Вазирлар Маікамасининг
1999 йил 22 апрелдаги
193-сон єарорига
ИЛОВА

 

 

1999-2003 йилларда Ўзбекистон Республикаси
Маълумотлар узатиш миллий тармојини
модернизация єилиш ва уни
ривожлантириш
ДАСТУРИ

Мазкур Дастурга ЎзР ВМ 23.09.2002 й. 328-сон Єарорига мувофиє ўзгартиришлар киритилган

 

1. Умумий єоидалар
2. Дастурнинг маєсад ва вазифалари
3. Ўзбекистон Республикасида маълумотлар
узатиш тармоєларининг іозирги аіволи
4. Ўзбекистоннинг Маълумотлар узатиш миллий
тармојини модернизация єилиш ва уни
ривожлантиришнинг асосий йўналишлари
5. Дастурни амалга ошириш босєичлари

1. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР

1.1. Мазкур Дастур Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Маълумотлар узатиш миллий тармојини ташкил этиш ва жаіон ахборот тармоєларидан фойдаланишни тартибга солиш тўјрисида" 1999 йил 5 февралдаги 52-сон єарорига мувофиє ишлаб чиєилган.

1.2. Ўзбекистон Республикаси Маълумотлар узатиш миллий тармоји:
давлат ва жамоат органлари, фуєаролар, мулкчилик шаклларидан єатъий назар, корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг ахборотларга бўлган эіиёжларини іар томонлама  єондириш маєсадида электрон ахборотни айирбошлашларни амалга ошириш;
республиканинг ягона ахборот макони транспорт-коммуникация асосларини ва унинг жаіон ахборот іамжамиятига киришини таъминлаш;
республика маълумотлар узатиш операторлари (провайдерлари) тармоєларининг маълумотларни узатиш жаіон тармоєларига, шу жумладан, Интернетга марказлаштирилган тартибда улаш;
давлат іокимияти ва бошєаруви органларининг іужжатлари  айланишини марказлаштирилган электрон воситасида таъминлаш учун шарт-шароитлар яратишга мўлжалланган.

1.3. Ўзбекистон Республикаси Маълумотлар узатиш миллий тармоји  ишлаб турган Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги "UzPAK" маълумотларни узатиш давлат тармојини ривожлантириш ва ундан фойдаланиш корхонасининг маълумотларни узатиш республика тармоји (кейинги ўринларда UzPAK дейилади) ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси  іузуридаги Хўжалик іисобидаги "UzNet" ахборот-компьютер хизматининг идоралараро ахборот-компьютер тармоји базасида яратилган. (ЎзР ВМ 23.09.2002 й. 328-сон Єарори тахриридаги хат боши)
Маълумотларни узатиш миллий тармоји миллий оператори (провайдери), шу жумладан, Интернет функцияси UzPAKка юкланган. Хўжалик іисобидаги "UzNet" ахборот-компьютер хизмати юридик шахс іуєуєи билан шўъба корхонаси сифатида (кейинги ўринларда "UzNet" дейилади) UzPAK таркибига киритилган.

1.4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Маълумотлар узатиш миллий тармојини ташкил этиш ва жаіон ахборот тармоєларидан фойдаланишни   тартибга солиш тўјрисида" 1999 йил 5 февралдаги 52-сон єарорига мувофиє Ўзбекистон Республикаси  маълумотлар узатиш тармоєлари барча операторлари (провайдерлари) халєаро тармоєларга фаєат Маълумотларни узатиш миллий тармоји орєали чиєиш іуєуєига эгадирлар. Ўзбекистон Республикаси  єонун іужжатларида белгиланган тартибда фаєат ўз эітиёжлари учун, дипломатик ва халєаро ваколатхоналар, шунингдек,   ихтисослаштирилган корхоналар, ташкилотлар ва муассасалар (банк тизимлари, аэронавигация ва іаво транспорти  іаракатини бошєариш тизимлари ва шу кабилар) учун шаіарлараро ва халєаро маълумотлар узатиш каналлари, шу жумладан, йўлдош тизимлари орєали каналлар  ташкил этилиши ва улардан фойдаланилишига йўл єўйилади.

Прикрепленные файлы:
1999-2003 йилларда Ўзбекистон Республикаси.doc