ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ
ЄАРОРИ
27.12.2002 й.
N 454

МАТБАА КОРХОНАЛАРИНИ РЎЙХАТГА
ОЛИШ ВА ІИСОБГА ЄЎЙИШ ТАРТИБИ
ТЎЈРИСИДАГИ НИЗОМНИ
ТАСДИЄЛАШ ІАЄИДА

 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг фаолиятини ташкил этиш тўјрисида" 2002 йил 3 июлдаги 241-сон єарорига мувофиє Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Матбаа корхоналарини рўйхатга олиш ва іисобга єўйиш тартиби тўјрисидаги Низом 1 -иловага мувофиє тасдиєлансин.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон Республикасида матбаа фаолиятини тартибга солиш тўјрисида" 1998 йил 2 февралдаги 52-сон єарорига 2-иловага мувофиє ўзгартиришлар киритилсин.

3. Мазкур єарорнинг бажарилишинп назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари І. Кароматов зиммасига юклансин.

 

Ўзбекистон Республикасининг
Бош вазири   Ў. Султонов

 

 

Вазирлар Маікамасининг
2002 йил 27 декабрдаги
454-сон єарорига
2-ИЛОВА

Прикрепленные файлы:
454 положение о регистрации на учет полиграфических предприятий UZ.doc