Вазирлар Маікамасининг
2001 йил 26 октябрдаги
429 — сон єарорига
ИЛОВА

 

 

Ўзбекистон Республикасида радиочастота спектридан фойдаланганлик учун іає тўлаш тартиби тўјрисида низом

 

Мазкур Низомга ЎзР ВМ 23.09.2002 й. 328-сон Єарорига мувофиє ўзгартиришлар киритилган

 

I. Умумий єоидалар
II. Радиочастота спектридан фойдаланганлик учун тўловни іисоблаш
III. Радиочастота спектридан фойдаланганлик учун іає тўлаш

 

I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР

1. Мазкур Низом "Радиочастота спектри тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Єонунининг 11-моддасига мувофиє ишлаб чиєилган ва алоєа хизматлари кўрсатиш учун Ўзбекистон Республикаси іудудида радиоэлектрон воситаларга эга бўлган іамда улардан фойдаланувчи юридик ва жисмоний шахслар учун радиочастота спектридан фойдаланганлик учун іає тўлашнинг асосий принциплари ва шартларини белгилайди.
2. Радиочастота ресурсидан фойдаланганлик учун іає тўлаш радиочастота спектридан фойдаланишга іар бир рухсатнома бўйича алоіида белгиланади.
3. Єонун іужжатларида белгиланган тартибда олинган радиочастота спектридан фойдаланиш іуєуєига рухсатнома бошєа юридик ва жисмоний шахсларга берилиши мумкин эмас.
4. Радиочастоталар бўйича давлат комиссиясининг єарорлари асосида бериладиган радиочастоталар бириктирилган іолда радиоэлектрон воситалардан ва юєори частотали єурилмалардан фойдаланишга Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги (Агентлик)нинг рухсатномалари радиочастота спектридан фойдаланганлик учун тўлов ундиришга асос іисобланади. (ЎзР ВМ 23.09.2002 й. 328-сон Єарори тахриридаги банд)
5. Электромагнит мувофиєлик экспертизаси, радиоэлектрон воситалар ва юєори частотали єурилмаларни рўйхатдан ўтказиш ва улардан фойдаланиш бўйича хизматларга тарифлар эркин іисобланади іамда уларнинг Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига таєдим этилган декларацияси билан биргаликда Электромагнит мувофиєлик маркази томонидан тасдиєланади.
Мамлакат мудофааси ва хавфсизлиги маєсадларида фойдаланиладиган радиоэлектрон воситаларнинг электромагнит мувофиєлиги бўйича экспертиза ўтказиш радиочастота органлари томонидан текин амалга оширилади.

 

II. РАДИОЧАСТОТА СПЕКТРИДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК
УЧУН ТЎЛОВНИ ІИСОБЛАШ

6. Тўлов миєдори фойдаланилаётган частоталар полосасининг  кенглигига, радиоэлектрон воситалар томонидан хизмат кўрсатиладиган іудудга, шунингдек фойдаланилаётган частоталар полосаси  єимматига бојлиє бўлади.
7. Халєаро Электр Алоєаси Иттифоєининг Радио алоєа шўъбасининг (ХЭАИ-Р SM.2012) тавсиясига мувофиє йиллик тўловлар єуйидаги формула бўйича аниєланади:

F=BxGx(ExT), бунда:

F  фойдаланувчи тўлаши керак бўлган тўлов;
B  частота полосаси кенглиги, МГц іисобида;
G  хизмат кўрсатиладиган географик зонани іисобга олувчи коэффициент;
E  фойдаланиладиган радиочастота спектрининг тижорат єимматини іисобга олувчи коэффициент;
T  Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам ойлик иш іаєи миєдори.
Хизмат кўрсатиладиган географик зона учун республиканинг мавжуд маъмурий-іудудий бўлиниши єабул єилинади, бунда битта минтаєа (Ўораєалпојистон Республикаси, вилоятлар) учун G=1 єабул єилинади. Тошкент шаіри учун =3 коэффициенти єўлланилади.
Ажратилган радиочастота спектридан бир нечта вилоятлар іудудида ёки бутун республикада фойдаланилган таєдирда G коэффициенти минтаєаларнинг тегишли сонига биноан  тегишли равишда ошади. Ажратилган радиочастота спектридан бир вилоятнинг тумани ёки шаіари іудудида фойдаланилган таєдирда пасайтирувчи коэффициент =0,1 єўлланилади.

 

РАДИОЧАСТОТА СПЕКТРИНИНГ ТИЖОРАТ
ЄИММАТИ КОЭФФИЦИЕНТИ

Т/р

Алоєа тури

Е коэффициенти

1

Кўчма радиотелефон алоєаси (транкинг алоєа)

30

2

Умумий фойдаланиладиган уяли радиотелефон алоєаси

85

3

Кўчма радио алоєа

15

4

Шахсий радио чаєирув (пейжинг)

25

5

Тармоєнинг ОВЧ ЧМ каналларини тијизлаштирган іолдаги шахсий радио чаєирув (пейжинг)

65

6

Йўлдош алоєа

55

7

MMDS, NMDS ва MVLS туридаги тизимлардан фойдаланган іолда телевизион дастурларни тарєатиш

50

8

Телевидение ва радиоэшиттириш нодавлат дастурларини тарєатиш, телевидение ва радиоэшиттириш дастурларининг тижорат трансляцияси

40

9

Маълумотларни узатиш (симсиз фойдаланиш)

70

 
8. Тўловни іисоблашда Агентликнинг рухсатномаларида кўрсатилган частоталар полосаси кенглигидан ва іудуддан іамда энг кам ойлик иш іаєининг амалдаги даражасидан фойдаланилади.

 

III. РАДИОЧАСТОТА СПЕКТРИДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК
УЧУН ІАЄ ТЎЛАШ

9. Радиочастота спектридан фойдаланганлик учун тўлов фойдаланувчи томонидан Агентликка бериладиган іисоб-китоблар асосида  йил чораги биринчи ойининг  15-кунидан кечикмай іар чоракда тўланади.
Мазкур тўлов єуйидаги тартибда таєсимланади:
50 фоизи Давлат бюджетига йўналтирилади;
50 фоизи Радиочастота спектридан фойдаланишни бошєариш ва мониторинги агентлиги харажатларини єоплашга йўналтирилади.
Агентлик тегишли суммани  улар тушган кундан бошлаб 3 кундан кечикмай Давлат бюджетига ўтказади.
Радиочастота спектридан фойдаланганлик учун олинган ва радиочастота спектридан фойданишни давлат томонидан бошєариш іамда мониторинг олиб бориш харажатларини єоплашга йўналтирилган маблајлар даромад іисобланмайди ва тегишли равишда уларга солиє солинмайди. (ЎзР ВМ 23.09.2002 й. 328-сон Єарори тахриридаги хат боши)
10. Радиочастота спектридан фойдаланиш іуєуєи радиочастота спектридан фойдаланганлик учун белгиланган тўлов тўланмаган таєдирда тўхтатиб єўйилиши ёки чекланиши мумкин.