Вазирлар Маікамасининг
2006 йил 24 февралдаги
33-сон єарорига
ИЛОВА

 

Ўзбекистон республикаси іудудида хорижий давлатлар оммавий ахборот воситалари мухбирларининг касб фаолиятини тартибга солувчи асосий єоидалар

I. Умумий єоидалар
II. Мухбирлик пункти (бюроси, офиси)ни очиш
III. Хорижий мухбирларни аккредитация єилиш
IV. Хорижий мухбирларнинг Ўзбекистон Республикасига келиши ва бу ерда бўлиши
V. Хорижий мухбирларнинг асосий іуєує ва мажбуриятлари
VI. Хорижий мухбирларнинг Ўзбекистон Республикаси іудудида юриши
VII. Техник ходимлар ва хизмат кўрсатувчи ходимлар

 

I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР

1. Ахборотнинг барча шакллари эркин ва кенг тарєатилишини кўзлаб, ушбу соіадаги іамкорликни рајбатлантириш маєсадида Ўзбекистон Республикаси іудудида хорижий давлатлар оммавий ахборот воситалари мухбирлари (журналистлари)нинг фаолиятига Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлиги іузурида аккредитация єилиш асосида рухсат берилади.

2. Ўзбекистон Республикасида аккредитация єилинган мухбирларнинг іуєуєий маєоми ва касб фаолияти Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, "Оммавий ахборот воситалари тўјрисида", "Журналистлик фаолиятини іимоя єилиш тўјрисида", "Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси єонунлари, ушбу Асосий єоидалар, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг халєаро шартномалари єоидалари билан тартибга солинади.

 

II. МУХБИРЛИК ПУНКТИ (БЮРОСИ, ОФИСИ)НИ ОЧИШ

3. Хорижий давлатлар оммавий ахборот воситаларининг мухбирлик пунктлари Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлигида аккредитация єилинади.
Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлигининг єуйидаги іужжатлар асосида єабул єилинган єарори хорижий давлатлар оммавий ахборот воситалари мухбирлик пунктини очиш учун асос іисобланади:
манфаатдор хорижий ахборот воситаси раібариятининг Ўзбекистон Республикасида мухбирлик пункти очиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазири номига мурожаатнома хати;
манфаатдор оммавий ахборот воситаси тўјрисида маълумотнома-ахборот;
Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлиги матбуот хизматининг Ўзбекистон Республикасида манфаатдор хорижий оммавий ахборот воситасининг мухбирлик пункти очилишининг маєсадга мувофиєлиги тўјрисидаги хулосаси.
Кўрсатиб ўтилган іужжатлардан дастлабки иккитаси Ўзбекистон Республикасининг чет элдаги дипломатик ёки консуллик муассасалари орєали берилади ёхуд бевосита Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлигига таєдим этилади.

4. Тегишли мурожаатнома олинган кундан бошлаб икки ойдан ошмайдиган муддатда Ўзбекистон Республикаси іудудида хорижий оммавий ахборот воситаси мухбирлик пунктини очиш тўјрисидаги єарор Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлиги томонидан єабул єилинади. Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлиги хорижий давлатлар оммавий ахборот воситаларининг аккредитация єилинган мухбирлик пунктлари реестрини юритади, уларга махсус гувоінома берилади.

 

III. ХОРИЖИЙ МУХБИРЛАРНИ АККРЕДИТАЦИЯ ЄИЛИШ

5. Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлигининг єуйидаги іужжатлар асосида єабул єилинган єарори хорижий давлат оммавий ахборот воситаларининг вакилларини доимий хорижий мухбир сифатида аккредитация єилиш учун асос іисобланади:
манфаатдор хорижий ахборот воситаси раібариятининг Ўзбекистон Республикасида мухбирлик пункти очиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазири номига мурожаатнома хати. Хатга єуйидаги іужжатлар илова єилинади:
манфаатдор оммавий ахборот воситаси тўјрисида маълумотнома-ахборот;
аккредитация єилинадиган хорижий мухбирнинг таржимаи іоли маълумотлари ва тегишли намунадаги тўртта фотосурати.
Мурожаат хати Ўзбекистон Республикасининг чет элдаги дипломатик ёки консуллик муассасалари орєали берилади ёхуд бевосита Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлигига таєдим этилади.

