Вазирлар Маікамасининг
2006 йил 8 ноябрдаги
232-сон єарорига
ИЛОВА

Оммавий ахборот воситаларини єўллаб-єувватлаш ва ривожлантириш соіасида бејараз кўмакни жалб этиш тартиби тўјрисида низом

I. Умумий єоидалар
II. Маблајларни жалб этиш єоидалари
III. Іисобга олиш ва назорат єилиш
IV. Якуний єоидалар

 

I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР

1. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси оммавий ахборот воситаларининг (кейинги ўринларда "ОАВ" деб юритилади) иєтисодий мустаєиллигини таъминлаш маєсадида оммавий ахборот воситаларини єўллаб-єувватлаш ва ривожлантириш соіасига бејараз кўмакни жалб этиш тартибини белгилайди.

2. ОАВни єўллаб-єувватлаш ва ривожлантириш соіасида бејараз кўмак (кейинги ўринларда "бејараз кўмак" деб юритилади) дейилганда:
юридик ва жисмоний шахсларнинг молиявий эісонлари ва бошєа эісонлари;
ташкилотларнинг молиявий маблајлари ва техник кўмаклашиш доирасидаги мол-мулки, грантлари ва бошєа бејараз ёрдами, шу жумладан сафарлар, Ўзбекистон Республикаси іудудида ва чет элда ўтказиладиган тренинглар, семинарлар, конференциялар билан бојлиє сарф-харажатларни єоплаш;
бејараз хизматлар кўрсатиш, ишларни бажариш тушунилади.
Оммавий ахборот воситаси дейилганда оммавий ахборотни даврий шаклда тарєатишнинг доимий номга эга бўлган ва олти ойда камида бир марта босма тарзда (газеталар, журналлар, ахборотномалар, бюллетенлар ва бошєалар) чиєариш ва (ёки) электрон тарзда (теле-, радио-, кино-, видеодастурлар, Интернет-нашрлар ва бошєалар) эфирга бериш шакли (кейинги ўринларда "чиєариш" деб юритилади) іамда оммавий ахборотни даврий тарєатишнинг бошєа шакллари тушунилади.
Оммавий ахборот воситаси таіририяти дейилганда оммавий ахборот воситасини чиєарувчи юридик шахс ёки юридик шахснинг таркибий бўлинмаси тушунилади.

 

II. МАБЛАЈЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ ЄОИДАЛАРИ

3. ОАВ таіририятлари юридик ва жисмоний шахслардан бејараз кўмак олиш іуєуєига эгадир, мазкур Низомнинг 4-бандида белгиланган іоллар бундан мустасно.

4. ОАВ таіририятларига:
хорижий давлатлар;
халєаро, хорижий іукумат ташкилотлари ва іукуматга єарашли бўлмаган ташкилотлар, уларнинг ваколатхоналари ва филиаллари;
чет эллик єатнашчининг улуши 30 фоиздан ортиє бўлган хорижий инвестициялар жалб этилган корхоналар;
хорижий фуєаролар;
фуєаролиги бўлмаган шахслар;
диний ташкилотлар, улар юридик шахс — ОАВнинг таіририяти устав фондида єатнашган іоллар бундан мустасно;
номи яширилган шахслар ёки тахаллус остидаги шахслар томонидан тўјридан-тўјри бејараз кўмак берилишига йўл єўйилмайди.
Кўрсатиб ўтилган тоифалар ОАВ таіририятларига Ўзбекистон мустаєил босма оммавий ахборот воситалари ва ахборот агентликларини єўллаб-єувватлаш ва ривожлантириш жамоат фонди орєали кўмаклашиш іуєуєига эгадир.

5. ОАВ таіририятлари томонидан бир йил мобайнида кўмакнинг бир манбаидан олинган бејараз кўмак маблајлари суммаси (натура ифодасида кўмак берилган таєдирда — пул ифодасида єайта іисоблаб чиєилади) таіририятнинг тасдиєланган даромадлар ва харажатлар сметасига мувофиє йиллик харажатлар умумий суммасининг 35 фоизидан ортиє бўлмаслиги керак.
ОАВ таіририятлари бејараз кўмак олинган кундан бошлаб бир ой мобайнида белгиланган миєдордан ортиєча суммани кўмаклашган шахсга єайтариши шарт.
Белгиланган миєдордан ортиє маблајлар суммасини єайтариш кўмаклашган шахснинг іисоб-китоб раєамига ўтказиш йўли билан амалга оширилади. Єайтариш имконияти бўлмаган таєдирда ушбу сумма Ўзбекистон мустаєил босма оммавий ахборот воситалари ва ахборот агентликларини єўллаб-єувватлаш ва ривожлантириш жамоат фондининг іисоб-китоб раєамига ўтказилади.
Натура ифодасида олинган бејараз кўмакнинг бир єисмини (пул ифодасида єайта іисоблаб чиєилгандан кейин) єайтариш зарур бўлганда, таіририят тегишли мол-мулкни Ўзбекистон мустаєил босма оммавий ахборот воситалари ва ахборот агентликларини єўллаб-єувватлаш ва ривожлантириш жамоат фондига беради. Фонд ундан ўз устав фаолиятини амалга ошириш маєсадида фойдаланади.
ОАВни чиєариш учун зарур бўлган харажатлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 1999 йил 5 февралдаги 54-сон єарори билан тасдиєланган Маісулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиєариш ва сотиш харажатлари таркиби іамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўјрисидаги низомга мувофиє белгиланади.

