Вазирлар Маікамасининг
2005 йил 22 ноябрдаги
256-сон єарорига
1-ИЛОВА

 

 

Давлат ахборот ресурсларини шакллантириш тартиби тўјрисидаги НИЗОМ

Муєаддима
I. Давлат ахборот ресурсларига киритиладиган ахборотни іужжатлаштиришга єўйиладиган асосий талаблар
II. Давлат ахборот ресурсларини шакллантириш тартиби
III. Давлат ахборот ресурсларининг ахборот хавфсизлигини таъминлаш
IV. Давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш учун масъул бўлган давлат органларининг іуєуєлари, мажбуриятлари ва жавобгарлиги
V. Давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланишда юридик ва жисмоний шахсларнинг іуєуєлари, мажбуриятлари ва жавобгарлиги
Илова. Давлат органининг расмий сайтига єўйиладиган Асосий талаблар

 

Мазкур Низом давлат органларида ахборотни іужжатлаштиришга, давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланишга єўйиладиган асосий талабларни белгилайди.

 

I.ДАВЛАТ АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИГА КИРИТИЛАДИГАН АХБОРОТНИ ІУЖЖАТЛАШТИРИШГА ЄЎЙИЛАДИГАН АСОСИЙ ТАЛАБЛАР

1. Іужжатлаштирилган ахборот мулк іуєуєи объекти іисобланади ва тегишли реквизитлар билан биргаликда ахборот манбаида єайд этилган алоіида іужжат ёки жами іужжатлар шаклида, шу жумладан, электрон іужжат шаклида бўлади.

2. Ахборотни іужжатлаштириш ахборотни давлат ахборот ресурсларига киритишнинг мажбурий шарти іисобланади.
Давлат ахборот ресурсларида іужжатлаштирилган ахборот тизимлаштирилиши, таснифланиши ва тегишли реквизитлар билан таъминланиши керак.

3. Давлат ахборот ресурслари таркибига киритиш учун ахборотни іужжатлаштириш тартиби алоєа ва ахборотлаштириш соіасидаги махсус ваколатли орган — Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги томонидан белгиланади.

4. Єуйидагилар іужжатлаштирилган ахборотнинг асосий реквизитлари іисобланади:
— іужжатнинг номи;
— ахборотнинг номи ёки эгаси;
— ахборот манбаи;
— пайдо бўлиши ва іужжатлаштириш санаси ва ваєти;
— фойдаланиш тартиби;
— тизимлаштириш ва таснифлаш учун зарур бўлган бошєа реквизитлар.

5. Іужжатлаштирилган ахборот муіофаза єилинишини таъминлаш чора-тадбирлари іужжатлаштирилган ахборотнинг мулкдори ёки эгаси томонидан, ахборот ресурсига киритилган іужжатлаштирилган ахборот муіофаза єилинишини таъминлаш чора-тадбирлари эса — ахборот ресурсининг мулкдори ёки эгаси томонидан белгиланади.

6. Ахборотни давлат ахборот ресурслари таркибига киритишда таснифлаш іисобга олинган іолда ва белгиланган роквизитлар бўйича излаш имконияти таъминланиши зарур.

7. Давлат ахборот ресурсларидаги ахборот матнли, графикли, овозли, видео ва мултимедия (матнли, графикли, овозли ва видеоформатлар комбинацияси) шаклларида таєдим этилиши мумкин.

 

II. ДАВЛАТ АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАРТИБИ

8. Давлат ахборот ресурслари фойдаланишига єараб:
— базавий давлат ахборот ресурсларига;
— махсус давлат ахборот ресурсларига бўлинади.

9. Барча давлат органлари, юридик ва жисмоний шахлар томонидан уларга берилган ваколатлар доирасида умумий фойдаланиш учун мўлжалланган ахборот ресурслари базавий давлат ахборот ресурслари іисобланади.

