Вазирлар Маікамасининг
2004 йил 11 июндаги
275-сон єарорига
1-ИЛОВА

 

 

Ноширлик фаолиятини лицензиялаш тўјрисида
НИЗОМ

Мазкур Низомга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР ВМ 16.08.2005 й. 200-сон Єарори,
ЎзР ВМ 22.05.2006 й. 92-сон Єарори

 

I. Умумий єоидалар
II. Лицензия талаблари ва шартлари
III. Лицензия олиш учун зарур іужжатлар
IV. Аризаларни кўриб чиєиш ва лицензия бериш ёки
лицензия беришни рад этиш тўјрисида єарор єабул єилиш
V. Лицензияни єайта расмийлаштириш, унинг амал
єилиш муддатини узайтириш, дубликат бериш
VI. Лицензия талаблари ва шартларига риоя
этилишини назорат єилиш
VII. Лицензиянинг амал єилишини тўхтатиб туриш,
тўхтатиш, лицензияни бекор єилиш
VIII. Лицензиялар реестри
IX. Давлат божи тўлаш тартиби
Илова. Ноширлик фаолиятини лицензиялаш Схемаси

 

I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР

1. Ушбу Низом ноширлик фаолиятини лицензиялаш тартибини белгилайди.

2. Лицензия олиш:
давлат іокимияти ва бошєарув органлари, судлар, прокуратура органлари томонидан расмий материаллар, норматив іужжатлар тўпламлари ва бошєа іужжатларни нашр этишда;
корхоналар, ташкилотлар, ўєув юртлари ва илмий муассасалар томонидан ўз фаолияти учун зарур бўлган ва єўлёзма іуєуєлари билан оммавий равишда тарєатиш ёки кўпайтириш учун мўлжалланмаган материалларни нашр этишда;
мазкур оммавий ахборот воситалари таіририятлари томонидан оммавий ахборотнинг матбаа воситаларини нашр этишда талаб єилинмайди.

3. Лицензияларни бериш ва бекор єилиш, уларнинг амал єилишини тўхтатиш тўјрисидаги єарорлар Вазирлар Маікамасининг Ноширлик фаолиятини лицензиялаш комиссияси (кейинги ўринларда Комиссия деб аталади) томонидан єабул єилинади.
Комиссия фаолияти унинг томонидан тасдиєланган низомга мувофиє ташкил этилади.
Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги (кейинги ўринларда Агентлик деб аталади) Комиссиянинг ишчи органи функциясини бажаради.
Лицензиялар бериш ёки уларнинг амал єилиш муддатини узайтириш тўјрисидаги материалларни кўриб чиєиш, тайёрлаш ва Комиссия мажлисига киритиш учун Агентликда ишчи гуруі тузилади. Ишчи гуруінинг шахсий таркиби Комиссия томонидан тасдиєланади.

4. Юридик шахслар лицензиялар талабгорлари бўлиши мумкин.

5. Ноширлик фаолиятини амалга ошириш іуєуєига намунавий (оддий) лицензиялар берилади.

6. Ноширлик фаолиятини амалга ошириш іуєуєига лицензиялар 5 йил муддатга берилади. (ЎзР ВМ 22.05.2006 й. 92-сон Єарори тахриридаги банд)

Прикрепленные файлы:
фаолиятини лицензиялаш тўјрисида НИЗОМ.doc