Ўзбекистон Республикасида оммавий
ахборот воситаларини давлат рўйхатидан
ўтказиш тартиби тўјрисида
НИЗОМ

Мазкур Низомга ЎзР ВМ 02.04.2007 й. 68-сон Єарорига мувофиє ўзгартиришлар киритилган

I. Умумий єоидалар
II. Ўзбекистон Республикаси оммавий ахборот
воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби
III. Оммавий ахборот воситаси давлат рўйхатидан ўтказилганлиги
тўјрисидаги гувоіноманинг амал єилишини тўхтатиб туриш,
тўхтатиш, гувоіномани іаєиєий эмас деб іисоблаш
IV. Давлат рўйхатидан ўтказилмасдан ахборот тарєатиш тартиби
V. Якунловчи єоидалар
1-илова. Ариза
2-илова. Ариза
3-илова. Оммавий ахборот воситалари давлат рўйхатидан
ўтказилганлиги учун рўйхатдан ўтказиш йијими Миєдорлари
4-илова. Оммавий ахборот воситаларини давлат
рўйхатидан ўтказиш Схемаси
5-илова. Оммавий ахборот воситаси давлат
рўйхатидан ўтказилганлиги тўјрисида Гувоінома

Прикрепленные файлы:
Республикасида оммавий.doc