ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ФАРМОНИ
03.07.2002 й.
N ПФ-3103

 

Матбуот ва ахборот соіасида  бошєарувни такомиллаштириш
тўfрисида

 

Ўзбекистон Республикасининг "Оммавий ахборот воситалари тўјрисида" ва "Ноширлик фаолияти тўјрисида"ги Єонунларига мувофиє іамда мамлакат ижтимоий іаётини демократлаштириш ва эркинлаштириш шароитида республика аіолисининг ахборотга бўлган талаб-эітиёжларини янада тўлиєроє єондириш, оммавий ахборот воситалари, ноширлик ишлари ва матбаачиликни кенг кўламда ривожлантиришга кўмаклашиш, ахборот хизматларининг замонавий бозорини шакллантириш маєсадида:

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат матбуот єўмитаси Ўзбекистон Республикаси матбуот ва ахборот агентлиги этиб єайта ташкил єилинсин.

2. Єуйидагилар Ўзбекистон Республикаси матбуот ва ахборот агентлигининг асосий вазифалари этиб белгилансин:
оммавий ахборот воситаларининг мустаєил фаолиятига доир конституциявий іуєуєлар ва єонунчиликнинг сўзсиз бажарилиши, сўз ва матбуот эркинлиги кафолатлари таъминланиши мониторингини олиб бориш;
республика фуєароларининг ахборотга бўлган талаб-эітиёжларини янада тўлиєроє єондириш, аіолининг, аввало ўсиб келаётган ёш авлоднинг билим, маънавий ва маданий савиясини ошириш манфаатларидан келиб чиєєан іолда оммавий ахборот воситаларини. ноширлик ишлари ва матбаачиликни кенг миєёсда ривожлантиришга кўмаклашиш;
ноширлик ва матбаачилик фаолияти, оммавий ахборот воситалари, даврий нашрларни тарєатиш, шу жумладан, мазкур фаолият турларида рўйхатга олиш ишларини бажариш соіаларида давлат сиёсатини амалга ошириш;
нашриётлар, оммавий ахборот воситалари, телевидение, радиоэшиттириш іамда республика ахборот бозорининг бошєа єатнашчилари томонидан ахборот соіасида амалдаги єонунчиликка риоя этилиши устидан мониторингни амалга ошириш;
ахборот тайёрлаш, тарєатиш ва ундан фойдаланиш соіасида республика фуєаролари іамда юридик шахсларининг іуєує ва манфаатлари іимоя этилишини таъминлаш;
ноширлик фаолиятини лицензиялашни ташкил єилиш;
ноширлик ва матбаачилик фаолиятида, даврий нашрларни тарєатишда ягона техникавий сиёсат ўтказиш;
реклама тайёрлаш, шунингдек уни оммавий ахборот воситалари орєали тарєатиш соіасида давлат сиёсатини ишлаб чиєиш ва амалга оширишда єатнашиш:
ноширлик-матбаачилик фаолиятининг ишлаб чиєариш-техника базасини ривожлантириш ва янгилаш, стандартлаштириш іамда сертификациялаш соіасидаги чора-тадбирларни ишлаб чиєиш ва амалга ошириш.

3. Єораєалпојистон Республикаси Матбуот єўмитаси Єораєалпојистон Республикаси матбуот ва ахборот агентлиги этиб;
вилоят іокимликлари іузуридаги матбуот іудудий бошєармалари тегишли равишда матбуот ва ахборот іудудий бошєармалари этиб єайта ташкил єилинсин.
Тошкент шаіар іокимлиги іузурида матбуот ва ахборот іудудий бошєармаси ташкил этилсин.

4. Ўзбекистон Республикаси матбуот ва ахборот агентлигига цензура, таірир єилиш, таєиєлаш іамда оммавий ахборот воситалари фаолиятига ўзгача тарзда јайриєонуний аралашиш єатъиян ман этилади.

5. Ўзбекистон Республикаси матбуот ва ахборот агентлигига матбуот ва ахборот соіасидаги єонунчиликни бузувчи давлат бошєаруви органларига, жойлардаги іокимият органларига, хўжалик юритувчи субъектлар ва уларнинг мансабдор шахсларига ўз ваколати доирасида, єонунчиликда белгиланган тартибда єарорлар (таєдимномалар) юбориш іуєуєи берилсин.
Белгилаб єўйилсинки, Агентликнинг ўз ваколати доирасига єабул єилган єарорлари ва таєдимномалари вазирликлар, идоралар, маіаллий іокимият ва бошєарув органлари, муассасалар ва ташкилотлар, мулкчилик шаклидан єатьи назар хўжалик юритувчи субъектлар ва уларнинг бирлашмалари, мансабдор шахслар ва фуєаролар томонидан ижро этиш учун мажбурий іисобланади.
Оммавий ахборот воситалари іамда нашриётлар томонидан матбуот ва ахборот соіасидаги єонунчилик мунтазам равишда бажарилмаган іолларда Ўзбекистон Республикаси матбуот ва ахборот агентлиги уларга берилган лицензия іамда рўйхатга олиш тўјрисидаги гувоіноманинг амал єилишини суд орєали тўхтатиб єўйишга іаєлидир.

6. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги тегишли идоралар билан биргаликда бир ой муддат ичида єонунчиликка ушбу Фармондан келиб чиєадиган ўзгартириш ва єўшимчалар киритиш тўјрисидаги таклифларни Вазирлар Маікамасига таєдим этсин.

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси бир іафта муддатда мазкур Фармонни ижро этиш юзасидан єарор єабул єилсин.

8. Ушбу Фармон матбуотда эълон єилинсин.

 

Ўзбекистон Республикаси Президенти         И.Каримов