ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ
ЄАРОРИ
14.02.2006 й.
N 23

Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясининг іудудий бўлинмалари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўјрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси фаолиятини ташкил этиш бўйича тадбирлар іаєида" 2005 йил 27 декабрдаги ПЄ-245-сон єарорини бажариш юзасидан ва Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясининг (кейинги ўринларда матнда Ўзбекистон МТРК деб юритилади) іудудий бўлинмалари ходимлари сонини маєбуллаштириш, бюджетдан ажратиладиган маблајлардан самарали ва оєилона фойдаланиш маєсадида Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Єуйидагилар:
Ўзбекистон МТРК Єораєалпојистон Республикаси телерадиокомпаниясининг ташкилий тузилмаси ва ходимлари сони 1-иловага мувофиє;
Ўзбекистон МТРК вилоятлар телерадиокомпанияларининг намунавий ташкилий тузилмаси ва ходимлари сони 2-иловага мувофиє тасдиєлансин.

2. Белгилаб єўйилсинки:
Ўзбекистон МТРКнинг іудудий бўлинмалари фаолиятини молиялаштириш телерадио кўрсатувлар ва эшиттиришларнинг тасдиєланган ўртача суткалик іажмига мувофиє Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси орєали амалга оширилади;
Ўзбекистон МТРКнинг іудудий бўлинмалари меінатга іає тўлаш фонди аниє телерадио маісулотлар тайёрлаш учун ижодий ходимларни муддатли шартномалар бўйича жалб этишга йўналтириладиган харажатларни іисобга олган іолда белгиланади.

3. Ўзбекистон МТРК ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг іудудий бўлинмалар іузурида Ўзбекистон МТРКнинг давлат унитар корхоналари іузурида ташкил этиладиган жамјармалар сингари ижодий жамоани, студиялар ва алоіида ходимларни рајбатлантириш ва таєдирлаш жамјармалари ташкил этиш тўјрисидаги таклифларига розилик берилсин.

4. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари А.Н.Арипов зиммасига юклансин.

 

Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири                     Ш.Мирзиёев

 

 

Вазирлар Маікамасининг
2006 йил 14 февралдаги
23-сон єарорига
1-ИЛОВА

Прикрепленные файлы:
23 о мерах по организации деятельности телерадиокомпании UZ.doc