Вазирлар Маікамасининг
2004 йил 11 июндаги
274-сон єарорига
3-ИЛОВА

 

Іужжатнинг рус тилидаги
матнига єаранг

 

Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги тўјрисида
НИЗОМ

Мазкур Низомга ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарорига мувофиє ўзгартиришлар киритилган

 

I. Умумий єоидалар
II. Агентликнинг вазифалари ва функциялари
III. Агентликнинг іуєуєлари ва жавобгарлиги
IV. Агентлик фаолиятини ташкил этиш

I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР

1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги (кейинги ўринларда Агентлик деб аталади) оммавий ахборот воситалари, ахборотлар алмашиш, матбуот, ноширлик, матбаачилик фаолияти іамда даврий нашрларни тарєатиш соіасида давлат сиёсатини ишлаб чиєиш ва амалга ошириш борасидаги вазифаларни іал этиш учун ваколат берилган давлат бошєаруви органи іисобланади.
Агентлик ўз фаолияти тўјрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасига іисоб беради.

2. Агентлик тизимига Єораєалпојистон Республикаси матбуот ва ахборот агентлиги, вилоятлар ва Тошкент шаіар матбуот ва ахборот бошєармалари (кейинги ўринларда іудудий бошєармалар деб аталади) іамда Агентликка єарашли бошєа ташкилотлар киради.
Іудудий бошєармалар икки томонлама бўйсунадилар іамда тегишли равишда Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгашига, маіаллий давлат іокимияти органларига іисоб берадилар.

3. Агентлик ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ва єонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг єарорларига ва бошєа іужжатларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, єарорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг єарорлари ва фармойишларига, шунингдек мазкур Низомга амал єилади.

4. Агентлик ўз фаолиятини давлат бошєарувининг бошєа органлари, маіаллий давлат іокимияти органлари, жамоат бирлашмалари ва бошєа ташкилотлар билан ўзаро іамкорликда амалга оширади.

5. Агентликни, унинг іудудий бошєармаларини моддий-техник таъминлаш ва Агентлик тизими ходимлари меінатига іає тўлаш Агентликка єарашли ташкилотларнинг шартнома асосидаги ажратмалари, шунингдек єонун іужжатларида таєиєланмаган бошєа манбалар іисобига амалга оширилади.

ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарорига мувофиє 5 банднинг иккинчи хат боши чиєариб ташланган

Оммавий ахборот воситалари мониторинги ва уларни лицензиялаш маркази фаолияти давлат бюджети маблајлари іисобига молиялаштирилади.

6. Агентлик ва унинг іудудий бошєармалари юридик шахс іисобланади, Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва ўз номи ёзилган муірга эга бўлади.

Прикрепленные файлы:
матбуот ва ахборот агентлиги тўјрисидаНИЗОМ.doc