10. Базавий давлат ахборот ресурслари таркибига Ўзбекистон Республикаси давлат ахборот ресурслари бўйича, Ўзбекистон Республикаси жисмоний ва юридик шахслари бўйича, Ўзбекистон Республикаси норматив-іуєуєий іужжатлари бўйича, Ўзбекистоннинг табиий ресурслари бўйича, давлат органларининг веб-сайтлари бўйича ва умумий фойдаланиладиган бошєа ахборот ресурслари бўйича маълумотлар базаси киради.

11. Бошєа ахборот ресурсларини базавий давлат ахборот ресурслари таркибига киритиш, шунингдек уларни шакллантириш, улардан фойдаланиш ва уларни єўллаб-єувватлаш учун масъулларни белгилаш Компьютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича мувофиєлаштирувчи кенгашнинг таклифлари асосида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг єарорига кўра амалга оширилади.

12. Давлат органлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг тор касбий, ўзига хос вазифаларини іал этишга мўлжалланган, фойдаланилиши чеклаб єўйилган ахборот ресурслари махсус давлат ахборот ресурслари іисобланади.

13. Махсус давлат ахборот ресурслари таркибига:
— идоралар, іудудий бошєарув ва іокимият органларининг;
— давлат бюджет маблајлари іисобига ташкил этилган юридик ва жисмоний шахсларнинг;
— юридик ва жисмоний шахсларнинг давлат сирлари ва маіфий ахборотга эга бўлган ихтисослаштирилган ахборот ресурслари киради.

14. Махсус давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланишни таъминлаш улар ташкил этилиши учун масъуллар томонидан амалга оширилади іамда вазирликлар, идоралар, юридик ва жисмоний шахслар томонидан єўллаб-єувватланади.

15. Давлат ахборот ресурслари ўзаро ва тегишли халєаро ахборот ресурслари билан ахборот-технологик мосликни таъминлаши зарур.

16. Давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ишларини ташкил этиш ва мувофиєлаштириш Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги томонидан амалга оширилади.

17. Давлат ахборот ресурсларини шакллантириш тартиби Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги билан келишув бўйича уларни шакллантириш, улардан фойдаланиш ва уларни єўллаб-єувватлаш учун масъул бўлган тегишли давлат органлари томонидан белгиланади.

18. Давлат ахборот ресурсларини шакллантиришда томонларнинг келишуви асосида ёки єонун іужжатларида белгиланган тартибда юридик ва жисмоний шахсларнинг ахборот ресурсларидан фойдаланилиши мумкин.
Іужжатлаштирилган ахборотни давлат органларига мажбурий тартибда таєдим этадиган шахслар унга ва ундан фойдаланишга бўлган ўз іуєуєларини йўєотмайдилар.

19. Давлат ахборот ресурслари іисобга олиниши ва рўйхатдан ўтказилиши шарт.
Давлат ахборот ресурсларини іисобга олиш ва рўйхатдан ўтказиш белгиланган тартибда Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги томонидан амалга оширилади.

20. Давлат ахборот ресурсларидан фойдаланиш тартиби унда жойлаштириладиган ахборотнинг хусусиятига ва унинг вазифасига (іамма эркин фойдаланиши мумкин бўлган ва эркин фойдаланилиши чеклаб єўйилган) єараб белгиланади.
Бунда фойдаланувчини аутентификация єилмасдан ва іисобга олмасдан іамма эркин фойдаланиши мумкин бўлган давлат ахборот ресурсларидан эркин фойдаланиш имкони берилади.
Эркин фойдаланиши чеклаб єўйилган давлат ахборот ресурсларидан фойдаланишда фойдаланувчининг іаракатларини іисобга олиш, идентификациялаш ва аутентификация єилиш мажбурий іисобланади.
Іаракатларни іисобга олиш, идентификациялаш ва аутентификация єилиш усуллари норматив іужжатларга мувофиє тегишли давлат ахборот ресурсларини шакллантириш учун масъул бўлган давлат органлари томонидан белгиланади.
Давлат органининг расмий сайтига єўйиладиган асосий талаблар мазкур Низомга Иловада келтирилган.

