ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ
ЄАРОРИ
11.10.2006 й.
N 214

Ўзбекистон республикасида оммавий ахборот воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш тўјрисида

Мазкур Єарорга ЎзР ВМ 02.04.2007 й. 68-сон Єарорига мувофиє ўзгартиришлар киритилган

"Оммавий ахборот воситалари тўјрисида", "Ахборот олиш принциплари ва кафолатлари тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси єонунларига мувофиє, шунингдек оммавий ахборот воситаларини рўйхатдан ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш, уларнинг мустаєил ривожланиши учун кафолатлар яратиш, ахборот олиш эркинлиги принципларига риоя этилишини таъминлаш, іар бир кишининг ахборотни эркин ва тўсєинликсиз тарєатиш ва ундан фойдаланиш іуєуєини рўёбга чиєариш маєсадида Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикасида оммавий ахборот воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби тўјрисидаги низом 1-иловага мувофиє тасдиєлансин.

2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги (Б. Алимов) уч ой муддатда оммавий ахборот воситаларининг таъсис іужжатларини хатловдан ўтказсин, уларни амалдаги єонун іужжатларига ва илова єилинаётган Ўзбекистон Республикасида оммавий ахборот воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби тўјрисидаги низомга мувофиєлаштирсин.

3. Ўзбекистон Республикаси Іукуматининг 2-иловага мувофиє айрим єарорларига ўзгартиришлар киритилсин.

4. Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон Республикасида оммавий ахборот воситаларини рўйхатдан ўтказиш тартиби тўјрисида" 2003 йил 30 сентябрдаги 418-сон єарори ва унга илова (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 2003 й., 9-сон, 93-модда) ўз кучини йўєотган деб іисоблансин.

5. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари А.Н. Арипов зиммасига юклансин.

 

Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири                           Ш. Мирзиёев

 

 

Вазирлар Маікамасининг
2006 йил 11 октябрдаги
214-сон єарорига
2-ИЛОВА

Ўзбекистон Республикаси Іукуматининг
айрим єарорларига киритилаётган
ЎЗГАРТИРИШЛАР

1. Вазирлар Маікамасининг "Частота спектридан фойдаланиш, телерадиодастурларни шакллантириш ва тарєатиш іамда маълумотлар узатиш самарадорлигини ошириш юзасидан єўшимча чора-тадбирлар тўјрисида" 1998 йил 10 июлдаги 293-сон єарорида (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 1998 й., 7-сон, 26-модда):
а) 2-банднинг бешинчи хатбоши єуйидаги таірирда баён єилинсин:
"телерадиоэшиттириш ва телекоммуникациялар тармоєларидан фойдаланган іолда маълумотлар узатишга махсус рухсатномалар (лицензиялар)ни расмийлаштириш ишларини ташкил этиш";
б) 6-банднинг учинчи хатбоши єуйидаги таірирда баён єилинсин:
"Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги — єонун іужжатларида белгиланган тартибда телерадиодастурларни оммавий ахборот воситалари сифатида давлат рўйхатидан ўтказади ва уларни Ягона давлат реестрига киритади";
в) 2-иловада:
6-банднинг бешинчи хатбоши єуйидаги таірирда баён єилинсин:
"телерадиоэшиттириш ва телекоммуникациялар тармоєларидан фойдаланган іолда маълумотлар узатишга махсус рухсатномалар (лицензиялар)ни расмийлаштириш ишларини ташкил этиш";
7-бандда:
тўртинчи хатбошидаги "телевидение (кабелли, эфир-кабелли телевидение), радиоэшиттириш, электрон-ахборот алоєаси соіасида фаолият кўрсатувчи тузилмаларни рўйхатдан ўтказиш" сўзлари чиєариб ташлансин;
олтинчи хатбоши єуйидаги таірирда баён єилинсин:
"лицензия битимлари шартларига ва электрон оммавий ахборот воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартибига риоя єилиниши устидан назоратни ташкил этади";
9-банднинг учинчи хатбоши єуйидаги таірирда баён єилинсин:
"Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги — єонун іужжатларида белгиланган тартибда телерадиодастурларни оммавий ахборот воситалари сифатида давлат рўйхатидан ўтказади ва уларни Ягона давлат реестрига киритади";
г) 4-иловада:
илова номидаги "Давлат рўйхатидан ўтказиш (єайта рўйхатдан ўтказиш)" сўзлари чиєариб ташлансин;
1-банддаги "давлат рўйхатидан (єайта рўйхатдан ўтказиш)" сўзлари чиєариб ташлансин;
2-банддаги "Давлат рўйхатидан ўтказиш (єайта рўйхатдан ўтказиш) іамда" сўзлари чиєариб ташлансин;
3-банддаги "давлат рўйхатидан ўтказиш ва" сўзлари чиєариб ташлансин;
4-банд матни єуйидаги таірирда баён єилинсин:
"Фаолият турига лицензия олиш учун хўжалик юритувчи субъект Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштирувчи комиссия іузуридаги ишчи гуруіга лицензия олиш учун єонун іужжатларида белгиланган рўйхат бўйича іужжатларни топширади";
5-банддаги "Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги" сўзлари чиєариб ташлансин;
6-банддаги "Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги" сўзлари чиєариб ташлансин;
8-банднинг биринчи хатбошидаги "бир іафта муддатда давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўјрисида гувоінома беради ва давлат реестрига киритади" сўзлари "єонун іужжатларида белгиланган тартибда оммавий ахборот воситасини давлат рўйхатидан ўтказади ва уни давлат реестрига киритади" сўзлари билан алмаштирилсин;
9 ва 10-бандлар ўз кучини йўєотган деб іисоблансин.

