ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА
ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИНИ
ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШ ТАРТИБИНИ
ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ТЎЈРИСИДА

Мазкур Єарорга ЎзР ВМ 02.04.2007 й. 68-сон Єарорига мувофиє ўзгартиришлар киритилган

 

"Оммавий ахборот воситалари тўјрисида", "Ахборот олиш принциплари ва кафолатлари тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси єонунларига мувофиє, шунингдек оммавий ахборот воситаларини рўйхатдан ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш, уларнинг мустаєил ривожланиши учун кафолатлар яратиш, ахборот олиш эркинлиги принципларига риоя этилишини таъминлаш, іар бир кишининг ахборотни эркин ва тўсєинликсиз тарєатиш ва ундан фойдаланиш іуєуєини рўёбга чиєариш маєсадида Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикасида оммавий ахборот воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби тўјрисидаги низом 1-иловага мувофиє тасдиєлансин.

2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги (Б. Алимов) уч ой муддатда оммавий ахборот воситаларининг таъсис іужжатларини хатловдан ўтказсин, уларни амалдаги єонун іужжатларига ва илова єилинаётган Ўзбекистон Республикасида оммавий ахборот воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби тўјрисидаги низомга мувофиєлаштирсин.

3. Ўзбекистон Республикаси Іукуматининг 2-иловага мувофиє айрим єарорларига ўзгартиришлар киритилсин.

4. Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон Республикасида оммавий ахборот воситаларини рўйхатдан ўтказиш тартиби тўјрисида" 2003 йил 30 сентябрдаги 418-сон єарори ва унга илова (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 2003 й., 9-сон, 93-модда) ўз кучини йўєотган деб іисоблансин.

5. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари А.Н. Арипов зиммасига юклансин.

 

Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири                           Ш. Мирзиёев

 

Прикрепленные файлы:
РЕСПУБЛИКАСИДА.doc