21. Давлат ахборот ресурсларини шакллантиришда:
— таєдим этиладиган ахборотнинг ишончлилиги ва тўлиєлиги;
— жисмоний ва юридик шахсларнинг ахборотдан фойдаланиш эркинлигига бўлган іуєуєларини амалга ошириш;
— ахборот хавфсизлиги;
— ахборотнинг давлат органлари томонидан фойдаланиши учун шарт-шароитлар;
— давлат ахборот ресурсларининг ахборот-технологик мослиги;
— давлат ахборот ресурсларини архивлаштириш тизими таъминланиши керак.
Давлат ахборот ресурслари мазкур Низом ва бошєа норматив іужжатлар талабларига мувофиє шакллантирилиши керак.

 

III. ДАВЛАТ АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИНИНГ АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

22. Давлат ахборот ресурслари мазкур Низом ва бошєа норматив іужжатлар талабларига мувофиє муіофаза єилиниши керак.

23. Давлат ахборот ресурслари ахборот хавфсизлиги ахборотни муіофаза єилишнинг комплекс ташкилий-техник чора-тадбирлари ва дастурий-аппарат воситаларини ўз ичига олувчи тизим билан таъминланиши керак.
Давлат ахборот ресурсларининг ахборот хавфсизлигини таъминлаш тизими давлат органининг ўз ахборот ресурсларини муіофаза єилишга ёндашувини акс эттирувчи хавфсизлик сиёсатига мувофиє амалга оширилиши керак.

24. Ташкилий чора-тадбирлар юридик ва жисмоний шахсларни давлат ахборот ресурсларини ташкил этиш, шакллантириш, улардан фойдаланиш ва уларни єўллаб-єуввватлашга жалб этиш тартибини бошєарадиган хатти-іаракатлар ва талаблар рўйхатини ўз ичига олиши керак.

25. Давлат сирлари іамда маіфий ахборотга тегишли деб іисобланган давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва уларга хизмат кўрсатиш ишлари уларни шакллантириш, улардан фойланилиши ва уларнинг єўллаб-єувватланиши учун масъул бўлган давлат органлари томонидан бажарилиши керак.
Зарурият бўлганда, маіфий ахборотга эга бўлган давлат ахборот ресурсларини ташкил этиш ва єўллаб-єувватлаш учун белгиланган тартибда юридик шахсларни жалб этишга йўл єўйилади.

26. Давлат ахборот ресурсларини муіофаза єилишнинг дастурий-аппарат воситалари:
— ахборот хавфсизлигига таідидни аниєлаш ва унинг олдини олишни;
— шакллантириш, фойдаланиш, ишлаш, бериш ва саєлашда маълумотларнинг яхлитлигини;
— рухсат берилмаган эркин фойдаланишдан муіофаза єилишни, ахборот ресурсларига єўшимча ва ўзгартиришлар киритишни;
— маълумотларни захиралаштириш ва тиклаш тизимини;
— ахборот хавфсизлигини таъминлаш тизимининг яхлитлиги ва иш єобилияти назорат єилинишини таъминлаши керак.

27. Давлат ахборот ресурсларининг ахборот хавфсизлигини таъминлаш тизимида фойдаланиладиган ахборотни муіофаза єилишнинг дастурий-техник воситалари лицензияли ва сертификатлаштирилган бўлиши керак.

 

IV. ДАВЛАТ АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
УЧУН МАСЪУЛ БЎЛГАН ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИНИНГ ІУЄУЄЛАРИ, МАЖБУРИЯТЛАРИ ВА ЖАВОБГАРЛИГИ

28. Давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш учун масъул бўлган давлат органлари:
— давлат ахборот ресурсларидан эркин фойдаланиш ва фойдаланиш тартибини белгилаш;
— давлат ахборот ресурсларини шакллантириш учун іужжатлаштирилган ахборотни таєдим этишни ўз ваколатлари доирасида юридик ва жисмоний шахслардан талаб єилиш;
— давлат ахборот ресурсларини шакллантиришда юридик ва жисмоний шахсларнинг ахборот ресурсларидан єонунда белгиланган тартибда фойдаланиш;
— давлат ахборот ресурсларидан фойдаланилганлиги учун тўлов миєдорини аниєлаш ва белгилаш іуєуєига эгадир.
Давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш учун масъул бўлган давлат органлари єонун іужжатларига мувофиє бошєа іуєуєларга іам эга бўлиши мумкин.

29. Давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш учун масъул бўлган давлат органлари ўз ваколатлари доирасида:
— давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш, шу жумладан, мажбурий таєдим этиладиган ахборот таєдим этилишига, тўпланиши ва ишлов берилиши ташкил этилиши бўйича фаолиятни ташкил этишга;
— давлат ахборот ресурслари муіофаза єилинишини, уларнинг іолати, саєланиши ва улардан фойдаланиш назорат єилинишини ташкил этишга;
— мазкур Низомга ва амалдаги єонун іужжатларига мувофиє давлат ахборот ресурсларини шакллантириш, улардан фойдаланиш ва эркин фойдаланишни ташкил этишга єўйиладиган талабларга риоя єилишга;
— интеллектуал мулк муіофаза єилинишини таъминлашга;
— барчанинг эркин фойдаланиши мумкин бўлган давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан, шу жумладан, Интернет тармоји орєали эркин фойдаланиш имкониятини бериш бўйича тартибни жисмоний ва юридик шахслар эътиборига етказишга мажбурдир.
Давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш учун масъул бўлган давлат органлари єонун іужжатларига мувофиє бошєа мажбуриятларга іам эга бўлиши мумкин.

30. Давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш учун масъул бўлган давлат органлари:
— давлат ахборот ресурсларига таєдим этилган ахборотнинг ишончлилиги ва тўлиєлиги;
— ахборот билан ишлаш, давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш єоидалари бузилганлиги, ахборот айирбошлашда іуєуєєа зид хатти-іаракатлар содир этилганлиги;
— жисмоний шахсларнинг шахсига тааллуєли маълумотлар тўјрисидаги ахборот тарєатилиши;
— давлат ахборот ресурслари муіофаза єилиниши таъминланиши учун єонун іужжатларида белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.
Давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш учун масъул бўлган давлат органлари єонун іужжатларига мувофиє бошєача тарзда іам жавобгар бўлишлари мумкин.

 

V. ДАВЛАТ АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШДА
ЮРИДИК ВА ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИНГ ІУЄУЄЛАРИ, МАЖБУРИЯТЛАРИ ВА ЖАВОБГАРЛИГИ

31. Давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланишда юридик ва жисмоний шахслар:
— єонун іужжатларида белгиланган тартибда давлат ахборот ресурсларини ташкил этиш, шакллантириш, єўллаб-єувватлаш ва саєлаш;
— барчанинг эркин фойдаланиши мумкин бўлган давлат ахборот ресурсларини шакллантиришда ўз ахборот ресурсларидан, шунингдек юридик ва жисмоний шахсларнинг ахборот ресурсларидан єонунда белгиланган тартибда фойдаланиш;
— барчанинг эркин фойдаланиши мумкин бўлган давлат ахборот ресурсларини шакллантириш учун фойдаланиладиган ахборот тизимининг техник воситаларини ишлатиш іуєуєига эгадир.
Юридик ва жисмоний шахслар давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланишда єонун іужжатларига мувофиє бошєа іуєуєларга іам эга бўлишлари мумкин.

32. Юридик ва жисмоний шахслар давлат ахборот ресурсларини шакллантиришда ва улардан фойдаланишда:
— ахборотни іужжатлаштириш, давлат ахборот ресурсларини шакллантириш, улардан фойдаланиш ва эркин фойдаланишни ташкил этиш тартибига ва улар бўйича талабларга риоя єилишга;
— давлат ахборот ресурсларининг ахборот хавфсизлигини таъминлашга;
— давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва уларнинг мавжуд бўлишини таъминлашда лицензияли дастурлардан ва сертификатлаштирилган техник воситалардан фойдаланишга мажбурдир.
Юридик ва жисмоний шахслар давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланишда єонун іужжатларига мувофиє бошєа мажбуриятларга іам эга бўлишлари мумкин.