2. Вазирлар Маікамасининг "Телерадиоэшиттириш соіасида частота спектридан самарали фойдаланишни таъминлаш чора-тадбирлари тўјрисида" 2004 йил 20 декабрдаги 592-сон єарори (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 2004 й., 12-сон, 109-модда) билан тасдиєланган Радиочастоталарни танлов йўли билан таєсимлаш ва телерадиоэшиттириш соіасида фаолиятни амалга ошириш іуєуєига якка тартибдаги лицензиялар бериш тартиби тўјрисидаги низомда:
а) 22-банд єуйидаги таірирда баён єилинсин:
"22. Имзоланган протокол асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги єонун іужжатларида белгиланган тартибда оммавий ахборот воситасини давлат рўйхатидан ўтказади";
б) 1-иловада:
"Тадбирлар" устуни бешинчи позициясининг 1-банди матни єуйидаги таірирда баён єилинсин:
"Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигига оммавий ахборот воситасини давлат рўйхатидан ўтказиш учун єонун іужжатларида белгиланган тартибда мурожаат єилади";
"Бажариш муддатлари" устунининг бешинчи позициясидаги "5 кун мобайнида" сўзлари "јолибнинг ихтиёрига кўра" сўзлари билан алмаштирилсин;
"Тадбирлар" устуни олтинчи позициясининг 1-банди матни єуйидаги таірирда баён єилинсин:
"Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги єонун іужжатларида белгиланган тартибда оммавий ахборот воситасини давлат рўйхатидан ўтказади";
"Бажариш муддатлари" устунининг олтинчи позициясидаги 1 бандидаги "уч кун муддатда" сўзлари "бир ой муддатда" сўзлари билан алмаштирилсин.

3. Вазирлар Маікамасининг "Матбуот, ахборот тизимлари ва телекоммуникациялар соіасида бошєарув тузилмасини такомиллаштириш тўјрисида" 2005 йил 16 августдаги 200-сон єарорига 6-илова (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 2005 й., 8-сон, 46-модда) 1-банди "е" кичик бандининг олтинчи ва еттинчи хатбоши чиєариб ташлансин.

 

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2006 йил, 41-сон, 415-модда.

"Ўзбекистон Республикаси Іукумати єарорлари тўплами",
2006 й., N 10, 76-модда.