ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ
ЄАРОРИ
16.08.2005 й.
N 200

МАТБУОТ, АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИ ВА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР СОІАСИДА
БОШЄАРУВ ТУЗИЛМАСИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ТЎЈРИСИДА

Мазкур Єарорга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР ВМ 21.08.2006 й. 178-сон Єарори,
ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори

 

1-илова. Алоєа ва ахборотлаштириш соіасида бошєарувнинг Ташкилий тузилмаси
2-илова. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги марказий аппаратининг Тузилмаси
3-илова. Єораєалпојистон Республикаси матбуот ва ахборот агентлигининг Тузилмаси
4-илова. Вилоятлар ва Тошкент шаіар матбуот ва ахборот бошєармаларининг Намунавий тузилмаси
5-илова. Вилоятлар ва Тошкент шаіар матбуот ва ахборот бошєармалари ходимларининг Чекланган сони
6-илова. Ўзбекистон Республикаси Іукуматининг айрим єарорларига киритилаётган Ўзгартириш ва єўшимчалар

Прикрепленные файлы:
200 о совершенствовании порядка регистрации UZ.doc