ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ
ЄАРОРИ
28.06.2007 й.
N 132

Оммавий коммуникациялар соіасида єонун іужжатларига риоя єилиниши устидан мониторинг олиб боришни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўјрисида

Вазирлар Маікамасининг "Оммавий коммуникациялар соіасида бошєарув тузилмасини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўјрисида" 2004 йил 24 ноябрдаги 555-сон єарорига мувофиє іамда оммавий коммуникациялар соіасида єонун іужжатларига риоя єилиниши устидан мониторинг олиб боришни такомиллаштириш маєсадида Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикасида босма ва китоб, телерадио-, аудиовизуал маісулотлар ва Интернет тармоји ахборот ресурсларини ишлаб чиєариш ва тарєатиш соіасида єонун іужжатларига риоя єилиниши устидан мониторинг олиб бориш тартиби тўјрисидаги Низом иловага мувофиє тасдиєлансин.

2. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари А.Н.Арипов зиммасига юклансин.

 

Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири                            Ш.Мирзиёев

 

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2007 йил, 25-26-сон, 265-модда.