Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2004-жылдын 1-марты N 16

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Администрациялык жол-жоболор жөнүндө

I Глава. Жалпы жоболор
II Глава. Администрациялык органдардын ишин
уюштуруу жол-жоболору
III Глава. Администрациялык ишти кароо тууралу арыз берүү
IV Глава. Администрациялык иштерди кароонун жол жоболору
§1. Жеке кабыл алуунун жүрүшүндө администрациялык
иштерди кароо
§2. Администрациялык иштерди жөнөкөйлөштүрүлгөн
жол-жоболор боюнча кароо
§3. Администрациялык иштерди жыйналышта кароо
V Глава. Администрациялык иш боюнча чечим чыгаруу
VI Глава. Администрациялык иштер боюнча чечимдерге даттануунун
шарттары жана тартиби
VII Глава. Администрациялык иштер боюнча чечимдерди аткаруу
VIII Глава. Администрациялык органдардын жоопкерчилиги
IX Глава. Корутунду жоболор

Ушул Мыйзам администрациялык органдардын башкаруу иштеринин уюштурулушун өркүндөтүүгө жана жарандардын, жеке ишкерлердин жана юридикалык жактардын укуктарын жана эркиндиктерин сактоого, жеке, коомдук жана мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоого көмөк берүүчү жол-жоболорду белгилейт.

Прикрепленные файлы:
админ кыр.zip