ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ
ЄАРОРИ
16.08.2005 й.
N 200

МАТБУОТ, АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИ ВА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР СОІАСИДА
БОШЄАРУВ ТУЗИЛМАСИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ТЎЈРИСИДА

Мазкур Єарорга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР ВМ 21.08.2006 й. 178-сон Єарори,
ЎзР ВМ 11.10.2006 й. 214-сон Єарори

 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Оммавий коммуникациялар соіасида бошєарув тузилмасини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўјрисида" 2004 йил 24 ноябрдаги 555-сон іамда "Телерадиоэшиттириш соіасида радиочастота спектридан самарали фойдаланишни таъминлаш чора-тадбирлари тўјрисида" 2004 йил 20 декабрдаги 592-сон єарорларига мувофиє, шунингдек ахборот инфратузилмасини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш маєсадида Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Єуйидагилар:
алоєа ва ахборотлаштириш соіасида бошєарувнинг ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиє;
Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги марказий аппаратининг ходимларнинг чекланган умумий сони 46 нафар, шу жумладан бошєарув ходимлари сони 33 нафар бўлган тузилмаси 2-иловага мувофиє;
Єораєалпојистон Республикаси матбуот ва ахборот агентлигининг ходимларнинг чекланган умумий сони 10 нафар, шу жумладан бошєарув ходимлари сони 7 нафар бўлган тузилмаси 3-иловага мувофиє;
вилоятлар ва Тошкент шаіар матбуот ва ахборот бошєармаларининг намунавий тузилмаси ва ходимларининг чекланган сони 4 ва 5-иловаларга мувофиє тасдиєлансин.

2. Ўзбекистон Республикаси Іукуматининг 6-иловага мувофиє айрим єарорларига ўзгартириш ва єўшимчалар киритилсин.

3. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари А.Н.Арипов зиммасига юклансин.

 

Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири                          Ш.Мирзиёев

 

Прикрепленные файлы:
, АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИ ВА.doc