6. Доимий хорижий мухбирни аккредитация єилиш тўјрисидаги єарор тегишли мурожаатнома олинган кундан бошлаб икки ойдан кўп бўлмаган муддатда Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлиги томонидан єабул єилинади. Аккредитация єилинган мухбир Ўзбекистон Республикасига келгач, унга Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлиги доимий хорижий мухбир сифатида аккредитация єилинганлиги тўјрисида 2 йил муддатгача амал єиладиган гувоінома беради.

7. Ваєтинчалик хорижий мухбирни аккредитация єилиш тўјрисидаги єарор Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазири номига хорижий давлатнинг тегишли оммавий ахборот воситаси раібариятининг ёзма мурожаатномаси таєдим этилгандан кейин икки іафтадан кечикмай Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлиги томонидан єабул єилинади. Ижобий єарор єабул єилингач Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлиги аккредитация єилинган мухбирга ваєтинчалик хорижий мухбир сифатида аккредитация єилинганлиги тўјрисида олти ойгача амал єилиш муддати билан гувоінома беради.

8. Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлиги аккредитация єилинган доимий хорижий мухбирларнинг оила аъзоларига хорижий мухбирнинг оила аъзолари карточкасини беради.

9. Манфаатдор хорижий оммавий ахборот воситаси раібарияти Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлигига унинг аккредитация єилинганлиги тўјрисидаги гувоіноманинг амал єилиш муддати ўтгунгача икки ойдан кечикмай мухбирни аккредитация єилинганлик муддатини узайтириш іаєида илтимос билан мурожаат єилишга іаєлидир, акс іолда аккредитация єилиш белгиланган тартибда тўхтатилиши мумкин.

10. Аккредитация тўјрисидаги гувоінома йўєотиб єўйилган таєдирда хорижий мухбир бу іаєда Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлигига хабар єилиши шарт. Дубликат бериш масаласи икки іафта мобайнида кўриб чиєилади.

11. Аккредитация муддати тугаган, такрорий аккредитация єилинган ёки аккредитация муддатидан олдин тўхтатилган іолларда доимий ёки ваєтинчалик аккредитация єилинган хорижий мухбирлар аккредитация єилинганлик тўјрисида илгари берилган гувоіномани Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлигига топширадилар.

12. Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлиги хорижий мухбирни аккредитация єилишни Ўзбекистон Республикасининг тегишли єонунлари ёки ушбу Асосий єоидалар асосида рад этиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлиги бундай єарорнинг сабаблари тўјрисида хорижий мухбирни ёзма равишда хабардор єилади.

13. Ўзбекистон Республикасида ўтказиладиган халєаро ёки миллий даражадаги турли тадбирлар (конгресслар, симпозиумлар, съездлар, анжуманлар, семинарлар ва шу кабилар)ни ёритиш учун таклиф єилинган хорижий давлат оммавий ахборот воситаси вакили Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлигида ваєтинчалик хорижий мухбир сифатида аккредитация єилинади.

 

IV. ХОРИЖИЙ МУХБИРЛАРНИНГ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИГА КЕЛИШИ ВА БУ ЕРДА БЎЛИШИ

14. Хорижий мухбирларга келиш визалари Ўзбекистон Республикасининг чет элдаги дипломатик ваколатхоналари ёки консуллик муассасалари томонидан Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлигининг уларни доимий ёки ваєтинчалик хорижий мухбирлар сифатида аккредитация єилишга розилигига кўра берилади.
Аккредитация єилинган доимий хорижий мухбирларга манфаатдор хорижий оммавий ахборот воситасининг мурожаатномаси асосида, консуллик ва бошєа йијимларни ундирмасдан, аккредитация муддатига кўп марталик визалар расмийлаштирилади. Кўп марталик визалар Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлиги кўрсатмасига биноан Ўзбекистон Республикасининг чет элдаги дипломатик ваколатхоналари ёки консуллик муассасалари томонидан, Ўзбекистон Республикаси іудудида эса — Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлиги томонидан берилади.

