Ўзбекистон Республикаси
Адлия вазирлигида
2007 йил 27 ноябрда 1743-сон
билан рўйхатга олинган
Ўзбекистон алоєа ва
ахборотлаштириш агентлиги,
Мудофаа вазирлиги,
Миллий хавфсизлик хизмати,
Вазирлар Маікамасининг
Іукумат алоєа хизмати,
Фавєулодда вазиятлар вазирлиги,
Ички ишлар вазирлигининг
2007 йил 31 октябрдаги
02-8/3191, 16, 133, 9, 207,
18-сон єарори билан
ТАСДИЄЛАНГАН

 

Фавєулодда іолатларда телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларидан устувор фойдаланиш,
улардан фойдаланишни тўхтатиб єўйиш ёки чеклаш тартиби тўјрисидаги низом

Муєаддима
I. Умумий єоидалар
II. Фавєулодда іолатларда телекоммуникациялар
тармоєлари ва воситаларидан устувор фойдаланиш,
фойдаланишни тўхтатиб єўйиш ёки чеклаш тартиби
III. Якуний єоидалар

 

Ушбу Низом Ўзбекистон Республикасининг "Телекоммуникациялар тўјрисида"ги Єонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 20 февралдаги "Ўзбекистон Республикаси телекоммуникациялар тармоєларини бошєариш тизимини такомиллаштиришга оид єўшимча чора-тадбирлар тўјрисида"ги ПЄ-589-сон єарорига мувофиє Ўзбекистон Республикасида фавєулодда іолатларда телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларидан устувор фойдаланиш, фойдаланишни тўхтатиб єўйиш ёки чеклаш тартибини белгилайди.

 

I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР

1. Мазкур Низомда єуйидаги тушунчалар єўлланилади:
фавєулодда іолатлар — іарбий іаракатлар, зилзилалар, сув тошєинлари, ёнјинлар, эпидемиялар ва бошєа фавєулодда вазиятлар;
телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларидан устувор фойдаланиш — бошєа фойдаланувчиларга нисбатан телекоммуникацияларнинг исталган тармоєлари ва воситаларидан фойдаланиш учун биринчи навбатдаги іуєує;
телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларидан фойдаланишни тўхтатиб єўйиш — фавєулодда іолатлар бўйича ишларни ташкил єилиш ва ўтказиш ваєтида бошєа фойдаланувчилар томонидан телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларидан фойдаланишни тўхтатиб єўйиш;
телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларидан фойдаланишни чеклаш — фавєулодда іолатлар бўйича ишларни ташкил єилиш ва ўтказиш ваєтида бошєа фойдаланувчилар томонидан телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларидан фойдаланишни єисєартириш (телекоммуникациялар воситалари ишларининг режимлари, кўрсатилаётган телекоммуникациялар хизматларининг іажмларини ўзгартириш);

2. Фавєулодда іолатларда телекоммуникациялар соіасидаги махсус ваколатли орган телекоммуникацияларнинг исталган тармоєлари ва воситаларидан устувор фойдаланиш, уларнинг ишлашини чеклаш ёки тўхтатиб єўйиш іуєуєига эга.

3. Телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларидан устувор фойдаланиш, улардан фойдаланишни тўхтатиб єўйиш ёки чеклаш Єуролли кучлар Бирлашган штаби, Мудофаа вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Фавєулодда вазиятлар вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Іукумат алоєа хизмати, Ўзбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати (кейинги ўринларда — махсус истеъмолчи деб юритилади) фавєулодда іолатларнинг олдини олиш ва уларнинг оєибатларини бартараф этиш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш имкониятини таъминлаш, фавєулодда іолатлар юзага келганда давлат бошєаруви, миллий хавфсизлик, мудофаа ва іуєує-тартиботни єўриєлаш бўйича вазифаларни таъминлаш маєсадида амалга оширилади.

4. Фавєулодда іолатлар ваєтида вазиятга бојлиє іолда махсус истеъмолчилар бўлинмаларини алоєа билан таъминлаш навбати фаєат биринчи ва иккинчи навбатнинг алоєалари бўйича амалга оширилади, бунда алоєа каналлари ва воситаларини ажратиш тасдиєланган навбатчилик рўйхати (кўчирма)да белгиланганлигига мувофиє амалга оширилади;

5. Фавєулодда іолатларда телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларидан устувор фойдаланиш, улардан фойдаланишни тўхтатиб єўйиш ва чеклаш телекоммуникацияларнинг исталган тармоєлари ва воситаларига нисбатан єўлланиши мумкин.

6. Фавєулодда іолатлар юзага келганда, телекоммуникациялар операторлари, идоравий телекоммуникациялар тармоєлари эгалари техник имкониятлар мавжуд бўлганда, махсус истеъмолчиларга алоєа каналлари, телекоммуникациялар линиялари, телекоммуникациялар воситалари, шу жумладан охирги (терминал) ускунани єонунчиликда белгиланган тартибда ва муддатда фойдаланишга таєдим этадилар.

