Вазирлар Маікамасининг
1999 йил 22 апрелдаги
193-сон єарорига
ИЛОВА

 

1999-2003 йилларда Ўзбекистон Республикаси Маълумотлар узатиш миллий тармојини модернизация єилиш ва уни ривожлантириш ДАСТУРИ

Мазкур Дастурга ЎзР ВМ 23.09.2002 й. 328-сон Єарорига мувофиє ўзгартиришлар киритилган

 

1. Умумий єоидалар
2. Дастурнинг маєсад ва вазифалари
3. Ўзбекистон Республикасида маълумотлар узатиш тармоєларининг іозирги аіволи
4. Ўзбекистоннинг Маълумотлар узатиш миллий тармојини модернизация єилиш ва уни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари
5. Дастурни амалга ошириш босєичлари

 

Прикрепленные файлы:
модернизации 1993-2003 193 UZ.doc