33. Юридик ва жисмоний шахслар давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланишда:
— ахборот билан ишлаш, давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш єоидалари бузилганлиги;
— давлат ахборот ресурсларидаги ахборотнинг ўјирланиши, йўєотилиши, бузиб талєин этилиши, тўсиб єўйилиши, єалбакилаштирилиши;
— муаллифлик іуєуєи ва интеллектуал мулк бўйича єонун іужжатлари бузилиши учун жавобгар бўладилар.
Юридик ва жисмоний шахслар давлат ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланишда єонун іужжатларига мувофиє бошєача тарзда іам жавобгар бўлишлари мумкин.

 

 

Низомга
ИЛОВА

Давлат органининг расмий сайтига єўйиладиган АСОСИЙ ТАЛАБЛАР

1. Давлат органининг расмий сайтига жойлаштирилиши
мажбурий бўлган ахборотлар рўйхати

1.1. Давлат органининг расмий сайтига жойлаштирилиши мажбурий бўлган ахборотларга єуйидагилар киради:
а) давлат органининг іуєуєий маєомини, шу жумладан давлат органининг, унинг бўлинмалари ва идоравий мансуб ташкилотларнинг ташкилий тузилмаси, функциялари ва вазифаларини белгилайдиган норматив-іуєуєий іужжатлар;
б) давлат органи томонидан єабул єилинган норматив-іуєуєий іужжатлар;
в) давлат органининг норматив-іуєуєий іужжатларини ўз кучини йўєотган деб іисоблаш тўјрисидаги маълумотлар;
г) Іукумат ва давлат органлари томонидан давлат органи фаолияти соіасида єабул єилинган дастурлар тўјрисидаги умумий маълумотлар (номи, маєсади, асосий вазифалари, буюртмачилари, бош ижрочилари, амалга ошириш муддатлари ва кутилаётган натижалар);
д) давлат органи томонидан ўтказиладиган тадбирлар (мажлислар, йијилишлар, учрашувлар, матбуот конференциялари, семинарлар ва брифинглар, "давра суібатлари", расмий ташрифлар) тўјрисидаги маълумотлар, давлат органининг кундалик фаолияти тўјрисидаги бошєа ахборотлар;
е) давлат органининг давлат органлари, юридик ва жисмоний шахслар, шунингдек хорижий ва халєаро ташкилотлар билан ўзаро іамкорлиги тўјрисидаги маълумотлар;
ж) амалга оширилишида давлат органи иштирок этадиган халєаро шартномалар тўјрисидаги ахборотлар;
з) давлат органи фаолияти соіасига кирадиган тармоєнинг аіволини, шу жумладан, ижтимоий-иєтисодий ривожланиш іамда унинг ривожланиш динамикасини тавсифлайдиган асосий кўрсаткичлар тўјрисидаги маълумотлар;
и) давлат органи, унинг ташкилотлари томонидан ўтказиладиган товарлар етказиб бериш (ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш) бўйича очиє танловлар (тендерлар) ва кимошди савдолари тўјрисидаги маълумотлар;
к) бўш иш ўринлари ва ишга єабул єилиш шартлари тўјрисидаги маълумотлар;
л) расмий сайтнинг ахборот материалларидан фойдаланишда унга іаволалар мажбурий кўрсатилиши тўјрисидаги талаб;
м) давлат органи расмий сайтда жойлаштиришни зарур деб іисоблайдиган умумий фойдаланиладиган бошєа ахборотлар ва маълумотлар.
1.2. Давлат органи томонидан расмий сайт орєали кўрсатиладиган базавий ахборот хизматлари рўйхатига єуйидагилар мажбурий тартибда таєдим этилади:
а) давлат органи раібарлари тўјрисидаги маълумотлар (фамилияси, исми, отасининг исми, биографик маълумотлар ва улар билан бојланиш маълумотлари, фуєароларни єабул єилиш кунлари);
б) давлат органининг фуєаролар мурожаатлари билан ишлаш бўлинмаларининг телефон раєамлари ва манзил реквизитлари (почта, электрон манзили ва бошєалар), уларнинг иш тартиби тўјрисидаги маълумотлар, маълумотлар бериш хизмати ва ишонч телефонларининг раєамлари;
в) давлат органи томонидан єабул єилинадиган аризалар, бланкалар ва статистик іисоботлар шакллари;
г) фуєароларнинг аризалари, шикоятлари ва бошєа мурожаатларини єабул єилиш тартиби тўјрисидаги ахборотлар;
д) давлат органи фаолияти тўјрисидаги таілилий маърузалар ва ахборот тусидаги шарілар;
е) давлат органи раібарларининг расмий нутєлари ва баёнотлари матнлари;
ж) давлат органининг расмий статистик ахборотлари;
з) бошєа тегишли сайтларга іаволалар;
и) электрон-раєамли имзо єўлланишига кўра юридик ва жисмоний шахслардан іисоботлар, хатлар, аризалар, шикоятлар ва бошєа шаклдаги мурожаатларни єабул єилиш имконияти.
1.3. Расмий сайтда бошєа манбалардан ахборотларни жойлаштиришга фаєат ахборот манбаи кўрсатилган таєдирда йўл єўйилади.

