2006-жылдын 8-июлунда
Кыргыз Республикасынын
судьяларынын бешинчи
съездинде кабыл алынды

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СУДЬЯСЫНЫН АБИЙИР КОДЕКСИ

1-глава. Судьяга коюулуучу жалпы талаптар
2-глава. Акыйкаттыкты жүзөгө ашырууда судьянын жүрүш-туруш
эрежелери
3-глава. Судьянын кызматтан тышкаркы ишмердүүлүгү
4-глава. Судьянын ушул Кодекстин талаптарын бузгандыгы үчүн
жоопкерчилиги
5-глава. Аталган Кодекстин күчүнө кириши

Прикрепленные файлы:
ЧЕСТИ СУДЬИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ кыр.zip