,
ЎзР ВМ 10.11.2006 й. 235-сон Єарори

 

I. Умумий єоидалар
II. Лицензиялар
III. Лицензиялар бериш
IV. Лицензия талаблари ва шартлари
V. Лицензияларнинг амал єилиш муддатини узайтириш ва уларни єайта расмийлаштириш
VI. Давлат божи тўлаш
VII. Лицензия талаблари ва шартларига риоя этилишини назорат єилиш
VIII. Лицензиянинг амал єилишини тўхтатиб туриш
IX. Лицензиянинг амал єилишини тўхтатиш
X. Лицензияни бекор єилиш
XI. Лицензиялар реестрини юритиш
XII. Лицензияловчи ва назорат єилувчи органнинг єарорлари устидан шикоят єилиш

Прикрепленные файлы:
N 2 о лицензировании UZ.doc