ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ
ЄАРОРИ
26.03.1999 й.
N 137

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АХБОРОТ
РЕСУРСЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИ
МАЪЛУМОТЛАРНИ УЗАТИШ ТАРМОЄЛАРИДА,
ШУ ЖУМЛАДАН, ИНТЕРНЕТДА ТАРЄАТИШ
ТАРТИБИ ТЎЈРИСИДАГИ НИЗОМНИ
ТАСДИЄЛАШ ТЎЈРИСИДА

(ЎзР ВМ 07.05.2004 й. 215-сон Єарори таіриридаги Єарор номи)

 

Мазкур Єарорга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР ВМ 07.05.2004 й. 215-сон Єарори,
ЎзР ВМ 14.09.2006 й. 194-сон Єарори

 

Жаіон ахборот тармоєларидан фойдаланишни кенгайтириш ва тартибга солиш, Ўзбекистон Республикаси ахборот ресурсларини тайёрлаш ва уларни тарєатиш масалаларини йўлга єўйиш ва уларни іимоя єилиш, маълумотларни узатиш хизматларидан фойдаланишни тартибга келтириш маєсадида Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Єуйидагилар:
Ўзбекистон Республикаси ахборот ресурсларини тайёрлаш ва уларни маълумотларни узатиш тармоєларида, шу жумладан, Интернетда тарєатиш тартиби тўјрисидаги Низом иловага мувофиє; (ЎзР ВМ 07.05.2004 й. 215-сон Єарори таіриридаги хат боши)

ЎзР ВМ 07.05.2004 й. 215-сон Єарорига мувофиє 1-банднинг учинчи хат боши чиєариб ташланган

Ўзбекистон Республикасида провайдерлар іамда абонентларнинг Маълумотларни узатиш миллий тармојидан ахборот олиш ва улардан фойдаланиш єоидалари 2-иловага мувофиє тасдиєлансин.

2. Операторлар (провайдерлар) ва абонентлар бўлган вазирликлар, идоралар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, жамоат бирлашмалари ва фуєаролар ахборотларни узатиш-єабул єилиш (айирбошлаш)да мазкур єарорнинг 1-бандида кўрсатиб ўтилган Низомга єатъий амал єилсинлар. (ЎзР ВМ 07.05.2004 й. 215-сон Єарори таіриридаги банд)

3. Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги, Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги кўрсатиб ўтилган іужжатда баён єилинган єоидалар ва талабларга риоя єилиниши устидан назоратни таъминласинлар. (ЎзР ВМ 07.05.2004 й. 215-сон Єарори таіриридаги банд), (Олдинги таіририга єаранг)

4. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Бош вазир ўринбосари Л.А. Ахметов зиммасига юклансин.

 

Вазирлар  Маікамасининг Раиси                                                   И. Каримов