Вазирлар Маікамасининг
2002 йил 6 июндаги
200-сон єарорига
1-ИЛОВА

 

 

2002-2010 йилларда компьютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш дастури

 

Мазкур Дастурга ЎзР ВМ 25.12.2003 й. 567-сон Єарорига мувофиє ўзгартиришлар киритилган

 

Муєаддима
1. Компьютерлаштириш ва ахборот-коммуникация  технологияларини ривожлантиришнинг аіволи
2. Ахборот-коммуникация технологияларини  ривожлантиришнинг асосий йўналишлари
3. Ахборот хавфсизлигини таъминлаш
4. Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантиришни маблај билан таъминлаш
Илова 1
Илова 2
Илова 3
Илова 4
Илова 5
Илова 6
Илова 7
Илова 8
Илова 9
Илова 10

 

Ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ)нинг кенг ривожланиши кейинги ўн йилликларда жаіон тараєєиётининг глобал тенденцияси іисобланади. Жадал ривожланаётган іозирги дунёда АКТ иєтисодий тараєєиётни олја іаракатлантирувчи асосий омил бўлиб, мамлакатга инвестицияларнинг жалб этилишига, янги иш ўринларининг яратилишига, ишлаб чиєаришда ва бошєарувда илјор технологияларни жорий этишга кўмаклашади, бозор иштирокчилари ўртасида ахборотлар алмаштиришда, битишувларни амалга оширишда харажатларни єисєартириш воситасига айланмоєда.
Шуни іисобга олиб, Ўзбекистон Іукумати мазкур йўналишга иєтисодий ривожланиш ва аіолининг турмуш даражасини оширишнинг стратегик устувор йўналиши сифатида єарамоєда.

Прикрепленные файлы:
развития компьютеризации UZ.doc