ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ
ЄАРОРИ
10.10.2002 й.
N 352

Халєаро компьютер тармоєларидан фойдаланишни марказлаштиришдан чиєариш тўјрисида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 2002 йил 6 июндаги 200-сон єарори билан тасдиєланган 2002-2010 йилларда компьютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш дастурини амалга оширишни жадаллаштириш, маълумотлар узатиш тармоєларининг операторлари ва провайдерларига тенг шарт-шароитлар яратиш іамда халєаро ахборот тармоєларидан, шу жумладан Интернетдан фойдаланишни кенгайтириш, шунингдек ушбу соіада кичик ва ўрта бизнесни янада ривожлантиришни рајбатлантириш маєсадида Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси маълумотларни узатиш тармоєлари операторлари (провайдерлари)нинг республика ва халєаро компьютер тармоєларидан, шу жумладан Интернетдан фаєат "UzPAK" маълумотларни узатиш давлат тармојини ривожлантириш ва ундан фойдаланиш корхонасининг ва Маълумотларни узатиш миллий тармојининг техник воситалари орєали фойдаланишига оид белгиланган тартиб бекор єилинсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Маълумотлар узатиш миллий тармојини ташкил этиш ва жаіон ахборот тармоєларидан фойдаланишни тартибга солиш тўјрисида" 1999 йил 5 февралдаги 52-сон єарорига иловага мувофиє ўзгартириш ва єўшимчалар киритилсин.

3. Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги бир ой муддатда "UzPAK" маълумотларни узатиш давлат тармојини ривожлантириш ва ундан фойдаланиш корхонаси тўјрисидаги Низомга мазкур єарордан келиб чиєєан іолда унинг функциялари ўзгариши іисобга олинган тегишли ўзгартиришлар киритсин.

4. Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда бир ой муддатда:
амалдаги єонун іужжатларига мазкур єарордан келиб чиєувчи ўзгартириш ва єўшимчалар тўјрисида;
идоравий норматив іужжатларга ўзгартириш ва єўшимчалар тўјрисида таклифлар киритсин.

5. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари А.Н.Орипов зиммасига юклансин.

 

Вазирлар Маікамасининг Раиси                         И.Каримов

 

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами" 2002 й. 19-сон

Вазирлар Маікамасининг
2002 йил 10 октябрдаги
352 — сон єарорига
илова

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг
"Маълумотлар узатиш миллий тармојини ташкил
этиш ва жаіон ахборот тармоєларидан фойдаланишни
тартибга солиш тўјрисида" 1999 йил 5 февралдаги
52-сон єарорига киритилаётган ўзгартириш ва єўшимчалар

 

а) 1-бандда "ягона" сўзи чиєариб ташлансин;

б) 3-бандда:

учинчи хат бошида "ахборот ресурсларини муіофаза єилишни таъминлаш" сўзларидан олдин "UzPAK" маълумотларни узатиш тармојида" сўзлари єўшилсин;

бешинчи хат боши чиєариб ташлансин;

в) 4-банд ўз кучини йўєотган деб іисоблансин;

г) 6-банддан "іамда "UzPAK" маълумотларни узатиш давлат тармојини ривожлантириш ва ундан фойдаланиш корхонасига" сўзлари чиєариб ташлансин.