Вазирлар Маікамасининг
2005 йил 22 ноябрдаги
256-сон єарорига
2-ИЛОВА

 

Давлат органларининг ахборот
тизимларини яратиш тартиби тўјрисидаги
НИЗОМ

Муєаддима
I. Умумий єоидалар
II. Давлат органларининг ахборот тизимларига асосий талаблар
III. Давлат органларининг ахборот тизимларини яратиш
IV. Давлат органлари ахборот тизимларининг ахборот
хавфсизлигини таъминлаш
V. Давлат органларининг ахборот тизимларини яратишда
давлат органларининг іуєуєлари, вазифалари ва жавобгарлиги

Ушбу Низом давлат органларининг ахборот тизимларига умумий талабларни, уларни яратиш тартибига талабларни, шунингдек ахборот тизимларини яратишда давлат органларининг вазифаларини белгилайди.

I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР

1. Давлат органларининг ахборот тизими ахборотларни тўплаш, саєлаш, єидириш, ишлаш ва улардан фойдаланишга имкон берадиган давлат ахборот ресурслари, ахборот технологиялари ва алоєа воситаларининг ташкилий жиіатдан тартибга солинган йијиндиси іисобланади.

2. Давлат органларининг ахборот тизимлари Ўзбекистон Республикаси миллий ахборот тизимининг таркибий єисми іисобланади.

3. Давлат органларининг ахборот тизимини яратишнинг маєсади уларнинг фаолияти самарадорлигини ошириш, улар томонидан кўрсатиладиган ахборот хизматлари спектрини кенгайтириш, компьютер технологияларининг замонавий ютуєларини єўллаш іисобига давлат бошєа органлари, хўжалик юритувчи бирлашмалар, юридик ва жисмоний шахслар билан ахборот бўйича ўзаро іамкорликни ташкил этишдан иборатдир.

4. Ахборот ресурсларини таєсимлаш ва улардан фойдаланишни назорат єилиш, янги эітиёжларни ўз ваєтида єондириш іамда пайдо бўлаётган имкониятларни тезда баіолаш, шунингдек давлат органининг барча таркибий бўлинмалари фаолиятининг самарадорлиги, бошєарувчанлигини ошириш, уни мувофиєлаштириш орєали бошєарувда зарур динамизм даражасига эришиш давлат ахборот тизимидан фойдаланишнинг асосий маєсади іисобланади.

 

 

Прикрепленные файлы:
органларининг ахборот тизимларини яратиш тартиби тўјрисидаги НИЗОМ.doc