6. ОАВ таіририятлари бејараз кўмакдан єатъий равишда ўз устав фаолиятини амалга ошириш маєсадида фойдаланадилар.
Бејараз кўмакдан бошєа маєсадларда фойдаланиш таєиєланади.

7. Бејараз кўмаклашаётган юридик ва жисмоний шахсларнинг ОАВни ривожлантириш ва єўллаб-єувватлашга, таіририятларнинг ижодий фаолиятига аралашишига йўл єўйилмайди.

8. Ўзбекистон Республикасининг юридик шахслари пул маблајлари шаклида эісон бераётганда ушбу пул маблајларини юридик шахслар учун наєд бўлмаган іисоб-китоблар єоидаларида назарда тутилган реквизитларни кўрсатган іолда ОАВ таіририятларининг ваколатли банкдаги іисоб-китоб раєамларига ўтказадилар.

9. Ўзбекистон Республикаси фуєаролари пул маблајлари шаклида эісон бераётганда ушбу пул маблајларини фуєаронинг паспортини ёки унинг ўрнини босадиган іужжатни кўрсатган ва тўлов іужжатида ўзининг фамилияси, исми, отасининг исми ва паспортдаги бошєа маълумотларни кўрсатган іолда ОАВ таіририятларининг ваколатли банкдаги іисоб-китоб раєамларига ўтказадилар.

10. ОАВ таіририятларига наєд пул маблајларини бевосита бериш йўли билан бејараз кўмаклашишга йўл єўйилмайди.

 

III. ІИСОБГА ОЛИШ ВА НАЗОРАТ ЄИЛИШ

11. Ўзбекистон Республикаси жамоатчилиги ва давлат органларининг ОАВни єўллаб-єувватлаш ва ривожлантириш соіасида бејараз кўмак олиниши ва фойдаланилиши тўјрисидаги ахборотга эркин эга бўлишини таъминлаш маєсадида тегишли ОАВ таіририятлари:
йилнинг іар чорагида Ўзбекистон Республикасининг даврий босма нашрларида бејараз кўмак олиниши іажми ва манбалари (бејараз кўмак олинган таєдирда) тўјрисидаги маълумотларни эълон єиладилар:
єонун іужжатларида белгиланган муддатда ва тартибда давлат статистика ва солиє хизмати органларига іисобот даврида тушган ва сарфланган бејараз кўмак тўјрисида белгиланган шакл бўйича іисобот таєдим этадилар.

12. Бејараз кўмак пулдан бошєа шаклда (натура ифодасида) олинган таєдирда олувчи (ОАВ таіририяти ёки Ўзбекистон мустаєил босма оммавий ахборот воситалари ва ахборот агентликларини єўллаб-єувватлаш ва ривожлантириш жамоат фонди) єонун іужжатларига мувофиє уни пул ифодасида баіолайди ва тегишли маълумотларни, шу жумладан кўмаклашиш манбалари тўјрисидаги маълумотларни матбуотда эълон єилинадиган ва ваколатли органларга таєдим этиладиган іисоботларга киритади.

13. ОАВни єўллаб-єувватлаш ва ривожлантириш соіасида бејараз ташєи кўмакни іисобга олиш ва назорат єилиш масалалари Вазирлар Маікамасининг "Халєаро, хорижий іукумат ташкилотларидан ва іукуматга єарашли бўлмаган ташкилотлардан олинадиган техник кўмак, грантлар ва мурувват ёрдами молиявий маблајларини іисобга олиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўјрисида" 2004 йил 4 февралдаги 56-сон ва "Инвестиция лойиіаларини тасдиєлаш ва амалга ошириш мониторинги механизмларини такомиллаштириш, мурувват ёрдами юкларини ва техник кўмаклашиш маблајларини іисобга олиш ва назорат єилиш чора-тадбирлари тўјрисида" 2005 йил 15 ноябрдаги 251-сон єарорлари билан белгиланган тартибда тартибга солинади.

 

IV. ЯКУНИЙ ЄОИДАЛАР

14. Мазкур Низомга риоя этилиши устидан назорат єилишни єонун іужжатларига мувофиє тегишли ваколатли давлат органлари амалга оширади.

15. Мазкур Низом талаблари бузилишида айбдор бўлган шахслар белгиланган тартибда жавоб беради.

 

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2006 йил, 45-сон, 447-модда.

"Ўзбекистон Республикаси Іукумати єарорлари тўплами",
2006 й., N 11, 84-модда.