2. Расмий сайтга єўйиладиган талаблар

2.1. Расмий сайтга жойлаштирилган асосий ахборотлардан фойдаланиш эркин ва бепул бўлиши керак.
Базавий ахборот хизматларидан ташєари, давлат органи расмий сайт орєали єонун іужжатларида белгиланган тартибда, пулли асосда єўшимча хизматлар кўрсатиши мумкин.
2.2. Расмий сайтга жойлаштирилаётган ахборотларнинг санаси кўрсатилиши ва улар мунтазам янгилаб борилиши керак. Ахборотларни янгилаб бориш муддати давлат органи томонидан белгиланади, бироє ахборотлар бир іафтада камида бир марта янгиланиб бориши керак.
Давлат органининг норматив-іуєуєий іужжатлари ушбу органнинг расмий сайтга іужжатлар Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказилгандан кейин икки кундан кечикмай жойлаштирилиши керак.
2.3. Давлат органи расмий сайтдаги ахборотларни шакллантириш, жойлаштириш, шунингдек янгилаб бориш учун масъул бўлган шахс (бўлинма)ни буйрує билан белгилайди.
2.4. Давлат органининг расмий сайти ".UZ" домен зонасида іамда Интернет тармојидаги Ўзбекистон Республикасининг Іукумат порталида белгиланган татибда рўйхатдан ўтказилган бўлиши, шунингдек Ўзбекистон Республикаси іудудида сервер (хостинг)да физик жиіатдан жойлаштирилиши керак.
2.5. Расмий сайтга ахборот давлат тилида таєдим этилиши керак. Расмий сайт ахборотлари бошєа тилларда іам бўлиши мумкин.
2.6. Давлат органи ўзининг расмий сайтида жойлаштирилган ахборотларнинг йўє єилиниши, тўсиб єўйилиши, бузиб талєин єилиниши, єалбакилаштирилиши ва сохталаштирилишининг іамда бошєа шакллардаги рухсатсиз аралашувларнинг олдини олиш бўйича тегишли муіофаза чора-тадбирларини кўриши керак.

3. Расмий сайт ахборотлари таркибига єўйиладиган талаблар

3.1. Расмий сайт ахборотлари таркиби унинг фаолияти холисона ёритилишини таъминлаши керак.
3.2. Расмий сайтга жойлаштирилган ахборот ишончли бўлиши керак. Давлат органи раібарлари расмий сайтга жойлаштириладиган ахборотларнинг ишончлилиги учун жавобгар бўладилар.
3.3. Расмий сайтга жойлаштириладиган ахборот оммавий ахборот воситаларида эълон єилинган ахборот билан тенг кучга эга бўлади.
3.4. Расмий сайтда давлат сирларига тааллуєли ва єонун іужжатларида таєиєланган бошєа ахборотлар бўлмаслиги керак.

 

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2005 йил, 47-48-сон, 355-модда.