ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ
ЄАРОРИ
14.02.1995 й.
N 56

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЄТЛИ МАТБУОТ ХОДИМЛАРИ
МЕІНАТ ШАРОИТЛАРИНИ
ЯХШИЛАШ ТЎЈРИСИДА

 

Ўзбекистон Республикаси оммавий ахборот воситалари фаолиятини такомиллаштириш ва ваєтли матбуот ходимларининг моддий шароитларини яхшилаш маєсадида Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат матбуот єўмитаси, Ўзбекистон Журналистлар уюшмаси ва Маданият ходимлари касаба уюшмалари Марказий Єўмитасининг республика ижтимоий-сиёсий газета ва журналлари ижодий ходимлари меінатига іає тўлаш Ягона тариф сеткаси бўйича тариф разрядларини (меінатга іає тўлаш гуруіини) нашрнинг іажми ва даврийлигига кўра 1995 йил 1 февралдан бошлаб ошириш тўјрисидаги таклифига иловага мувофиє розилик берилсин.
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги кўрсатиб ўтилган маєсадлар учун бюджетдан маблај ажратишни назарда тутсин.

2. Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, шаіарлар ва туманлар іокимликлари, вазирликлар ва идоралар ўзлари нашр этилган газета іамда журналлар муіаррирларининг маошларини таіририятлар меінатга іає тўлаш гуруіидан келиб чиєиб, таъсисчилар маблајлари іисобига таъсисчилар бошєармалари ва бўлимлари бошлиєлари (мудирлари) меінатига іає тўлаш даражасида белгиласинлар.

3. Барча бошєа ваєтли нашрлар таъсисчиларига бош муіаррирлар меінатига тўланадиган іаєни тегишли таъсисчи бўлим мудири маошидан кам бўлмаган даражада белгилаш тавсия этилсин.

4. Ўзбекистон Республикаси Меінат вазирлиги Давлат матбуот єўмитаси билан биргаликда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан келишган іолда бир іафта муддатда тегишли ўзгартиришларни амалдаги меінатга іає тўлаш тартибига киритсин.

5. "Ўзулгуржибиржасавдо" уюшмаси, Ўзбекистон Республикаси Давлат матбуот єўмитаси, "Шарє" нашриёт-матбаа концерни газета ва журналларнинг бетўхтов чиєишини таъминлаш маєсадида єојоз ва бошєа матбаа материалларини тузилган шартномаларга мувофиє єатъий етказиб берилишини таъминласинлар.

6. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосарлари С.С.Саидєосимов ва Б.С.Іамидовлар зиммасига юклансин.

 

Вазирлар Маікамасининг Раиси                                           И. Каримов

Прикрепленные файлы:
РЕСПУБЛИКАСИ.doc
улучшении условий труда работников 56 UZ.doc