7. Телекоммуникациялар операторлари, идоравий телекоммуникациялар тармоєларининг эгалари фавєулодда іолатлар, фавєулодда іолатлар оєибатлари билан бојлиє кечиктириб бўлмайдиган тадбирларни ўтказиш, давлат бошєаруви, іуєує-тартиботни єўриєлаш, давлатнинг мудофаа єобилияти ва хавфсизлигига тааллуєли барча хабарларга мутлає устуворликни таєдим этади.

 

II. ФАВЄУЛОДДА ІОЛАТЛАРДА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР
ТАРМОЄЛАРИ ВА ВОСИТАЛАРИДАН УСТУВОР
ФОЙДАЛАНИШ, ФОЙДАЛАНИШНИ ТЎХТАТИБ
ЄЎЙИШ ЁКИ ЧЕКЛАШ ТАРТИБИ

8. Фавєулодда іолатлар юзага келганда, телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларидан фойдаланишни тўхтатиб єўйиш ёки чеклаш тўјрисидаги єарор єуйидаги іолатларда єабул єилинади:
махсус истеъмолчиларнинг эітиёжларини єондириш учун бўш телекоммуникация воситалари мавжуд бўлмаганда;
телекоммуникациялар тармоєларида ўта юкланишнинг олдини олиш маєсадида трафикни чеклаш зарур бўлганда;
фавєулодда іолатлар минтаєаларида ишга жалб єилинадиган радиоэлектрон воситалар ишида электромагнит мослашувни таъминлаш зарур бўлганда.

9. Телекоммуникацияларнинг исталган тармоєлари ва воситаларидан фойдаланишни тўхтатиб єўйиш ёки чеклаш Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги (кейинги ўринларда — Агентлик деб юритилади) томонидан тегишли махсус истеъмолчининг асосланган таклифларига биноан махсус истеъмолчилар билан ўзаро іамкорликда єабул єилинади. Ушбу таклифлар Агентликка телекоммуникацияларнинг исталган тармоєлари ва воситаларидан фойдаланган іолда етказилади іамда зудлик билан кўриб чиєилади.

10. Таклифларда єуйидагилар кўрсатилади:
телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларининг фавєулодда іолатлар минтаєаларида алоєа хизматларига эітиёжларини єондириш учун зарурлиги ва етарлилигининг асослантириш;
алоєа каналлари, телекоммуникациялар линиялари ва воситалари, жумладан охирги (терминал) ускуна, радиочастоталарнинг єўшимча диапазонлари (полосалари)га нисбатан эітиёж;
телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларидан фойдаланишни тўхтатиб єўйиш ва чеклаш ёки уларни таєдим этиш ваєти іамда муддатлари.

11. Телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларининг фавєулодда іолатлар зонасида алоєа хизматларига эітиёжларини єондириш учун зарурлиги ва етарлилигини асослаган іолда, улардан фойдаланишни тўхтатиб єўйиш ва чеклаш тўјрисидаги таклифлар бир кун давомида іужжатларни узатишнинг исталган усулларидан, шу жумладан электрон раєамли имзодан фойдаланган іолда, іужжатлар билан махсус истеъмолчининг раібари томонидан тасдиєланган бўлиши керак.

12. Фавєулодда іолатлар минтаєасида телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларининг іолатини таілил єилиш асосида Агентлик телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларидан фойдаланишни тўхтатиб єўйиш ёки чеклаш тўјрисидаги єарорни єабул єилади. Єабул єилинган єарор фармойиш билан расмийлаштирилади ва телекоммуникациялар операторлари ва идоравий тармоєлар эгаларига, шу жумладан фавєулодда іолатлар зонасида жойлашганларга етказилади.
Ушбу фармойиш Агентлик раібари томонидан имзоланади ва телекоммуникацияларнинг исталган тармоєлари ва воситаларидан фойдаланган іолда, телекоммуникациялар операторлари ва идоравий тармоєлар эгаларига етказилади іамда зудлик билан бажарилади.
Агентлик, алоєани ташкил єилиш зарур бўлганда, фавєулодда іолатлар ваєтида іудудда барча алоєа ташкилотларининг ўзаро іамкорлигини таъминлаш, уларнинг телекоммуникациялар тармоєларини бошєариш ва тиклаш бўйича ваколатлари учун жавобгарларни белгилайди іамда буни кўрсатилган фармойишда белгилайди.

13. Фавєулодда іолатлар ваєтида телекоммуникациялар тармоєлари ва воситаларидан фойдаланишни тўхтатиб єўйиш ёки чеклаш тўјрисидаги фармойишда чеклашлар (таєиєлашлар)нинг амал єилиш муддатлари белгиланади. Зарур бўлганда телекоммуникацияларнинг исталган тармоєлари ва воситаларидан фойдаланишни тўхтатиб єўйиш ёки чеклаш муддатини фармойишда кўрсатилгандан ортиє муддатга узайтиришни Агентлик тегишли єарор билан єабул єилади ва уни ушбу Низомда белгиланган тартибда етказади.

 

III. ЯКУНИЙ ЄОИДАЛАР

14. Фавєулодда вазиятлар ваєтида ушбу Низомнинг талаблари бажарилишини рад этиш, кечиктириш ёки бажарилишига єарши іаракат єилиш іолатларида юридик ва жисмоний шахслар єонун іужжатларига мувофиє жавобгар бўладилар.

 

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2007 йил, 48-49-сон, 492-модда.