15. Доимий ёки ваєтинча аккредитация єилинган хорижий мухбир ваєтинча алмаштирилган таєдирда (таътил, касаллик, бошєа мамлакатларга хизмат сафарлари ва іоказолар) виза бериш тўјрисидаги масала тегишли мурожаатнома Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлигига тушган кундан бошлаб икки іафта муддатда іал этилади.

 

V. ХОРИЖИЙ МУХБИРЛАРНИНГ АСОСИЙ ІУЄУЄ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

16. Чет эл фуєароси бўлган ва Ўзбекистон Республикаси іудудида бўладиган аккредитация єилинган хорижий мухбирлар ва уларнинг оила аъзолари мухбирнинг касб фаолияти даврида Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатларида ва Ўзбекистон Республикасининг халєаро шартномаларида назарда тутилган іуєуєлардан фойдаланадилар ва мажбуриятларни бажарадилар. Хорижий мухбирларнинг іуєує ва мажбуриятлари шунингдек манфаатдор давлатлар билан ўзаро аідлашув асосида икки томонлама тартибда бошєарилиши мумкин.

17. Аккредитация єилинган доимий хорижий мухбирлар Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлиги іузуридаги Дипломатик сервис хизматларидан хорижий давлатларнинг Ўзбекистон Республикасидаги дипломатик ваколатхонлари маъмурий-техник ходимлари билан тенг шартларда фойдаланадилар.
Дипломатик сервис хизмати аккредитация єилинган доимий хорижий мухбирларнинг илтимоси бўйича улар фаолиятининг зарур шарт-шароитларини таъминлаш билан бојлиє амалий масалаларга оид ахборотларни таєдим этади.

18. Аккредитация єилинган хорижий мухбирлар Ўзбекистон Республикаси іудудига шахсий фойдаланиш, шунингдек касб фаолиятини амалга ошириш учун мўлжалланган буюмларни, аккредитация єилиш муддати тамом бўлгандан кейин уларни Ўзбекистон Республикасидан єайтариб олиб чиєиб кетиш мажбурияти билан, божхона тўловлари тўламасдан олиб киришлари мумкин, божхонада расмийлаштириш ва божхона омборида саєлаш йијимлари бундан мустасно. Аккредитация єилинган хорижий мухбирлар томонидан олиб кириладиган автотранспорт воситаларини божхонада расмийлаштириш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон Республикаси іудудига товарлар ва транспорт воситаларини четдан ваєтинча олиб келиш шартлари тўјрисида" 2004 йил 17 августдаги 399-сон єарорига мувофиє амалга оширилади.

19. Аккредитация єилинган хорижий мухбир хорижий давлатнинг ўзи вакили бўлган оммавий ахборот воситасига ојзаки, ёзма ёки аудиовизуал хусусиятга эга бўлган ахборотни хорижий мамлакатлар билан алоєа єилишнинг Ўзбекистон Республикасидаги мавжуд каналлари орєали бериш іуєуєига эгадир.

20. Хорижий мухбирнинг іуєуєлари, шаъни ва єадр-єиммати єонун билан єўриєланади. Давлат хорижий мухбирга ахборотни эркин олиш ва тарєатишни кафолатлайди, уни касб фаолиятини амалга ошириш пайтида іимоя єилишни таъминлайди. Аккредитация єилинган хорижий мухбирнинг касб фаолиятига аралашиш, ундан ўз касб мажбуриятларини бажариш чојида олинган бирор-бир маълумотларни талаб єилиш таєиєланади.

21. Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлиги хорижий мухбирлар томонидан "Оммавий ахборот воситалари тўјрисида", "Журналистлик фаолиятини іимоя єилиш тўјрисида", "Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси єонунлари, Вазирлар Маікамасининг "Хорижий фуєароларнинг ва фуєаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикасига келишлари, кетишлари, бу ерда бўлишлари ва транзит ўтишлари тартиби тўјрисида" 1996 йил 21 ноябрдаги 408-сон єарори, мазкур Асосий єоидалар ёки оммавий ахборот воситалари соіасидаги бошєа єонун іужжатлари бузилган таєдирда огоілантириши ёки унинг аккредитациясини муддатидан олдин тўхтатиши, ёки кириш визасини бекор єилиши, шунингдек республикадан чиєариб юборишгача таъсир кўрсатиш маъмурий чораларини кўриши мумкин.
Аккредитация єилинган хорижий мухбирларга мавжуд конституциявий тузумни зўравонлик билан ўзгартиришга, Ўзбекистон Республикасининг іудудий яхлитлигини бузишга даъват этиш, уруш ва зўравонликни, шафєатсизлик, миллий, ирєий ва диний адоватни тарјиб єилиш таєиєланади, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг ички ишларига аралашиш, Ўзбекистон Республикаси фуєароларининг шаъни ва єадр-єимматини камситиш, уларнинг шахсий іаётига аралашиш ва єонунда назарда тутилган жавобгарликка олиб келадиган бошєа хатти-іаракатларни содир этиш таєиєланади. Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатларини бузишда айбдор бўлган хорижий мухбирлар ва уларнинг оила аъзолари Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатларига мувофиє жавоб берадилар.
Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлигида аккредитация олмаган хорижий мухбирларнинг Ўзбекистон Республикаси іудудидаги касб фаолияти таєиєланади ва Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатларига мувофиє жавобгарликка олиб келади.

22. Хорижий мухбирлар сифатида Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлигида аккредитация єилинган Ўзбекистон Республикаси фуєаролари ва хорижий давлатлар оммавий ахборот воситалари мухбирлик пунктларининг техник ходимлари амалдаги єонун іужжатларига мувофиє Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишар вазирлигининг билдиришномаси бўйича Ўзбекистон Республикаси давлат солиє органларида белгиланган тартибда іисобга турадилар, ўз даромадлари тўјрисида декларация тўлдирадилар ва солиє органларига журналистлик фаолиятидан олинадиган даромадлардан солиєлар ва йијимларни іисоблаб чиєариш ва тўлаш билан бојлиє банк іужжатлари ва маълумотларни топширадилар. Солиє іаєидаги єонунлар бузилганлиги учун кўрсатиб ўтилган шахслар ва уларнинг иш берувчилари Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатларига мувофиє жавобгарликка тортиладилар.
Ўзбекистон Республикаси Ташєи ишлар вазирлигида аккредитация олмаган Ўзбекистон Республикаси фуєароларининг хорижий оммавий ахборот воситалари вакиллари сифатидаги касб фаолияти таєиєланади ва Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатларига мувофиє жавобгарликка олиб келади.

 

VI. ХОРИЖИЙ МУХБИРЛАРНИНГ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ІУДУДИДА ЮРИШИ

23. Аккредитация єилинган хорижий мухбирлар Ўзбекистон Республикаси іудудида эркин юриш іуєуєига эга, бориш учун ёпиє бўлган ёки махсус рухсатномани талаб этадиган жойлар бундан мустасно. Хорижий мухбир Ўзбекистон Республикаси іудудида юришда аккредитация тўјрисидаги гувоіномани ўзи билан олиб юриши шарт.

 

VII. ТЕХНИК ХОДИМЛАР ВА ХИЗМАТ КЎРСАТУВЧИ ХОДИМЛАР

24. Аккредитация єилинган мухбирлик пунктлари ва хорижий мухбирлар Ўзбекистон Республикаси фуєароларини Дипломатик сервис хизмати орєали техник ва хизмат кўрсатувчи ходимлар сифатида ишга ёллаши мумкин.

25. Аккредитация єилинган хорижий мухбирлик пункти ва хорижий мухбир техник ходимларининг ва хизмат кўрсатувчи ходимларининг журналистлик фаолият билан шујулланиши таєиєланади.

 

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2006 йил, 9-сон, 65-модда.